Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa cesji wierzytelności pożyczki dla konsumentów

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-09-18

Moja spółka udziela pożyczek gotówkowych konsumentom (nie kredytów). Planujemy zmianę treści umowy pożyczki o dodanie zapisu: „Pożyczkodawca oświadcza, a pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż niezwłocznie po podpisaniu umowy pożyczki i wypłacie pożyczki dokona cesji wierzytelności na spółkę X”. Cesjonariusz wierzytelność zabezpiecza wekslem in blanco własnym z klauzulą nie na zlecenie. Spółka X (cesjonariusz) przelewa do spółki pożyczkowej umówioną kwotę. W przypadku braku spłaty cesjonariusz występuje na drogę sądową na podstawie wystawionego na niego weksla. 1. Czy cesjonariusz nabywa w pełni prawa z umowy pożyczki? 2. Czy cesjonariusz może domagać się zapłaty całości wierzytelności, mimo że kupił wierzytelność za 30% wartości? 3. Która strona dokonuje wypowiedzenia umowy pożyczki w przypadku braku spłaty według harmonogramu po stronie cesjonariusza?

zdjęcie prawnika
Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Zatem chciałby Pan tuż po podpisaniu umowy pożyczki dokonać cesji wierzytelności z umowy na inny podmiot – spółkę X. Weksel byłby wystawiony już na cesjonariusza.

Na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„Art. 509. § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”

Ad. 1. Obok zapisu w umowie pożyczkodawca winien podpisać umowę cesji z cesjonariuszem. Umowa cesji określi, jaka wierzytelność jest nabywana, oznaczy – zindywidualizuje wierzytelność. Jeśli umowa ta określi, że następuje przelew wierzytelności z innej konkretnej umowy, nabywca wejdzie w prawa kontrahenta tej umowy. Niemniej jednak gdyby z umowy wynikała możliwość np. powstania innych wierzytelności, powinno to być w umowie określone, bowiem wierzytelność przyszła też może być przedmiotem cesji, o ile jest zindywidualizowana, oznaczona w umowie cesji. Przyjmuje się, że uprawnienia kształtujące przechodzą na nabywcę wraz ze zbywaną wierzytelnością (tak: A. Kidyba, Komentarz do art. 509 k.c., Lex, za nim: J. Mojak, Obrót..., s. 28; K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 875; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania, 2006, s. 359; E. Łętowska (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 898; M. Pazdan, Przelew..., s. 130). Tym samym na nabywcę przejdzie prawo do wypowiedzenia umowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podsumowując, jeśli tak będzie, to wszystkie prawa z umowy pożyczki – określone w umowie cesji – przejdą na nabywcę.

Warto przy tym wskazać, że prawo konsumenckie nie określa ograniczeń w dokonaniu umowy cesji, nie zawiera autonomicznych uregulowań, stąd przyjmuje się, że wierzytelności pieniężne przedsiębiorców wobec konsumentów mogą być w drodze cesji zbyte, o ile nie sprzeciwia się temu wyraźny przepis prawa bądź postanowienie umowne, por. np. wyrok NSA w wyroku z dnia 26 stycznia 2006 r., I OSK 336/05, LEX nr 219367, M. Jasiakiewicz, Wokół dopuszczalności cesji niektórych wierzytelności konsumenckich, PPH 2005, nr 8, s. 19 i n.).

Ad. 2. Przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią może dokonywać się za wynagrodzeniem. Jest normalną praktyką w obrocie, że cena wierzytelności jest niższa niż sama jej wysokość, bowiem cesjonariusz będzie ponosił ryzyko ściągnięcia nabywanej wierzytelności. Niezależnie jednak od ceny wierzytelności zakres nabytych praw określa umowa. Nie ma przeszkody, by nawet nabywając nieruchomość za część jej wartości, dochodzić zaspokojenia całości długu – to właśnie istota umowy cesji w obrocie.

Ad. 3. Tak jak pisałam w punkcie 1 – wraz z wierzytelnością z konkretnej umowy przechodzą na cesjonariusza związane z nią prawa kształtujące, w tym prawo do wypowiedzenia umowy. Prawo to nie jest prawem samodzielnym w obrocie, stąd nie może być tak, że mimo zbycia wierzytelności, pozostanie ono przy cedencie. Wypowiedzieć umowę w takim wypadku powinien zatem cesjonariusz (przy założeniu oczywiście, że wszystkie prawa z umowy pożyczki na niego zostały przeniesione cesją).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »