Zarzut braku zapłaty całej kwoty za nieruchomość

Autor: Tomasz Krupiński

We 2020 r. zakupiłam razem z małżonkiem (wspólnota małżeńska) nieruchomość. W akcie notarialnym umowy sprzedaży napisano:
kwota zostanie zapłacona przelewem na konto sprzedającego najpóźniej do dnia 25.02.019 i co do obowiązku zapłat podanej wyżej kwoty na wskazane konto poddają się małżonkowie egzekucji z całego swojego majątku wspólnego w myśl art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Ww. nieruchomością i związanymi z nią opłatami zajmował się były już mąż, przelewał sprzedającemu pieniądze ze swojego konta bankowego.
Od grudnia 2020 mieliśmy z małżonkiem rozdzielność majątkową, a od maja 2021 jesteśmy już po rozwodzie. Nie posiadamy majątku wspólnego. Były mąż od prawie kilku miesięcy przebywa w hospicjum, jego stan jest już bardzo ciężki i nie jest już niczego świadom. W ostatnich tygodniach sprzedający nieruchomość skontaktował się ze mną, że kwota do zapłaty nie została w całości uregulowana. Niestety nie mam możliwości weryfikacji tej informacji, bo przelewy nie były robione z mojego konta. Mam jednak poważne wątpliwości, czy faktycznie były mąż nie spłacił całości, bo przecież dlaczego sprzedający czekałby 3 lata od upływu terminu nie robiąc absolutnie nic? Czy jeśli faktycznie całość nie została uregulowana, ja jestem jeszcze odpowiedzialna za spłatę? Tej nieruchomości nie posiadam już od ponad roku, przekazałam ją w darowiźnie swojemu bratu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarzut braku zapłaty całej kwoty za nieruchomość

Współwłasność małżonków

W stosunku do małżonków znajduje zastosowanie art. 370 Kodeksu postępowania cywilnego, przewidujący – na wypadek, gdy nie umówiono się inaczej – solidarną odpowiedzialność osób, które zaciągnęły zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia. Nie ma bowiem żadnych podstaw do przyjęcia, że przepis art. 370 Kodeksu cywilnego, odnoszący się do wspólnego mienia, miałby tylko zastosowanie do współwłaścicieli mających prawo do ułamkowych części majątku wspólnego, a nie miał natomiast zastosowania do współwłasności łącznej i do zobowiązań zaciągniętych przez małżonków odnośnie ich majątku wspólnego, do którego stosuje się przepisy o współwłasności łącznej. Akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który może być wzruszony jedynie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

Roszczenia wobec drugiego małżonka

Zgodnie bowiem z treścią art. 840 § 1 pkt 2 dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Co do sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia za początek biegu terminu przedawnienia uznać należy termin płatności każdej raty, nie zaś złożenie przez dłużników oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Termin przedawnienia wynosi sześć lat i przerywa go każda czynność przed sądem zmierzająca do wyegzekwowania roszczenia, w tym wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Wierzyciel może egzekwować przeciwko Pani roszczenie, chyba że wykaże Pani, iż cała cena została już uregulowana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »