Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zablokowanie egzekucji z powodu błędnych danych w nakazie zapłaty

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2019-02-13

Dostałem nakaz zapłaty, w którym widnieje tylko moje imię i nazwisko, w pozwie bank błędnie wpisał PESEL i adres dłużnika (od innej osoby), adres prowadzenia działalności był w porządku. W tej chwili okazało się że komornik zajął mi konto, czy jest możliwość zablokowania tej egzekucji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czasem w trakcie działalności czy to sądów, czy organów egzekucyjnych dochodzi do błędów. Tutaj przedstawił Pan zapytanie, w którym było, że podano niewłaściwe dane numeru PESEL i adres. Ważne jest, czy rzeczywiście jest Pan dłużnikiem, czy nakaz zapłaty został skierowany przeciwko właściwej osobie. Jeśli dostał Pan nakaz zapłaty, ma Pan teraz dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu. W sprzeciwie tym można podnieść zarzut braku legitymacji biernej, czyli że powództwo zostało wniesione przeciwko niewłaściwej osobie.

W sprzeciwie tym należałoby po pierwsze podnieść ten zarzut, a po drugie można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego w każdym postępowaniu podlegającym rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, który ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Wniosek taki powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, to jest w tym wypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego i należy podać, kto je prowadzi i pod jaką sygnaturą jest prowadzone.

Co mnie zaskakuje to fakt, że postępowanie egzekucyjne powinno być prowadzone dopiero wtedy, gdy nakaz zapłaty się uprawomocni, chyba że Pan nie wniósł w odpowiednim terminie sprzeciwu i nakaz zapłaty się uprawomocnił. Wówczas sprawa jest nieco trudniejsza, gdyż nie kwestionował Pan nakazu zapłaty, a to oznacza uznanie roszczenia.

Teraz wyjścia są dwa (oprócz złożenia wniosku o zabezpieczenie). Można złożyć skargę na czynności komornika lub też powództwo przeciwegzekucyjne. Są to tak naprawdę dwie różne kwestie. Zgodnie z art. 767 na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Skarga powinna zawierać wszystkie dane Pana, komornika, a także określać zaskarżaną czynność i czy wnosi się o jej uchylenie lub zmianę. Termin to tydzień, od kiedy dowiedział się Pan o tej czynności, a opłata to 100 zł. Jest to skarga na konkretną czynność, tu może nią być dokonanie zajęcia albo w ogóle wszczęcie postępowania, o czym, jak rozumiem, dowiedział się Pan właśnie z faktu dokonania zajęcia.

Właściwsze wydaje się jednak w tej sytuacji złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego. Na podstawie art. 841 osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeśli prowadzenie egzekucji narusza jej prawa. Można je wnieść w terminie miesiąca, od kiedy dana osoba dowiedziała się o naruszeniu jej prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy nie jest Pan dłużnikiem, a osobą trzecią, której prawa w ten sposób naruszono. Przepraszam, ale do końca tutaj nie jestem pewna, w jakiej roli Pan występuje, gdyż opisał Pan, że były błędne dane, ale chciałabym mieć pewność, że nie jest Pan dłużnikiem. Jeśli rzeczywiście to był jakiś błąd, właściwsze w tej sytuacji byłoby powództwo przeciwegezkucyjne, niż skarga na czynność komornika, ma ono również zdecydowanie dalej idące skutki. Powództwo takie podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, jaka jest dochodzona w postępowaniu. Może Pan również wnosić o zwolnienie od opłaty, jeśli nie jest Pan w stanie jej opłacić.

Takie są więc prawne możliwości walki z tą egzekucją.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »