Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie konta firmowego bez powiadomienia

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-11-20

Prowadzę firmę i miałem niezapłacone odsetki i koszta windykacji za zaległą fakturę, którą zapłaciłem po terminie. Dzisiaj komornik zajął moje środki na rachunku firmowym, bez żadnego powiadomienia. Skontaktowałem się już z tą kancelarią i potwierdzono, że dokonali zajęcia, a pismo wysłali dziś do mnie do biura. Czy można w taki sposób, bez uprzedzenia windykować? Jakie są procedury w takim przypadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy komorniczym zajęciu rachunku bankowego zdecydowanie komornik powinien wcześniej wezwać Pana jako dłużnika do uiszczenia należności przed zajęciem konta. Komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o zajęciu rachunku bankowego. Ten obowiązek nakłada na niego art. 889 § 1. 2) Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika: (…)

2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.”

Oraz art. 889 § 2 K.p.c.: „Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.”

Jeżeli komornik tego nie uczynił, przysługuje Panu skarga na czynności komornika zgodnie z brzmieniem poniższych artykułów Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art.767 § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.”

„Art.7672 § 1. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

§ 2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.”

Skarga może być wniesiona ustnie lub pisemnie. Jeżeli jest wnoszona pisemnie, powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (art. 126 K.p.c.), tj. posiadać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony; wymienienie załączników. Przepis art. 767 K.p.c. nakłada na skargę także wymagania szczegółowe (które spełniać musi także skarga składana ustnie) w postaci: określenia zaskarżonej czynności lub czynności, której zaniechano oraz wniosku o zmianę, uchylenie lub dokonanie danej czynności wraz z uzasadnieniem.

Tak jak to wskazano w cyt. wyżej przepisach, termin do wniesienia skargi wynosi tydzień od daty dokonania skarżonej czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie powiadomiona. Jeżeli, jak to ma miejsce w Pana przypadku, komornik nie zawiadomił o terminie czynności, bieg terminu do wniesienia skargi rozpoczyna się od daty dowiedzenia się o czynności. Przy zaniechaniu dokonania czynności – bieg terminu do wniesienia skargi liczy się od daty, w której czynność powinna być dokonana.

Rozstrzygnięcie sądu może być następujące:

  1. uchylenie czynności komornika i polecenie mu dokonania innych określonych czynności,
  2. uchylenie czynności komornika i przeprowadzenia przez sąd prawidłowych czynności,
  3. tylko uchylenia czynności,
  4. oddalenia skargi.

Proszę też wziąć pod uwagę, że komornik działa na zlecenie wierzyciela, i może nie wiedzieć o tym, że wierzyciel został już przez Pana „spłacony”, ponieważ wierzyciel nie poinformował go o Pana spłacie. W takim wypadku powinien Pan skontaktować się z wierzycielem i żądać od niego umorzenia sprawy egzekucyjnej, ewentualnie wystąpić do sądu i zażądać pozbawienia przez sąd tytułu wykonawczego wykonalności (uprawnienie do prowadzenia egzekucji) w drodze tzw. powództwa opozycyjnego. Stosownie do art. 840 § 1 K.p.c.: „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia, jeżeli m.in.:

„1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności,

2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; (np. zapłata zobowiązania, a egzekucja toczy się dalej, bo wierzyciel nie wycofał wniosku), gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienie świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie; (…)”.

Pozew o wyłączenie spod egzekucji należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (najczęściej jest to dzień, w którym dowiadujemy się o zajęciu), termin ten nie może zostać przywrócony.

Powództwa przeciwegzekucyjne wnosi się do sądu, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. W zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy, albo sąd okręgowy.

Od powództwa przeciwegzekucyjnego należy wnieść opłatę sądową wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu. W przypadku pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego jest to ściągana przez komornika kwota (lub jej część).

Niemniej wydaje mi się, że ta druga opcja jest najbardziej prawdopodobna. Zawsze też może Pan wezwać dłużnika do umorzenia postępowania i opłacenie kosztów komornika poniesionych na wskutek niewycofania w porę wniosku o egzekucję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »