Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie komornicze konta za pożyczkę sprzed lat

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-09

W 2002 r. podpisałam umowę z firmą Provident (pożyczka dla kolegi). Dostawałam później pisma od firm windykacyjnych, ale bez żadnych szczegółów. Niedawno okazało się, że mam zajęcie komornicze na koncie. Komornik później je anulował. Dowiedziałam się, że wszczęto ode mnie rok temu egzekwowanie zadłużenia. Jak wygląda moja sytuacja prawna w związku z długiem? Czy doszło do przedawnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

W chwili obecnej nie dochowała Pani 7-dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem przywrócenie do jego wniesienia. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W Pani przypadku termin ten biegł od dnia kiedy była Pani w Kancelarii Komorniczej celem dowiedzenia się dokładnie dlaczego nastąpiło zajęcie Pani rachunku bankowego.

Jedyną szansa dla Pani jest powództwo przeciwegzekucyjne.

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

  • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Na korzyść Pani jako zobowiązanego przemawia pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 14 lipca 2014 r., zgodnie z którym „do zdarzeń w rozumieniu art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. zalicza się zjawiska i stany świata zewnętrznego oraz objawy wewnętrznego życia stron, z którymi przepisy prawa materialnego łączą wygaśnięcie zobowiązań albo które powodują niemożność egzekwowania świadczeń wynikających z tytułu egzekucyjnego. Do zdarzeń takich zalicza się między innymi wykonanie zobowiązania, odnowienie, niemożliwość świadczenia, a także przedawnienie. Wskazać należy, że z reguły organ egzekucyjny nie może brać pod uwagę przedawnienia, a upływ czasu jako okoliczność wpływająca na wygaśnięcie zobowiązania może być rozpatrywana jedynie w postępowaniu wszczętym na postawie art. 840 k.p.c.”

Innymi słowy skoro nie miała Pani wiedzy o toczącym się postępowaniu o zapłatę i wydanym nakazie zapłaty, a uchybiła Pani terminowi do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, możliwe jest podjęcie próby wykazania przedawnienia roszczenia w toku postępowania przeciwegzekucyjnego.

Powyższy pogląd prezentuje także Sędzia Sądu Najwyższego pan Dariusz Zawistowski, który skazuje, iż „do zdarzeń drugiej grupy, związanych z niemożliwością egzekwowania zobowiązania, należą:

  • przedawnienie roszczenia,
  • rozłożenie świadczenia obciążającego dłużnika na raty,
  • prolongata terminu spełnienia świadczenia udzielona dłużnikowi przez wierzyciela,
  • skorzystanie przez dłużnika z zarzutu zatrzymania”.

Jednakże przykładowo jeżeli pozwany w toku postępowania rozpoznawczego nie podniósł zarzutu przedawnienia (które już wówczas nastąpiło), to na okoliczność tę nie może się powoływać w uzasadnieniu powództwa opozycyjnego. Z treści Pani pytania wynika, jednak, że nie brała Pani udziału w postępowaniu, a zatem podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia w tym przypadku może być skuteczne.

Pierwsze, co Pani winna sprawdzić, to w jakim terminie pożyczka miała być spłacona. Umowa pożyczki winna wskazywać w jakich ratach pożyczka miała być spłacona. Co do zasady, jak pokazuje moja praktyka, Provident bardzo często stosował raty tygodniowe. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile być może doszło do przedawnienia roszczenia. Przedawnienie nie jest jednak brane przez sąd pod uwagę z urzędu, lecz na zarzut. Zarzut taki można było by ponieść, a wręcz należałoby podnieść treści sprzeciwu.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Provident udzielił Pani pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatem mając na uwadze treść art. 118 K.c. przedawnienie nastąpi po okresie 3 lat. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Opłata sądowa wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »