Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wierzyciel wystąpił dwukrotnie o to samo roszczenie, co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-03-28

Wyprowadziłam się z domu 4 lata temu. Licznik energii był na moje nazwisko, a nowy właściciel spóźnił się z zawarciem umowy z dostawcą energii. W konsekwencji dostawca energii wystąpił przeciwko mnie do sądu rejonowego w mieście A o zapłatę należności. Sąd w ubiegłym roku wydał postanowienie o zapłatę, którą uiściłam w całości wierzycielowi i uważałam sprawę za zamkniętą. Niestety, także w ubiegłym roku dostawca energii(wierzyciel) założył sprawę o tę samą zapłatę w sądzie rejonowym w Lublinie. Nikt mnie o tym nie powiadomił, z sądu nie otrzymałam żadnego pisma. Po prostu komornik kilka dni temu zajął mi emeryturę. Wiadomość od komornika zawierała „pismo przewodnie do dłużnika” i drugie – „zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego”. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wierzyciel wystąpił dwukrotnie o to samo roszczenie, co robić?

Postępowanie upominawcze i elektroniczne postępowanie upominawcze

Opierając się na przedstawionym stanie faktycznym zakładam, że dostawca energii wystąpił z dwoma pozwami o zapłatę tej samej należności – pierwszy pozew został skierowany w trybie zwyczajnym do sądu rejonowego w mieście A, a drugi – w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Po wydaniu orzeczenia przez sąd rejonowy w mieście A uregulowała Pani całą zaległość. O to samo roszczenie dostawca energii wniósł pozew w EPU. Sąd rejonowy w Lublinie wydał nakaz zapłaty, który jednak z jakiegoś powodu nie został Pani doręczony. Po uzyskaniu tytułu wykonalności dostawca energii złożył do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz kolejne pisma od komornika zostały skierowane na prawidłowy adres. Komornik dokonał zajęcia Pani emerytury.

Na wstępie kilka słów poświęcimy samej istocie postępowania upominawczego i elektronicznego postępowania upominawczego (EPS). Są to dwa postępowania odrębne, w których sąd, w przypadku spełnienia przez powoda określonych wymogów, wydaje – bez przeprowadzania rozprawy – nakaz zapłaty (przy czym czynności takiej może dokonać również referendarz), w którym nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił dochodzone roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł do sądu sprzeciw. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Sprawy wnoszone w postępowaniu upominawczym rozpoznaje sąd rejonowy według właściwości ogólnej (najczęściej – miejsca zamieszkania pozwanego), a sprawy wnoszone w elektronicznym postępowaniu upominawczym – Sąd Rejonowy w Lublinie (tzw. E-sąd).

Sprzeciw od nakazu zapłaty

W normalnej sytuacji, gdy nakaz zapłaty zostaje skutecznie doręczony pozwanemu, ma on możliwość sprzeciwić mu się w ciągu dwóch tygodni (od daty doręczenia nakazu) w całości lub w części. W piśmie zatytułowanym sprzeciw od nakazu zapłaty należy wskazać sądowi konkretne zarzuty oraz okoliczności faktyczne i dowody, które świadczą na korzyść pozwanego. Jeżeli zatem dana osoba dysponuje dowodami, że dług został spłacony, albo też twierdzi, że w ogóle nie istnieje bądź też jest przedawniony, powinna w tym terminie skierować do sądu pismo w sposób zgodny z otrzymanym pouczeniem. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu (zarzutów) nakaz zapłaty traci moc, a sąd wyznacza rozprawę i bada sprawę w normalnym trybie. Jeżeli natomiast pozwany nie kwestionuje zasadności skierowanego do niego roszczenia, powinien dokonać na rzecz powoda zapłaty kwot objętych nakazem. W przeciwnym razie, po uprawomocnieniu się nakazu, powód będzie mógł żądać od komornika wyegzekwowania określonej kwoty, powiększonej dodatkowo o koszty postępowania egzekucyjnego.

Sporo problemów powoduje jednak sytuacja, gdy pozwanemu faktycznie nie został doręczony nakaz zapłaty, a jednocześnie sąd ma podstawy prawne do uznania doręczenia za skuteczne, co daje możliwość uznania wydanego nakazu za prawomocny i wszczęcia na tej podstawie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli bowiem listonosz nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, a przesyłki nie udało się wręczyć innej uprawnionej osobie (np. dorosłemu domownikowi), dokonuje się jej awizowania. Adresat może więc odebrać pismo w urzędzie pocztowym w ciągu siedmiu dni, a jeśli tego nie uczyni, procedura awizowania jest ponawiana. Nieodebranie pisma powtórnie awizowanego powoduje, iż sąd uznaje datę, w której upłynął termin do odbioru pisma, za datę jego doręczenia. W ten sposób powód może uzyskać możliwość rozpoczęcia egzekucji należności opisanej w nakazie zapłaty, mimo iż pozwany - jeśli nakaz został wysłany na zły adres – nie miał szans na zapoznanie się z nim i złożenie w terminie sprzeciwu.

