Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie do banków z prośbą o umorzenie kredytów

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-01-23

Mój syn od lat leczy się na schizofrenię. Ze względu na chorobę daje się manipulować innym i zaciąga pożyczki w bankach. Aby zapobiec dalszemu zadłużaniu wystąpiłam do sądu o ubezwłasnowolnienie częściowe. Aktualnie jesteśmy po przeprowadzeniu postępowania i czekamy na orzeczenie sądu. Czy mam takie prawo, aby z uwagi na chorobę syna i niski dochód wystąpić do banków z prośbą o umorzenie kredytów albo chociaż kosztów związanych z kredytami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podaje Pani, że Pani syn leczy się na schizofrenię. Ponieważ syn zadłużył się wystąpiła Pani do sądu o częściowe ubezwłasnowolnienie syna. Zastanawia się Pani, czy jest takie prawo, aby z uwagi na chorobę syna i niski dochód wystąpić do banków o umorzenie kredytów lub kosztów związanych z kredytami.

Co do zasady, jeśli zobowiązanie jest ważne, do zapłaty pozostaje w całości (o ile nie przysługują zarzuty prawa cywilnego, np. zarzut potrącenia, bo bank także pozostawał dłużnikiem, zarzut przedawnienia – który nie powoduje, że zobowiązanie nie istnieje, ale na ten zarzut można się uchylić od jego zapłaty). Jeśli syn podpisał umowę, w której ustalono zapłatę za opłaty przygotowawcze, administracyjne, ubezpieczenie kredytu, ustalono odsetki karne w razie braku zapłaty – syn zobowiązany jest te opłaty zwrócić. W przypadku zobowiązań wynikających z umów nie ma przepisów, będących podstawą umorzenia zobowiązania czy rozłożenia na raty. Możliwość uzyskania takich ulg w spłacie zależy od wierzyciela – może on zgodzić się na ulgi, z reguły czyni to wtedy, jeśli skalkuluje sobie, że jest to dla niego korzystniejsze niż żądanie spłaty całości zobowiązania. Może tak się stać, gdy wierzyciel wie, że dłużnik jest niewypłacalny (egzekucja pozostaje bezskuteczna), a w przypadku podpisania ugody ustanawiającej ulgi w spłacie, wierzyciel uzyska przynajmniej ustalone kwoty wpłacone dobrowolnie na podstawie ugody. Podsumowując, nie jest zatem tak, by z samego faktu ubezwłasnowolnienia czy trudnej sytuacji, istniała podstawa prawna uzyskania ulgi w spłacie.

Jednakże inna sytuacja zachodzi, gdyby z racji przyczyn ubezwłasnowolnienia, sama umowa pozostawała nieważna.

Zgodnie z art. 82 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

W Pani sytuacji przy takiej chorobie syna można będzie udowodnić, że syn w chwili podpisywania umowy znajdował się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. W takich sytuacjach istotne jest, by choroba w trakcie zawierania umowy nie była w stanie reemisji, ale była aktywna. Wykaże to dokumentacja medyczna syna oraz opinia biegłego. Jeśli zatem syn w chwili zawierania umowy nie byłby świadomy tego, co czyni, umowa byłaby nieważna.

Jeśli umowa jest nieważna, syn nie odpowiada za podjęte zobowiązania, gdyż odpada ich podstawa. Nie było w takim wypadku ważnych ustaleń, co do uiszczenia odsetek od kredytu, opłat administracyjnych itd. Nie jest jednak tak, że syn w takim wypadku mógłby pobrać kwotę kosztem banku i nie byłoby podstawy do jej zwrotu. Na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 K.c. i następne) syn zobowiązany jest zwrócić kwotę, ale w takiej wysokości, jaką rzeczywiście otrzymał.

Zgodnie z tymi przepisami:

„Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody.

Art. 407. Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.”

Gdyby syn zużył środki na cele konsumpcyjne, leczenia itd. – tak, że nic w zamian nie zakupił, nie otrzymał, mógłby bronić się zarzutem, że nie jest już wzbogacony:

„Art. 409. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.”

W Pani wypadku po uzyskaniu orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu syna ma Pani argument w rozmowie z bankami, że zawarta przez syna umowa była nieważna. W takim wypadku bank nie mógłby żądać tego, co przewyższa wypłaconą kwotę. Może to Pani wykorzystać albo jako pozycję negocjacyjną (podać, że może dochodzić stwierdzenia nieważności umowy, jeśli bank nie zgodzi się na ulgi w spłacie), może Pani też w imieniu syna po prostu wnieść pozew o stwierdzenie nieważności umowy i udowadniać, że syn nie był świadomy, zawierając umowę. Jeśli uda się to Pani udowodnić, już nie od dobrej woli banku będą zależały ulgi w spłacie – bank będzie mógł żądać tylko tego, co wypłacił.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

W 2015 r. zmarła moja ciotka, o śmierci i zadłużeniu dowiedzieliśmy się przypadkiem po 5 miesiącach, zaraz ojciec (brat zmarłej) przyjął spadek...

 

Odsetki w przypadku przegranej sprawy ze skargi pauliańskiej

Jestem pozwanym w sprawie ze skargi pauliańskiej i mam pytanie dotyczące odsetek w przypadku przegranej sprawy ze skargi pauliańskiej. Jak...

 

Brak zgody na przesyłanie korespondencji od komornika

Mój były partner podał w ZUS mój adres do korespondencji. Teraz na mój adres przychodzi korespondencja z ZUS-u i od komornika, którą...

 

Darowizna mieszkania od zadłużonych rodziców

Moi rodzice darowali mi mieszkanie. Są po rozwodzie i mają rozdzielność majątkową 50% + 50%. Mieszkanie było obciążane hipoteką, którą spłaciłam...

 

Jak odzyskać pieniądze od byłego męża?

Jestem po rozwodzie. Mąż nie spłaca wspólnego kredytu wziętego podczas małżeństwa. Jak odzyskać pieniądze od byłego męża, skoro niedługo sprzedajmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »