Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wbrew mojej woli żona chce zaciągnąć kredyt, jak się zabezpieczyć?

Autor: Anna Sufin

Jestem 3 miesiące po ślubie, nie podpisywaliśmy intercyzy. Nabrałem podejrzeń, że żona za moimi plecami chce zaciągnąć kredyt w jakimś parabanku. Prawdopodobnie ma zamiar kupić samochód. Co mogę zrobić, aby nie odpowiadać za długi żony, które zaciągnie wbrew mojej woli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska

Interesujące Pana kwestie reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) oraz Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.).

Dla wyjaśnienia podam, że po ślubie powstała między Państwem ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że np. Pana wynagrodzenie stanowi także współwłasność łączną Pana żony i odwrotnie. Wszystko, co za to wynagrodzenie zostanie kupione, wchodzi co do zasady do majątku wspólnego. Zgodnie z art. 31 K.r.o.:

Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).”

Zobacz też: Intercyza przedmałżeńska a długi przed ślubem

Majątek osobisty

To, co nie jest majątkiem osobistym małżonków, wchodzi w skład majątku wspólnego. Natomiast o tym, co stanowi majątek osobisty, stanowi art. 31 K.r.o.:

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Odpowiedzialność za długi

Jeśli na przykład Pana małżonka zakupi za zaciągnięty kredyt samochód, wejdzie on w skład majątku wspólnego małżonków. Nie oznacza to jednak, że za zaciągnięty kredyt będzie Pan osobiście odpowiadał. O tym, jak wygląda odpowiedzialność za długi, gdy jeden małżonek zaciąga zobowiązanie bez zgody drugiego, stanowi art. 41 K.r.o.:

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.”

Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania

Żeby zatem ponosił Pan odpowiedzialność za długi małżonka majątkiem wspólnym, musiałby Pan wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Jeśli Pan tego nie zrobi, w razie braku spłaty kredytu i uzyskania wyroku sądowego komornik będzie mógł ściągać należność z majątku osobistego małżonki, z jej wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, korzyści z praw autorskich i in. Komornik nie będzie mógł zatem ściągać długu np. z samochodu należącego do majątku wspólnego. Żeby mógł to zrobić, Pan musiałby wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, a wierzyciel musiałby przedstawić dokument (dla uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko Panu) stwierdzający Pana zgodę. Zgodnie z art. 787 K.p.c.:

Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.”

Brak zgody na wzięcie kredytu przez małżonkę

Podsumowując, jeśli nie wyrazi Pan zgody na wzięcie kredytu przez małżonkę, w razie powstania zadłużenia komornik nie będzie mógł ściągać należności z majątku wspólnego poza wymienionymi jego elementami (np. wynagrodzenie małżonki), w tym nie będzie mógł ściągać należności z Pana wynagrodzenia.

Trzeba jednak nadmienić, że komornik będzie mógł zająć konto wspólne, więc na pewno powinni Państwo prowadzić odrębne konta:

„Możliwe jest skierowanie egzekucji m.in. do wspólnego rachunku bankowego dłużnika i jego małżonka (art. 8912 k.p.c.), gdyż, jak wskazał Sąd Najwyższy (wyrok z 29 października 2008 r., IV CNP 45/2008, Lexis.pl nr 2793087), na takim rachunku mogą być gromadzone także środki z wynagrodzenia za pracę lub dochody z prowadzenia innej działalności zarobkowej. Także korzyści z praw wymienionych w art. 33 pkt 9 K.r.o. mogą znajdować się na takich rachunkach.” (E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do art. 41 K.r.o., teza 50, Lex).

Ponadto wierzyciel może wnosić także o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Tym samym może doprowadzić do ściągnięcia należności z udziału w majątku, który Państwo zakupili w małżeństwie (art. 52 K.r.o.), może np. prowadzić egzekucję z udziału żony w samochodzie, gdy już sąd ustanowi rozdzielność po jego wniosku:

Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.”

Umowa o rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Żeby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, powinien Pan zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej (wymagana forma aktu notarialnego). W takim wypadku będzie Pan zakupywał składniki majątku za własne wynagrodzenie tylko „na siebie” (zakup na udziały z żoną spowoduje taki skutek, że wierzyciel już bez postępowania sądowego o ustanowienie rozdzielności będzie mógł się zaspokoić z udziału żony). W takim wypadku wierzyciel nie będzie mógł ściągać należności z Pana majątku, który będzie w takim przypadku majątkiem osobistym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »