Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie do przedstawienia dowodów spłaty długu

Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-10

W 2003 roku miałem prowadzoną sprawę o eksmisje z powodu długów, dług spłaciłem z odsetkami. Spłaciłem też na raty koszty postępowania. Teraz dostałem wezwanie do przedstawienia dowodów wpłaty rat, ale je już dawno zrobiłem. Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zasadne byłoby ustalenie, z jakiego rodzaju zadłużeniem mieliśmy do czynienia, tj. czy były to wierzytelności okresowe, czy też wierzytelności jednorazowe, a jeżeli okresowe kiedy przypadała ich wymagalność. Mniemam, że chodzi o czynsz (a zatem o wierzytelności okresowe). Jeżeli chodzi o zadłużenie z tytułu kosztów postępowania sądowego, to mamy do czynienia z wierzytelnością jednorazową. Powyższe ma znaczenie z punktu widzenia przedawnienia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. O ile jednak wobec Pana wydano wyrok, który to wyrok następnie uprawomocnił się i stawił się tym samym tytułem wykonawczym, o tyle zastosowanie znajdzie przepis art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie mamy do czynienia z przedawnieniem wierzytelności, nawet wówczas gdyby nie był Pan wstanie wykazać, czy spłata zadłużenia nastąpiła, czy też nie. Z uwagi na to, w odpowiedzi na pismo z urzędu miasta powinien Pan wskazać, iż roszczenie choć spełnione nie może być wykazane z uwagi na brat dowodów wpłat, jako dowodów dokonanych przed 10 laty, co z kolei powoduje, że ich przechowywanie nie miało znaczenia bowiem nawet gdyby przyjąć 10 letni okres przedawnienia, roszczenia te są przedawnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »