Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie dłużnika do polubownego zwrotu pożyczki

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-23

Mam problem z odzyskaniem środków z tytułu pożyczki w kwocie 16 tys. zł. Umowa pożyczki wskazywała, że środki miały zostać zwrócone do końca sierpnia 2016 r., do tej pory nie została spłacona nawet część zadłużenia. Dodać powinnam, że umowa nie zawiera wzmianki o odsetkach za opóźnienie. Czy zatem mam prawo ich dochodzić od dłużnika? Jakie powinny być moje dalsze kroki, abym wreszcie odzyskała swoje pieniądze?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż odsetki się Pani nie należą za okres do sierpnia 2016 r., tj. do dnia, kiedy pożyczka miała być zwrócona. Po tym okresie ma Pani prawo dochodzić odsetek za opóźnienia, które wynoszą na dzień dzisiejszy 7%. Zgodnie z art. 481 K.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zanim zdecyduje się Pani wystąpić na drogę postępowania sądowego, powinna Pani wezwać dłużnika do polubownego zwrotu pożyczki, zakreślając jednocześnie termin zwrotu środków. Pismo powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 K.p.c. – pozew powinien bowiem zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Kierując pozew do sądu, będzie Pani zmuszona uiścić opłatę sądową w kwocie 5% dochodzonej kwoty. Innymi słowy, jeżeli będzie Pani żądała kwoty 16 tys. zł, wówczas trzeba będzie uiścić opłatę sądową w kwocie 800 zł na rachunek sądu. Jeżeli umowa pożyczki nie zawierała wskazania sądu właściwego dla rozpoznania sprawy, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszania pozwanego, chyba że umowa zastrzega inną właściwość);
  2. oznaczenie rodzaju pisma (pozew o zapłatę);
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (wnoszę od zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty XXX zł tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie YYY zł, licząc od dnia ZZ.ZZ.ZZZZ do dnia zapłaty);
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników (umowa pożyczki, aneksy).

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

  1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Pani jako powód będzie zobowiązana do podania wyłącznie własnego numeru PESEL lub NIP. Nie ma potrzeby podawania numeru PESEL lub NIP pozwanego, chyba że takim Pani dysponuje.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

W pozwie proszę także przywołać dowody, które potwierdzają Pani roszczenie oraz świadków, którzy mogą mieć w sprawie znaczenie.

Termin rozpoznania sprawy w znacznej mierze zależy od wielkości sądu, ale co do zasady należy liczyć około 6 miesięcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niepokojące wezwanie po latach w sprawie kredytu

Miałam kiedyś kredyt w banku. W 2009 r. miałam problemy ze spłaceniem go, wtedy komornik ściągał dług z mojej pensji. Później dług...

Długi narobione przez siostrę ze wspólnej renty rodzinnej

Ja i siostra dostajemy rentę rodzinną po ojcu (wspólnie). Siostra narobiła sobie długów, a później znikła i nie ma z nią kontaktu....

Czy dłużnik może decydować, kogo najpierw spłaci?

Mam dwa zajęcia komornicze, jedno sprzed 2 lat, drugie sprzed roku. Zdecydowałem, że najpierw spłacę to drugie zobowiązanie, ponieważ jest mniejsze....

Ktoś z rodziny wziął na mnie pożyczki online

Ktoś z rodziny wziął na mnie trzy pożyczki online bez mojej wiedzy i pozwolenia. Chciałabym dowiedzieć się, jak ten problem najlepiej rozwiązać?...

Jak pozbyć się starego długu?

Mieszkam w UK od 7 lat. Wcześniej miałem w Polsce długi w banku, odkupione przez firmy windykacyjne. Długiem była pożyczka firmowa. Obecnie...

Jak po latach zwolnić ojca z długu alimentacyjnego?

Mam 35 lat, nie widziałem swojego ojca od przeszło 20 lat, nie mam z nim kontaktu i nic od niego nie chcę. Jednak tydzień temu otrzymałem jako...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »