Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-04-19

Mam dwie córki mieszkające w Polsce. Ja mieszkam w Anglii, mam zaległości w płaceniu alimentów, sprawa jest u komornika, o czym dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu, bo zostało zajęte moje konto bankowe. Potrzebuję ustalić, kto jest moim wierzycielem (dzieci czy Fundusz Alimentacyjny), czy i w jakich widnieję w rejestrach, jaką jestem winien kwotę uwzględniając przedawnienie (o ile nastąpiło)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Co do zasady, w myśl przepisu art. 137 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roszczenia o poszczególne świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Jednak oczywiście dotyczy to należności, które nie są zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym. Regulowane jest to wprost przez przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z Art. 125:

„§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

§ 2. (uchylony)”.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że przedawnienie alimentów zasądzonych orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem 6 lat, a przed nowelizacją z zeszłego roku z upływem lat 10. Dodatkowo skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej powoduje przerwanie biegu przedawnienia, po jej zakończeniu okres ten liczy się na nowo, a w czasie jej trwania termin ten nie biegnie. Jeśli postępowanie cały czas jest u komornika, to nie ma możliwości aby się przedawniło. Jeśli zaś chodzi o należności względem funduszu to egzekwowane są one również przez komornika sądowego obok egzekucji należności zwykłej. Zgodnie zaś z zapisem art. 67 ustawy o świadczeniach rodzinnych egzekucję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu prowadzi się w dalszym ciągu, aż do ich zaspokojenia, mimo różnych zmian w zakresie podmiotowym Funduszu. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej do alimentacji, pozostałe po zaspokojeniu alimentów i należności z tytułu wypłaconej zaliczki. W tym miejscu wskazać należy, że wierzytelności Funduszu Alimentacyjnego, mimo że przejęte przez Skarb Państwa (o tym mówi art. 63 ust. 2 niniejszej ustawy), egzekwuje się do czasu ich całkowitego zaspokojenia i nie ulegają one przedawnieniu.

Rozłożenie wierzytelności na raty

Fundusz może wyrazić zgodę na płatności ratalne, ale raczej nie umorzy zaległości choć spróbować można. Fundusz podejmuje też sam określone czynności, może np. wystąpić do dyrektora urzędu pracy, aby ten wezwał dłużnika do jednostki i aktywizował go zawodowo, czyli po prostu znalazł mu pracę. Może też wystąpić do starosty powiatowego z wnioskiem o odebranie dłużnikowi prawa jazdy.

„Art. 30. [Umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego]

1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej”.

Umorzenie należności alimentacyjnych

Fundusz może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, a także odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. Obowiązkiem organu jest szczegółowa analiza sytuacji ubiegającego się o umorzenie i uwzględnienie wszystkich okoliczności, które składają się na sytuację dochodową i rodzinną.

W dotychczasowym orzecznictwie można przeczytać: „Umorzenie zobowiązania powinno nastąpić tylko wówczas, gdy sytuacja dochodowa zobowiązanego lub jego rodziny nie pozwala mu na wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Stan taki powinien być jednak efektem czynników obiektywnych, na które zobowiązany nie ma wpływu, gdyż tylko takie przesłanki mogą uzasadniać umorzenie jakichkolwiek zaliczek alimentacyjnych” (wyrok WSA w Warszawie z 13 marca 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 847/12). Oraz „Umorzenie należności na podstawie art. 30 ust. 2 u.p.o.u.a. jest instytucją wyjątkową, a zatem tylko zaistnienie po stronie dłużnika alimentacyjnego wyjątkowych okoliczności uzasadnia zastosowanie przedmiotowego przepisu. Stan zdrowia skarżącego, który uniemożliwia mu podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej i ograniczone dochody – renta inwalidzka – obciążone dodatkowo wydatkami na leczenie, uzasadniają umorzenie zaległości związanych z obiektywną niemożnością wywiązania się z ciążących zobowiązań alimentacyjnych, bez względu na czas ich powstania”.

Dlatego należy wskazać, że jeśli Pańska sytuacja majątkowa jest niekorzystna, można najpierw spróbować umorzyć te należności lub rozłożyć je na raty itp.

Ustalenie wierzyciela alimentacyjnego

Odnośnie drugiej kwestii – tj. ustalenia wierzyciela. Tutaj należy wskazać, że do organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia Pańskiego rachunku bankowego należy zwrócić się z wnioskiem o doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej danych sprawy, tj. wskazania wierzycieli oraz kwoty należności przypadającej na rzecz każdego z nich. Stosowną odpowiedź powinien Pan również otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest to możliwe i to dodatkowo teraz w tych dziwnych czasów. Dzięki uzyskaniu tych informacji będziemy wiedzieć na jakim etapie jest postępowanie oraz czy mogło nastąpić przedawnienie. Jeśli zaś chodzi o rejestry – zapewne jest Pan wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – to państwowy rejestr, gdzie wpisuje Pana albo komornik, albo Fundusz Alimentacyjny. Z tego rejestru można uzyskać dane, składając wniosek za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości, jednak w mojej ocenie na pewno Pan w tym rejestrze jest, bo taki obowiązek ciąży na komorniku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo karne

prawo ubezpieczeń społecznych

prawo rolne

Szukamy prawnika »