Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie chorobowe ZUS zajęte przez komornika w całości, czy słusznie?

Autor: Grzegorz Stefanowski

Moja córka ma do wyjaśnienia sprawy sądowe i komornik zablokował jej konto w banku. Ona od kilku miesięcy przebywa na zwolnieniu i jedynym dochodem miesięcznym jest 2000 zł otrzymywane z ZUS jako chorobowe. Bank zablokował jej ostatnio w całości te środki, chociaż istnieje przecież minimalna kwota, której nie należy ściągać w tej sytuacji. W banku poinformowano córkę, że potrzebne jest zwolnienie pobierania płatności przez komornika. Sytuacja jest patowa, bo komornik czeka na wyrok sądu. Co należy zrobić? Przecież takie działania są niezgodne z podstawowymi zasadami traktowania ludzi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie chorobowe ZUS zajęte przez komornika w całości, czy słusznie?

Sposób egzekucji zbyt dotkliwy dla dłużnika

Wszystko wskazuje na to, iż bank ma rację i rzeczywiście to do komornika Pańska córka, jako dłużnik, kierować swój wniosek.

Ten wniosek to na obecnym etapie i sądząc po podanym przez Pana stanie faktycznym, prośba o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego i wierzytelności z niego wynikających i zawieszenie egzekucji z tej części. Uzasadnieniem, moim zdaniem, jest obowiązek komornika prowadzenia egzekucji w sposób jak najmniej dotkliwy dla dłużnika, a zakładam, iż świadczenie z ZUS może pozwolić na jej prowadzenie bez potrzeby zajmowania kwoty ponad to. Podstawą prawną jest art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

Art. 799. § 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Sytuacji Pańskiej córki jest rzeczywiście patowa, ale uważam, że nie można powiedzieć, iż niezgodna z prawem. Dzieje się tak dość często, a chodzi o to, iż komornik, oprócz zajęcia świadczenia ZUS, zajął także wierzytelności z rachunku bankowego jako osobne. W rezultacie zajął wszystko, co wpływa na rachunek, także kwotę wolną od zajęcia. Z punktu widzenia prawa wierzytelności z rachunku bankowego i wierzytelności ze świadczenia ZUS są osobnymi wierzytelnościami i majątkiem dłużnika.

Wskazuję także, iż o wszystkich wymienionych czynnościach komornik, jako organ egzekucyjny, zgodnie z niżej wymienionymi przepisami art. 805 i 889 K.p.c., informuje dłużnika i dłużnik ma prawo składać takie wnioski już na etapie zawiadomień. W korespondencji komornika są stosowne pouczenia. W tej sprawie może być także konieczny kontakt dłużnika z wierzycielem, aby wnosić do niego o to samo i tego może także żądać komornik.

Wniosek o ograniczenie egzekucji

Art. 805 [Okazanie tytułu]

§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. Komornik poucza dłużnika również o treści przepisów działu V tytułu I części trzeciej oraz prawie i sposobie złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji, a także o treści art. 52a i art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896, z późn. zm.37)) oraz art. 13g ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1643 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 432 i 815) i sposobie realizacji uprawnień wynikających z tych przepisów.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 824 § 1 pkt 5, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 4803, art. 492 § 3, art. 493 i art. 505 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

Zajęcie wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego

Art. 889. § 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;

2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

§ 11. Jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21, komornik zawiadamia bank o charakterze egzekwowanych świadczeń.

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Podsumowując, kontakt z komornikiem i wnioskowanie o powyższe jest pierwszym krokiem w próbie zwolnienia zajęcia rachunku bankowego. Może być także konieczny kontakt dłużnika z wierzycielem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »