Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie dłużnika do polubownego zwrotu pożyczki

Autor: Marek Gola

Mam problem z odzyskaniem środków z tytułu pożyczki w kwocie 16 tys. zł. Umowa pożyczki wskazywała, że środki miały zostać zwrócone do końca sierpnia 2016 r., do tej pory nie została spłacona nawet część zadłużenia. Dodać powinnam, że umowa nie zawiera wzmianki o odsetkach za opóźnienie. Czy zatem mam prawo ich dochodzić od dłużnika? Jakie powinny być moje dalsze kroki, abym wreszcie odzyskała swoje pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie dłużnika do polubownego zwrotu pożyczki

Odsetki od opóźnienia w spłacie prywatnej pożyczki

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż odsetki się Pani nie należą za okres do sierpnia 2016 r., tj. do dnia, kiedy pożyczka miała być zwrócona. Po tym okresie ma Pani prawo dochodzić odsetek za opóźnienia, które wynoszą na dzień dzisiejszy 7%. Zgodnie z art. 481 K.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zanim zdecyduje się Pani wystąpić na drogę postępowania sądowego, powinna Pani wezwać dłużnika do polubownego zwrotu pożyczki, zakreślając jednocześnie termin zwrotu środków. Pismo powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 K.p.c. – pozew powinien bowiem zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Niespłacona pożyczka i pozew o zapłatę

Kierując pozew do sądu, będzie Pani zmuszona uiścić opłatę sądową w kwocie 5% dochodzonej kwoty. Innymi słowy, jeżeli będzie Pani żądała kwoty 16 tys. zł, wówczas trzeba będzie uiścić opłatę sądową w kwocie 800 zł na rachunek sądu. Jeżeli umowa pożyczki nie zawierała wskazania sądu właściwego dla rozpoznania sprawy, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszania pozwanego, chyba że umowa zastrzega inną właściwość);
  2. oznaczenie rodzaju pisma (pozew o zapłatę);
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (wnoszę od zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty XXX zł tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie YYY zł, licząc od dnia ZZ.ZZ.ZZZZ do dnia zapłaty);
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników (umowa pożyczki, aneksy).

Co powinno zawierać pismo procesowe?

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

  1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Pani jako powód będzie zobowiązana do podania wyłącznie własnego numeru PESEL lub NIP. Nie ma potrzeby podawania numeru PESEL lub NIP pozwanego, chyba że takim Pani dysponuje.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

W pozwie proszę także przywołać dowody, które potwierdzają Pani roszczenie oraz świadków, którzy mogą mieć w sprawie znaczenie.

Termin rozpoznania sprawy w znacznej mierze zależy od wielkości sądu, ale co do zasady należy liczyć około 6 miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info