Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupienie nieuznanego długu

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-07-10

Firma windykacyjna kupiła mój dług (nakaz zapłaty z e-sądu z 2013 r.). Nie znam tej firmy, nigdy nie uznałem tego długu, egzekucja komornicza od 2014 r. do 2016 r., umorzona przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W uzasadnieniu komornik napisał, że egzekucja z nieruchomości umorzyła się z mocy samego prawa, że był zbieg z innymi komornikami,. Czy dobrze rozumuję (art. 823 K.p.c w zw. z art. 182 § 2 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.), że pozew nie wywołał żadnych skutków prawnych, jakie wiąże ustawa z wytoczeniem powództwa? Firma windykacyjna moje dokładne dane wystawiła na platformie długi.info. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) z dniem 8 września 2016 r. utracił moc, stanowi on o umorzeniu się postępowania egzekucyjnego z mocy prawa, gdy wierzyciel przez jeden rok nie podejmował działań w postępowaniu. Zgodnie z art. 182 § 2 K.p.c. „umorzenie postępowania zawieszonego w pierwszej instancji nie pozbawia powoda prawa ponownego wytoczenia powództwa, jednakże poprzedni pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa”.

Nas jednak najbardziej interesuje – bo z niego wyciąga Pan wnioski – art. 13 § 2: „przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”.

Pan chciałby zastosować przepis dotyczący skutków umorzenia postępowania procesowego (przyjmowania stanu, jakby pozew nie został wniesiony) do postępowania egzekucyjnego. Jak jednak wskazuje art. 13 § 2, nie stosuje się odpowiednio przepisów o procesie wtedy, gdy przepisy postępowania innego rodzaju – tu egzekucyjnego – stanowią inaczej. O skutkach umorzenia postępowania egzekucyjnego stanowi inaczej art. 826: „umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich”.

Tym samym takie umorzenie nie skutkuje przyjęciem stanu, jakby pozew nie został wniesiony, a nawet stanu, jakby wniosek egzekucyjny nie został wniesiony. Czynność wniesienia pozwu i wniesienia wniosku egzekucyjnego nadal wywołują skutki określone w prawie – w tym przerwanie biegu terminu przedawnienia. Odpowiadając zatem bezpośrednio na Pana pytanie: wobec umorzenia egzekucji nie ma takiego skutku, jakby pozew w ogóle nie został wniesiony.

Umieszczenie Pana danych na platformie sprzedaży długów jest przejawem przetwarzania Pana danych osobowych. Odbyło się ono bez Pana zgody. W takim wypadku istotne pozostaje, czy zostały spełnione przesłanki administrowania danymi osobowymi bez zgody dłużnika. Zgodnie z wyrokiem SA w Szczecinie z 21.04.2016 r., sygn. akt I ACa 1113/15, „W przypadku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, bez zgody osoby, której te dane dotyczą, w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie i rozważenie, czy spełniona jest ustawowa przesłanka szczegółowa uzasadniająca przetwarzanie danych bez zgody osoby, której dane dotyczą. W sytuacji gdy przesłanka ta jest spełniona należy następnie ustalić i rozważyć wszystkie okoliczności konieczne do wyważenia niezbędnej ochrony interesów osoby, której dane dotyczą oraz interesów administratora danych”.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności takim prawnie usprawiedliwionym celem jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. „Pojęcie »dochodzenie roszczeń«, którym posługuje się przepis art. 23 ust. 4 pkt 2 u.o.d.o. jest terminem, który należy wykładać w sposób wynikający z celu, dla którego został użyty. W grę wchodzić tu będzie nie tylko postępowanie sądowe, ale i postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne, w którym rzeczą niezbędną jest precyzyjne określenie osoby dłużnika w oparciu o jej dane osobowe” (wyrok NSA w Warszawie z 10.11.2015 r., sygn. akt I OSK 1210/14).

Za administratora danych należy uznać także nabywcę wierzytelności. „Dokonanie przelewu wierzytelności nierozerwalnie związane jest z przekazaniem danych osobowych dłużnika. Zgodnie z art. 509 § 2 k.c. wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, a więc i prawo do dysponowania danymi osobowymi dłużnika w celu realizacji długu. Nabywca wierzytelności, poprzez dokonaną czynność cywilnoprawną, staje się samoistnym posiadaczem danych osobowych dłużnika. Staje się zatem administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe na własny rachunek i ryzyko. Korzysta z takich samych praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych jakie przysługiwało poprzedniemu administratorowi danych” (wyrok WSA w Warszawie z 12.04.2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1425/12).

Pozostaje zatem określenie, czy upublicznienie danych dłużnika w internecie w ramach oferty sprzedaży jego długu pozostaje prawnie usprawiedliwionym celem związanym z dochodzeniem roszczenia i – jak wskazałam na wstępie – czy wyważona w ten sposób zostaje ochrona interesów tak dłużnika, jak i wierzyciela – administratora danych.

Wierzyciel na platformie internetowej oferuje dług do sprzedaży. Aby sformułować ofertę, konieczne jest skonkretyzowanie tego długu (por. art. 66 Kodeksu cywilnego). Nabywca wierzytelności musi mieć informację, o jaką wierzytelność chodzi. Jej specyfikacja wymaga podania osoby, wobec której wierzytelność przysługuje – w przeciwnym razie potencjalny nabywca nie byłby w stanie podjąć racjonalnej decyzji o nabyciu wierzytelności. Z drugiej natomiast strony, gdyby takie praktyki uważano za ograniczanie praw dłużnika, dłużnik mógłby skutecznie uchylać się od zadośćuczynienia swoim zobowiązaniom, powołując się jedynie na ochronę danych osobowych, co pozostawałoby w sprzeczności z przytoczonymi przepisami ustawy. Upublicznienie danych dłużnika przy ofercie sprzedaży długu pozostaje zatem zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Podaje Pan, że upublicznione zostały Pana dane: imię, nazwisko, miejscowość – niepodanie którejkolwiek z tych danych nie pozwalałoby na określenie, przeciwko komu wierzytelność przysługuje, a Pana precyzyjne dane (dokładny adres) nie zostały podane. Upublicznienie danych danych pozostaje w zgodzie z zasadą adekwatności (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych). Na takim stanowisku stoi też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, bowiem taką interpretację umieszcza na stronie internetowej GIODO. Ponadto zgodnie np. z wyrokiem SO we Wrocławiu z 20.08.2013 r. (sygn. akt I C 277/12) publikacja miejsca zamieszkania, ale dopiero z dokładnym adresem narusza dobra osobiste dłużnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pismo z firmy windykacyjnej do zapłaty za telefon

Dostałem pismo z firmy windykacyjnej do zapłaty za telefon z 2011 roku. W tym czasie zmieniłem operatora. Wszystkie faktury były opłacane...

 

Potrącenie komornicze alimentacyjne pracownika

Pracownik ma stałe potrącenie komornicze alimentacyjne. Jak podejść do sprawy, jeśli inny komornik będzie chciał zająć mu wynagrodzenia?

 

Ściąganie długu spółki z o.o.

W 2015 r. spółka z o.o., w której mam 100% udziałów (jednoosobowa), nie zapłaciła jednej faktury i powstała zaległość na kwotę ok. 10...

 

Firma windykacyjna dzwoni w sprawie długów po ojcu

Mój ojciec zmarł 4 lata temu. Mimo, że kilka lat przed śmiercią miałyśmy z mamą znikomy kontakt z tatą, pani notariusz doradziła nam przyjęcie...

 

Spłacanie długu za pośrednictwem komornika

Moja sprawa dotyczy zadłużonego mieszkania rodziców na kwotę ok. 50 000 tys. zł. Wiem że była już rozprawa sądowa, spłata miała być dokonana, ale...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »