Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Autor: Michał Berliński

Mam zadłużenie w składkach ZUS od 1996 r. do 2005 r. Komornik prowadził egzekucję i wyegzekwował już 45 000 zł, ale komornik przekazywał pieniądze, a ZUS nie księgował najstarszych długów, tylko długi z lat późniejszych i narastały odsetki za stare długi. ZUS winą za to obarcza komornika, a ten – ZUS. Dług dalej jest, co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Nie do końca rozumiem, co chciałaby Pani osiągnąć w tej sprawie, tzn. co by Pani dało przepisanie należności wyegzekwowanych przez komornika i przekazanych na rzecz ZUS-u na starsze tytuły wykonawcze, bowiem nie bardzo zmienia to Pani sytuację. Ale zacznijmy od początku. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego.

W przypadku, gdy wierzycielem jest ZUS, dokonuje on egzekucji za pośrednictwem komornika sądowego na ogół w przypadku, gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej i komornik został wyznaczony niegdyś przez sąd jako organ właściwy do prowadzenia egzekucji w trybie egzekucji sądowego, lub z uwagi na to, iż dokonał jako pierwszy zajęcia danego składnika majątku, np. świadczenie emerytalno-rentowego, to przejmuje on prowadzenie egzekucji. Tytułem wykonawczym w przypadku należności ZUS czy US jest administracyjny tytuł wykonawczy, w którym komornik ma wskazane numery tych tytułów, daty ich wydania oraz kwoty, które ma wyegzekwować wraz ze wskazaniem należności które tej egzekucji podlegają. Komornik rejestruje sprawę w swoim systemie i prowadzi ją zgodnie z wnioskiem.

Zobacz też: Jak komornik dzieli alimenty

Kilka postępowań wobec jednego dłużnika

W przypadku gdy komornik prowadzi kilka postępowań wobec jednego dłużnika to wszelkie należności, które uda mu się wyegzekwować są księgowane zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią:

„Art. 1025. [Kolejność zaspokojenia]

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;

2) należności alimentacyjne;

3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;

4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;

6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;

7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;

8) (uchylony);

9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;

10) inne należności”.

Przeczytaj też: Nadpłata u komornika

Podział należności proporcjonalnie do ich kategorii

Mając na uwadze powyższe, komornik dzieli należności proporcjonalnie do ich kategorii i tak należności ZUS mieszczą się w kategorii 5, jeśli są zabezpieczone hipotecznie, oraz pozostałe w kategorii 7, czyli przed innymi wierzycielami, np. przez bankiem lub innym podmiotem. Komornik nie może postępować inaczej, gdyż w takim przypadku naraża się na złożenie przez każdego, kto ma w tym interes, zarzutów do planu podziału. Komornik, księgując należności w równej kolejności z odsetkami, zaspokaja również należność główną, która odsetkuje – w przypadku ZUS-u to 8% odsetki. Następnie komornik wyegzekwowane należności przekazuje do ZUS-u lub innego wierzyciela i to ten księguje sobie te należności wedle własnego uznania, nie ma obowiązku zaliczać tych należności na najstarsze, choć najczęściej tak robi. Komornik nie bada obowiązku objętego tytułem wykonawczym i w żaden sposób również nie ma obowiązku ani nawet możliwości księgowania na tytuły starsze lub nowsze. Komornik sporządza plan podziału i dzieli należności wedle tego planu na poszczególne sprawy, które prowadzi, więc w równym stopniu zaspokaja należności starsze i nowsze. Odsetki zaś liczone są od każdych należności, więc nawet gdyby księgowane były na należności starsze, to odsetki rosłyby Pani od zaległości nowszych i nic by to nie zmieniało, bowiem odsetki od odsetek nie rosną. Polecałbym w Pani przypadku spróbować wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o umorzenie zaległych odsetek (często to się udaje) bądź nawet starszych należności. Proszę również sprawdzić, czy te stare należności nie uległy już przedawnieniu.

Zobacz również: Jak dzieli komornik pieniądze po licytacji nieruchomości

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info