Nakaz zapłaty dostarczony pod nieprawidłowy adres

Jeśli w sprawie wydany został nakaz zapłaty, a sąd przesłał go na adres niebędący aktualnym miejscem zamieszkania pozwanego, wówczas istnieją podstawy, by uznać, że nakaz ten, mimo niewniesienia w terminie sprzeciwu, nie uprawomocnił się. W sytuacji, gdy pozwany dowiaduje się o sprawie w związku z prowadzoną już egzekucją komorniczą, w pierwszej kolejności powinien ustalić, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działa komornik. W piśmie, które komornik kieruje do dłużnika w momencie wszczęcia postępowania, znajdują się podstawowe informacje dotyczące tytułu wykonawczego (w przypadku postępowania prowadzonego w trybie upominawczym – nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności). Tytuł wykonawczy znajduje się w aktach postępowania egzekucyjnego, albowiem wierzyciel ma obowiązek załączyć go do wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeśli takie pismo do danej osoby nie dotarło, a o egzekucji dowiedziała się ona np. od pracodawcy czy w banku, powinna pilnie skontaktować się z komornikiem w celu uzyskania informacji na temat rodzaju tytułu wykonawczego (nakaz, wyrok zaoczny itd.), daty jego wydania i sygnatury sprawy, sądu wydającego orzeczenie, a także daty wydania postanowienia o nadaniu temu tytułowi klauzuli wykonalności. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. W razie potrzeby można też skontaktować się z danym sądem i uzyskać podstawowe informacje na temat wydanego w tej sprawie orzeczenia.

Obrona przed egzekucją – zażalenie lub skarga na nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

W oparciu o zdobyte informacje należy podjąć decyzję w sprawie obrony przed egzekucją. Dłużnik ma na to siedem dni. W takim przypadku należy złożyć (listem poleconym lub osobiście) zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (a jeśli postanowienie to zostało wydane przez referendarza sądowego, prawidłową formą będzie skarga na orzeczenie referendarza). Zażalenie należy skierować do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wskazując na postanowienie podlegające zaskarżeniu oraz sygnaturę, pod którą nakaz został wydany. W uzasadnieniu zażalenia należy wskazać na okoliczności i dowody potwierdzające, że pozwany mieszkał pod innym adresem, niż wskazywał to powód. Dowodami mogą być np. zaświadczenie o zameldowaniu, kopia dowodu osobistego, kopia umowy najmu mieszkania, rachunki za dostawę mediów czy wreszcie zeznania świadków. Należy ponadto podnieść, że dochowany został siedmiodniowy termin na złożenie zażalenia. Ponadto trzeba się zwrócić do sądu o ponowne doręczenie nakazu zapłaty, tym razem na właściwy adres. Opłata od takiego zażalenia wynosi 50 zł i wnosi się ją na rachunek sądu właściwego w sprawie. Gdy sąd uwzględni zażalenie (skargę), wówczas uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i ponownie wyśle nakaz zapłaty wraz z pozwem. Po ich otrzymaniu pozwany ma czternaście dni na dokonanie oceny, czy powództwo jest zasadne. Jeśli uzna, że nie, wówczas powinien w tym terminie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, kierując się przy tym otrzymanym pouczeniem.

Jeśli sąd uwzględni sprzeciw, wówczas nakaz zapłaty utraci moc. Należy poinformować o tym komornika, wnosząc jednocześnie, by umorzył egzekucję i obciążył jej kosztami wierzyciela. Chcąc zaś wcześniej spowodować zawieszenie tego postępowania, należy skierować do sądu wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nakaz zapłaty (wyrok zaoczny) został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie zastępczym, czyli przez awizowanie. Komornik zawiesi na wniosek dłużnika postępowanie, jeżeli dłużnik przedstawi mu powyższe zaświadczenie, że nakaz zapłaty został doręczony na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie wyłącza jednak możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia majątku dłużnika.

Uchylenie nakazu zapłaty w EPU

Reasumując, w niniejszej sprawie powinna Pani złożyć do Sądu Rejonowego w Lublinie zażalenie (jeśli nakaz wydał sędzia) albo skargę na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, wnosząc jednocześnie o doręczenie nakazu zapłaty w EPU na właściwy adres. Termin na wniesienie zażalenia (skargi) wynosi siedem dni od dnia powzięcia informacji o nakazie. Jeżeli sąd uchyli postanowienie i doręczy Pani nakaz, kolejnym krokiem będzie wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. W przypadku, gdy oba orzeczenia (tj. orzeczenie SR w mieście A i SR w Lublinie) dotyczyły dokładnie tej samej należności, w sprzeciwie należy podnieść zarzut dwukrotnego prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy i załączyć jako dowody kopię orzeczenia SR w mieście A oraz dowód uregulowania należności na rzecz dostawcy energii. Oczywiście dostawca energii nie powinien występować dwukrotnie o to samo roszczenie. Pobrana z Pani emerytury należność niewątpliwie powinna zostać zwrócona. Aby jednak tak się stało, konieczne jest uchylenie nakazu zapłaty w EPU (postępując w sposób opisany powyżej).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »