Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wzmianka komornika w KW nieruchomości

Autor: Marek Gola

Mój syn ma zasądzone alimenty, które ściągane są za pośrednictwem komornika. Jest to spora kwota, więc po wyroku syn nie miał dostatecznych środków, by zapłacić jednorazowo, komornik wpisał wzmiankę w nieruchomości, której jest właścicielem w 50%. W jaki sposób można pozbyć się tej wzmianki, drugi właściciel nie może rozporządzać swoją własnością, np. nie może wziąć kredytu hipotecznego ani też sprzedać majątku. Nieruchomości raczej nie da podzielić, by utworzyć dwie księgi wieczyste. Syn obecnie nie ma długu z tytułu alimentów i płaci je regularnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wzmianka komornika w KW nieruchomości

Wpis o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, czy syn spłaca alimenty przez komornika, czy też postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu cofnięcia wniosku o wszczęcie tegoż postępowania. Jeżeli bowiem syn płaci alimenty przez komornika, to zasadne jest ustalenie dokładnej treści wzmianki w księdze wieczystej. Jeżeli bowiem w księdze wieczystej wzmiankowano o postępowaniu egzekucyjnym, to dopóty postępowanie to nie zostanie umorzone, dopóty wzmianka nie może zostać wykreślona z tejże księgi.

Zgodnie z art. 924 § 1 K.p.c. jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

Szansą na zakończenie postępowania egzekucyjnego jest złożenie do depozytu sądowego zabezpieczenia w równowartości 6 rat alimentacyjnych. Zgodnie z art. 883 K.p.c. zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

Zobacz też: Wpis komornika do księgi wieczystej

Jak usunąć z księgi wieczystej wpis o prowadzonej egzekucji?

Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Reasumując, jeżeli syn w dalszym ciągu opłaca alimenty za pośrednictwem komornika, to celem zmniejszenia opłat i zakończenia postępowania egzekucyjnego winien należy udać się do komornika prowadzącego postepowanie egzekucyjne wpłacić sześciokrotna wysokość alimentów i wnieść  o umorzenie egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości na podstawie art. 883 § 2 K.p.c.

Uzyskując postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, syn winien skierować do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych wniosek o wykreślenie z działu III KW wzmianki o prowadzonej egzekucji. Wniosek podlega opłacie w kwocie 30 zł. Do wniosku należy dołączyć prawomocne postanowienie komornika o umorzeniu postępowania i dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info