Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużona nieruchomość w rękach firmy windykacyjnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-13

Zaciągnąłem kredyt hipoteczny z małżonką pod działalność gospodarczą (zabezpieczony hipoteką na mieszkaniu i wekslami). Kredyt został spłacony tylko. Bank przekazał sprawę komornikowi. Ten próbował sprzedać przedmiotową nieruchomość, były 3 licytacje, na których nie było chętnych. Po 9 latach od udzielenia kredytu i ok. 2 latach od ostatniej licytacji bank sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej. Jak mam postępować z firmą windykacyjną, której pracownicy mnie nachodzą? Czy mogą żądać ode mnie jakiś długów? Po jakim czasie kredyt ulegnie przedawnieniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem  i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Zaznaczam jednak, że jeżeli wierzyciel wcześniej wszczynał przeciwko Panu egzekucję, termin ten został przerwany. Jak wynika bowiem z przepisu art. 124 § 1, po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, zaś w myśl art. 123 § 1 pkt 1, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Za każdym razem zatem, gdy wierzyciel składa wniosek egzekucyjny, przerywa bieg terminu przedawnienia, a po umorzeniu egzekucji termin ten zaczyna biec na nowo. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 roku, wydanym w sprawie V CSK 386/07, biegu przedawnienia nie przerywa złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, wtedy gdy wniosek zostaje następnie zwrócony. Jeśli zaś komornik egzekucję prowadzi, to doszło skutecznie do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Pan napisał, że 2 lata temu miała miejsce ostatnia licytacja, a więc do przedawnienia musi upłynąć co najmniej 8, o ile znów wierzyciel nie będzie wszczynał egzekucji.

Jeżeli Pana dług w przeszłości ulegnie przedawnieniu, to będzie Pan mógł wytoczyć swojemu wierzycielowi powództwo przeciwegzekucyjne, na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym powoła się Pan na zarzut przedawnienia. Jak stwierdził bowiem Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2010 roku, sygn. akt VI ACa 53/10, „przedawnienie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym może stanowić podstawę powództwa z art. 840 par. 1 k.p.c.”

Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż długu, to jest to możliwe i często praktykowane. Taki nabywca wierzytelność uzyskuje w sądzie postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalność na jego rzecz i ma dokładnie te same uprawnienia jak poprzedni wierzyciel.

Tak więc odpowiadając na Pana pytanie, nabywca wierzytelności może egzekwować od Pana i Pana małżonki – w tym momencie – już swój dług.

Co do wynagrodzenia adwokata – z każdym indywidualnie uzgadnia się wynagrodzenie w zależności od tego, co miałby dla Państwa zrobić. Niestety w opisanej sytuacji nie wytoczy powództwa.

A jak Pan ma postępować z firmą, która dług nabyła? Na pewno poprosić o okazanie postanowienia sądu, z którego będzie wynikać, że nadano klauzulę na ich rzecz. Jeżeli nadano, to powinien Pan traktować tę firmę tak samo jak poprzedniego wierzyciela, więc albo jakoś uzgodnić z nimi spłaty, albo po prostu poczekać na ich ruch, którym w zasadzie może być tylko wszczęcie egzekucji, gdyż tylko ona może doprowadzić do przymusowego wyegzekwowania długu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »