Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa komornicza bez wiedzy dłużnika

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-18

Dostałam pismo od firmy windykacyjnej o kupieniu mojego długu. Założyłam sprawę w sądzie o doręczenie mi nakazu zapłaty, ponieważ nigdy go nie otrzymałam (byłam za granicą). Otrzymałam z sądu odpowiedź, że nie przywrócą nakazu zapłaty i znów odwołałam się do sądu wyższej instancji i do dziś czekam. Tydzień temu mój zakład pracy otrzymał pismo od komornika o zajęciu mi wynagrodzenia na wniosek wierzyciela – tejże firmy windykacyjnej, która wykorzystała 1. postanowienie sądu i wniosła sprawę oddzielnie do innego sadu. Nie wiem, czy mam dogadywać się z firmą windykacyjną, bo koszty komornika są wysokie i zabiorą mi 50% wypłaty. Uważam, że sprawa komornicza odbyła się bez mojej, czyli dłużnika, wiedzy. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej k.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 139 § 1 K.p.c., bowiem doręczenie w trybie opisanym w wyżej wymienionym przepisie (podwójne awizowanie) jest możliwe jedynie wtedy, gdy awizowanie przesyłki dokonane jest pod rzeczywistym adresem zamieszkania pozwanego. Oznacza to, iż nie doszło w istocie do doręczenia przesyłki Pani w sprawie niniejszej, o czym sąd nie miał wiedzy w chwili wydawania zarządzenia o stwierdzeniu doręczenie przesyłki dla Pani w trybie art. 139 § 1 K.p.c. Tym samym nie można uznać, że rozpoczął biegi termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Z tego powodu wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie jest zasadny i podlega odrzuceniu. Jednocześnie jednak sprzeciw winien zostać uznany za złożony jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia sprzeciwu, co z kolei powodować powinno stosownie do treści art. 50536 § 1 K.p.c. utratę przez nakaz zapłaty mocy w całości i skutkować powinno przekazaniem sprawy do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej.

Jednakże jako że sprawa w dalszym ciągu jest w sądzie, to zasadne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie. Zgodnie z art. 730 § 1 Kodeksu cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Nadto sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Stosownie do treści art. 755 K.p.c jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może:

  1. unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania;
  2. ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem;
  3. zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia;
  4. uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem;
  5. nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.

Należy jednak zastrzec, że opłata od wniosku na tym etapie wynosi 40 zł, a i czas jego rozpoznania jest nie do przewidzenia. Co prawda powinno to nastąpić w terminie 7 dni, ale jest to termin instrukcyjny dla sądu, co powoduje, że sąd może, ale wcale nie musi w tym terminie się zmieścić.

Z uwagi na powyższe to Pani musi podjąć decyzję, czy ryzykuje Pani złożeniem ww. wniosku, czy też próbuje Pani „porozumieć się” z wierzycielem i ustalić racjonalne raty do spłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zbieg egzekucji komorniczych

Posiadamy wspólnie z mężem egzekucję komorniczą u jednego komornika i płacimy dobrowolnie 1500 zł miesięcznie, mąż u drugiego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »