Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie spłaty kredytu przy podziale majątku wspólnego

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-04-23

Chciałabym wnieść do sądu pozew rozwodowy, jednak mam problem związany z zadłużeniem. Chodzi o kredyt z karty kredytowej. Zaproponowałam mężowi, że spłacę połowę zadłużenia, on natomiast dobrowolnie zgodził się płacić 800 zł alimentów na dzieci. Raz zapłacił uzgodnioną kwotę, ale już w tym miesiącu otrzymałam tylko 600 zł. O alimenty będę wnosić w pozwie o rozwód, jednak nie wiem, co z ratami kredytu. Mąż brał kredyt na siebie. Ja niczego nie podpisywałam. Jakie mogę ponieść konsekwencje niepłacenia przez męża pozostałej części raty, ewentualnie w jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, iż za długi każdy z małżonków odpowiedzialny jest jedynie w takim zakresie, w jakim określa to zawarta z bankiem umowa. Co do zasady zatem, jeśli umowa została zawarta wyłącznie przez Pani męża, to tylko on ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie.

Co więcej, powszechnie uważa się, że długi nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków, w związku z czym przy podziale majątku wspólnego przed sądem decyduje się jedynie co do aktywów. Oczywiście, jeśli małżonkowie będą chcieli ustalić także kwestie związane z zadłużeniem, to sąd taką ugodę zatwierdzi. Sąd nie jest jednak władny do zmiany umowy zawartej pomiędzy małżonkami (lub małżonkiem) a bankiem i taka ugoda wiążąca będzie jedynie pomiędzy małżonkami. W przypadku umowy kredytu zawartej przez oboje małżonków wygląda to w ten sposób, że jeśli umówią się, że tylko jeden z nich spłaci kredyt, ale z jakichś powodów od spłaty odstąpi, to bank może domagać się spłaty także od drugiego małżonka. Jednak w przypadku spłaty przez drugiego małżonka – może on dochodzić zwrotu środków od pierwszego, na mocy zawartej ugody (tzw. regres).

W Pani przypadku sprawa jest dość jasna, ponieważ kredyt został zawarty jedynie przez Pani męża, w związku z czym to na nim leży odpowiedzialność jego spłaty. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady. Otóż zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Art. 30. § 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

§ 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności.

§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.”

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel (w tym przypadku bank) może dochodzić zaspokojenia całej wierzytelności przez któregokolwiek z dłużników solidarnych. Innymi słowy, w przypadku spełniania przesłanki odpowiedzialności solidarnej, kiedy Pani mąż przestanie spłacać kredyt, bank będzie mógł podjąć czynności w celu dochodzenia długu także od Pani.

Warunkiem tutaj jest jednak, ażeby dług powstał w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Kluczowe znaczenie ma tutaj określenie zakresu pojęcia zwykłych potrzeb rodziny, pomocny jest tu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1966 r. (sygn. akt I CR 544/66, OSP 1967, z. 9, poz. 225, LEX nr 4578), zgodnie z którym:

„Przez zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.) należy rozumieć tylko te zobowiązania, które odnoszą się do normalnych, codziennych potrzeb rodziny, wymagających bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji. Wszelkie inne zobowiązania – zwłaszcza dotyczące większych zakupów ratalnych, nie dające się zakwalifikować pod pojęcie »zwykłych« potrzeb rodziny – zaciągnięte przez jednego małżonka nie rodzą odpowiedzialności solidarnej drugiego małżonka.”

Za zobowiązania wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny mogą być uznane np. zakupy żywności i odzieży, zakupy drobnych przedmiotów urządzenia domowego, opłaty za media (gaz, energia elektryczna, woda), opłaty z tytułu czynszu za wspólnie zajmowany lokal mieszkalny, wydatki na leczenie członków rodziny etc. Nie uznaje się powszechnie za zaspokajających zwykłe potrzeby rodziny wydatków o charakterze inwestycyjnym, np. wydatków na remont mieszkania. Należy przy tym jednoznacznie stwierdzić, iż pojęcie zwykłych potrzeb rodziny należy interpretować każdorazowo z odwołaniem się do konkretnych potrzeb i stosunków panujących w konkretnej rodzinie. W związku z tym to, co w jednej rodzinie może być zaspokojeniem jej zwykłych potrzeb, nie musi mieć koniecznie takiego charakteru w innej rodzinie.

Reasumując, co do zasady nie może być pociągnięta Pani do odpowiedzialności z tytułu niespłacania zobowiązań zaciągniętych jednoosobowo przez Pani męża. Wiele zależy jednak od tego, na co zostały przeznaczone pobrane środki. Może bowiem okazać się, iż w przypadku jeśli służyły one zaspokojeniu potrzeb całej rodziny, bank zdecyduje się na dochodzenie ich spłaty także od Pani (w przypadku niedokonywania spłat przez męża). Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest uregulowanie kwestii spłaty kredytu przy podziale majątku wspólnego i ewentualne dochodzenie należności od Pani męża, w formie regresu. (Czyli Pani spłaca w takim przypadku kredyt lub jego część na wezwanie banku, a następnie domaga się zwrotu spłaconej kwoty od mężna, na podstawie zawartej ugody).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »