Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie egzekucyjne przez komornika zakupionego domu za długi sprzedającego

Autor: Bogusław Nowakowski

Dwa miesiące temu kupiłam 1/2 domu rodzinnego. Dokonałam tego nabycia u notariusza. Pozostałą część domu posiada inny członek rodziny. Dzisiaj okazało się, że 3 dni temu nastąpiło zajęcie egzekucyjne przez komornika. Osoba, która mi sprzedała część domu ma długi i w związku z tym komornik zajął jej udziały w nieruchomości, ponieważ księgi wieczyste nie zostały jeszcze zmienione. Co mam robić w takiej sytuacji? Czy będę musiała płacić długi za tę osobę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według informacji z opisu:

  1. udział w domu zakupiła Pani dwa miesiące temu – zatem z tą datą formalnie stała się Pani właścicielem udziału,
  2. do chwili obecnej fakt ten nie został ujawniony w księdze wieczystej – nadal figuruje w niej jako współwłaściciel zbywca,
  3. zbywca ma długi i jest wobec niego prowadzona egzekucja sądowa,
  4. 3 dni temu w ramach egzekucji doszło do zajęcia udziału zbywcy w nieruchomości (udziału jaki Pani zakupiła).

W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jak też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów. Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany. O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela.

Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

Według Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 930. § 1. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

§ 2. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po ich zajęciu są nieważne. Nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy nieruchomości w zakresie jego ustawowych uprawnień.

§ 3. Obciążenie nieruchomości przez dłużnika po jej zajęciu oraz rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne. W razie wpisania hipoteki przymusowej po zajęciu nieruchomości zabezpieczona nią wierzytelność nie korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla należności zabezpieczonych hipotecznie.

§ 4. Oddanie zajętej nieruchomości w użyczenie, leasing, najem lub dzierżawę jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji.”

Zasadą generalną jest, że rozporządzenie przez dłużnika nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Dotyczy to czynności rozporządzających (darowizna, sprzedaż, obciążenie) dokonanych po zajęciu.

Ustawodawca nie wprowadził zakazu zbywania (w tym sprzedaży) nieruchomości ani też skutku nieważności takiej czynności w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego (również z zajętej nieruchomości). Tym bardziej nie ma zakazu zbywania nieruchomości przed jej zajęciem.

W opisanym przez Panią stanie doszło do zbycia nieruchomości, co spowodowało przeniesienie udziału we własności nieruchomości, jak i jednoczesną zmianę jej właściciela.

W oparciu o wskazane informacje – uznałbym, że jest Pani właścicielem nabytego udziału, a nadto nabyła go Pani przed dokonaniem zajęcia.

Niestety brak informacji w KW powoduje kłopoty.

Powinna Pani napisać do komornika pismo z wyjaśnieniem i sprzeciwem wobec dokonanego zajęcia i załączyć kopię aktu notarialnego z żądaniem wstrzymania się z dalszymi czynnościami egzekucyjnymi.

Niezależnie od tego powinna Pani napisać pismo do wierzyciela, załączyć do pisma kopie aktu notarialnego i zażądać wyłączenia nabytego udziału spod egzekucji. Cofnięcia wniosku egzekucyjnego w tym zakresie.

A dodatkowo złożyć wizytę w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych i poprosić o szybsze ujawnienie swego prawa.

Jako że nie jest Pani dłużnikiem ani poręczycielem długu – nie ponosi Pani odpowiedzialności za długi zbywcy.

Wierzyciel może jednak wystąpić do sądu i zażądać uznania umowy zbycia za bezskuteczną wobec siebie. A jak uzyska takie orzeczenie to będzie miał prawo prowadzić egzekucję z udziału jaki Pani nabyła. Powstanie fikcja prawna i uznanie, że dłużnik nadal jest właścicielem udziału. Egzekucja toczyłaby się z Pani udziałem. Pani nie musiałaby spłacać długu, ale udział jaki Pani nabyła byłby przedmiotem egzekucji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »