Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wszczęcie egzekucji i zajęcie konta bankowego za brak biletu przed 20 laty

Dostałem od komornika pismo o wszczęciu wobec mnie egzekucji, m.in. zajęcie konta. Sprawa dotyczy jazdy bez biletu 21 lat temu. Z dołączonych materiałów wynika, że nakaz zapłaty wydano już 20 lat temu, a 10 lat temu sąd wydał zgodę na egzekucję. Czy mogę się odwołać od egzekucji, powołując się na przedawnienie? Wydaje mi się, że opłaciłem mandat 20 lat temu, ale nie jestem w stanie dziś przedstawić na to dowodu (nie mam po takim okresie dowodu zapłaty). Może jestem na przegranej pozycji i lepiej zapłacić żądaną kwotę? Czy powinienem złożyć zażalenie na opieszałość wierzyciela, gdyż czekał 10 lat na wystąpienie o klauzulę wykonalności i następne 10 lat na wystąpienie do komornika? Przez ten czas nie zachowałem dowodu wpłaty pieniędzy, bo sądziłem, że dług jest dawno uregulowany.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszczęcie egzekucji i zajęcie konta bankowego za brak biletu przed 20 laty

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty

Istnieją trzy możliwe wyjścia z tej sytuacji. Rozumiem, że o wszczęciu egzekucji dowiedział się Pan dopiero od komornika, po otrzymaniu pism, a wcześniej nie miał Pan wiedzy o wydanym na Pana dane nakazie zapłaty. Być może nakaz zapłaty został wysłany na błędny adres albo nie mógł go Pan odebrać, bo nie był Pan pod tym adresem dostępny.

Jeśli nigdy wcześniej nie otrzymał Pan korespondencji sądowej w sprawie, w której przeciwko Panu został wydany nakaz zapłaty, może Pan w terminie 7 dni, od daty powzięcia informacji o nakazie zapłaty (pismo od komornika), złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu wraz z samym sprzeciwem. Wniosek taki będzie skuteczny, jeżeli jest Pan w stanie wykazać, że nie ponosi winy w niedochowaniu terminu do złożenia sprzeciwu. Jeżeli sąd pozytywnie rozparzy wniosek i przychyli się do Pańskiego wniosku, wówczas sprawa zostanie przeniesiona do sądu zazwyczaj właściwego ze względu na miejsca Pana zamieszkania. Wtedy sprawa odbędzie się na nowo i będzie mógł Pan się bronić, twierdząc, że zobowiązanie Pan zapłacił.

Zobacz też: Mandat za brak biletu przedawnienie komornik

Zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

Również w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od komornika może Pan wnieść zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty bądź skargę, jeżeli postanowienie zostało sporządzone przez referendarza sądowego. Składając takie zażalenie może Pan jednocześnie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Może Pan również złożyć do sądu skargę o wznowienie postępowania z powodu nieważności nakazu zapłaty, wskazując na niemożność działania w danej sprawie oraz należytą obronę swoich praw. Do skargi można dodatkowo dołączyć wniosek o zawieszanie postępowania.

Przedawnione roszczenie

W Pana sytuacji prawdopodobnie błąd popełnił sąd, nadając temu nakazowi zapłaty klauzulę, gdyż roszczenie się dawno przedawniło, a nie zaszła żadna czynność sądowa czy administracyjna przerywająca bieg terminu przedawnienia.

Mandat otrzymał Pan w 2001 r. Zgodnie z ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – termin przedawnienia dla tego roszczenia wynosi 1 rok. Wniesienie pozwu w 2002 r. spowodowało przerwanie biegu przedawnienia. Jednak roszczenie przedawniło się w związku z upływem czasu, jaki minął pomiędzy wydaniem nakazu zapłaty a nadaniem klauzuli wykonalności. Sąd w 2012 r. nie był jeszcze zobowiązany do sprawdzania, czy dane roszczenie się przedawniło, tylko nadawał klauzulę na przedawniony dług.

Skarga na czynności komornika i wniosek o zawieszanie postępowania egzekucyjnego

Na Pana korzyść działa też aktualnie obowiązujący art. 804 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu świadczącego o przerwaniu biegu przedawnienia, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Powinien więc Pan złożyć skargę na czynności komornika wraz z wnioskiem o zawieszanie postępowania egzekucyjnego.

Termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu został uregulowany w art. 125 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.), zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Klauzę nadano w 2012 r. – 10 lat od wydania nakazu zapłaty (nie znamy niestety daty złożenia wniosku o nadanie klauzuli).

Podniesienie zarzutu przedawnienia

Z przepisu art. 117 § 2 K.c. wynika, że po upływie określonego w ustawie terminu ten, przeciwko komu kieruje się roszczenie (dłużnik), może się uchylić od jego zaspokojenia. Aby uchylić się od zaspokojenia, należy poinformować wierzyciela o upływie terminu przedawnienia roszczenia i odmowie spełnienia świadczenia – podniesienie zarzutu przedawnienia.

Co prawda, na skutek upływu terminu przedawnienia roszczenie nie wygasa, istnieje nadal i może zostać dobrowolnie zaspokojone przez dłużnika, ale może zostać zaspokojone w drodze przymusu państwowego.

W Pana sytuacji warto złożyć wniosek do sądu wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Podnieść zarzut przedawnienia bądź wybrać jedną z opcji przedstawionych na początku odpowiedzi. Proszę pamiętać, że jeśli opłaci Pan tę wierzytelność, wierzyciel nie będzie Panu tych środków zwracał, nawet gdy sąd uzna, że dług jest przedawniony.

Zażalenie na opieszałość wierzyciela nic Panu nie da. Wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do komornika, kiedy chce, nie jest obwarowany żadnymi ustawowymi terminami, naraża się jedynie na przedawnienie, co prawdopodobnie w Pana przypadku mogło mieć miejsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »