Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-10-21

Mam zadłużenie w składkach ZUS od 1996 r. do 2005 r. Komornik prowadził egzekucję i wyegzekwował już 45 000 zł, ale komornik przekazywał pieniądze, a ZUS nie księgował najstarszych długów, tylko długi z lat późniejszych i narastały odsetki za stare długi. ZUS winą za to obarcza komornika, a ten – ZUS. Dług dalej jest, co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Nie do końca rozumiem, co chciałaby Pani osiągnąć w tej sprawie, tzn. co by Pani dało przepisanie należności wyegzekwowanych przez komornika i przekazanych na rzecz ZUS-u na starsze tytuły wykonawcze, bowiem nie bardzo zmienia to Pani sytuację. Ale zacznijmy od początku. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego.

W przypadku, gdy wierzycielem jest ZUS, dokonuje on egzekucji za pośrednictwem komornika sądowego na ogół w przypadku, gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej i komornik został wyznaczony niegdyś przez sąd jako organ właściwy do prowadzenia egzekucji w trybie egzekucji sądowego, lub z uwagi na to, iż dokonał jako pierwszy zajęcia danego składnika majątku, np. świadczenie emerytalno-rentowego, to przejmuje on prowadzenie egzekucji. Tytułem wykonawczym w przypadku należności ZUS czy US jest administracyjny tytuł wykonawczy, w którym komornik ma wskazane numery tych tytułów, daty ich wydania oraz kwoty, które ma wyegzekwować wraz ze wskazaniem należności które tej egzekucji podlegają. Komornik rejestruje sprawę w swoim systemie i prowadzi ją zgodnie z wnioskiem. W przypadku gdy komornik prowadzi kilka postępowań wobec jednego dłużnika to wszelkie należności, które uda mu się wyegzekwować są księgowane zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią:

„Art. 1025. [Kolejność zaspokojenia]

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;

2) należności alimentacyjne;

3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;

4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;

6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;

7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;

8) (uchylony);

9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;

10) inne należności”.

Mając na uwadze powyższe, komornik dzieli należności proporcjonalnie do ich kategorii i tak należności ZUS mieszczą się w kategorii 5, jeśli są zabezpieczone hipotecznie, oraz pozostałe w kategorii 7, czyli przed innymi wierzycielami, np. przez bankiem lub innym podmiotem. Komornik nie może postępować inaczej, gdyż w takim przypadku naraża się na złożenie przez każdego, kto ma w tym interes, zarzutów do planu podziału. Komornik, księgując należności w równej kolejności z odsetkami, zaspokaja również należność główną, która odsetkuje – w przypadku ZUS-u to 8% odsetki. Następnie komornik wyegzekwowane należności przekazuje do ZUS-u lub innego wierzyciela i to ten księguje sobie te należności wedle własnego uznania, nie ma obowiązku zaliczać tych należności na najstarsze, choć najczęściej tak robi. Komornik nie bada obowiązku objętego tytułem wykonawczym i w żaden sposób również nie ma obowiązku ani nawet możliwości księgowania na tytuły starsze lub nowsze. Komornik sporządza plan podziału i dzieli należności wedle tego planu na poszczególne sprawy, które prowadzi, więc w równym stopniu zaspokaja należności starsze i nowsze. Odsetki zaś liczone są od każdych należności, więc nawet gdyby księgowane były na należności starsze, to odsetki rosłyby Pani od zaległości nowszych i nic by to nie zmieniało, bowiem odsetki od odsetek nie rosną. Polecałbym w Pani przypadku spróbować wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o umorzenie zaległych odsetek (często to się udaje) bądź nawet starszych należności. Proszę również sprawdzić, czy te stare należności nie uległy już przedawnieniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Informacja o ogromnych długach męża - jak się zabezpieczyć?

Od miesiąca mam informację o ogromnych długach męża. Okazało się, że jest hazardzistą. Pożyczał pieniądze od prywatnych osób, ma 280 tys. zł...

 

Powrót z zagranicy a stary dług

Powrót z zagranicy a stary dług

Po jakim czasie przedawniają się długi i czy trzeba składać jakiś wniosek o przedawnienie? Mieszkamy od 12 lat za granicą i chcielibyśmy...

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

W październiku otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę ok. 3300 zł. W dniu 10 grudnia zapłaciłam część kwoty, tzn. 2000 zł przelewem na konto wierzyciela....

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Właśnie dostałem wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły, z której zostałem skreślony z listy uczniów w dniu 10 maja 2017 roku....

Stare długi zlikwidowanej spółki cywilnej

Stare długi zlikwidowanej spółki cywilnej

Ok. 20 lat temu została zlikwidowana spółka cywilna. Dopiero teraz dostałam pismo od firmy windykacyjnej dotyczące tak starego długu. Współwłaścicielem...

Znajoma nie oddaje pożyczki - co zrobić?

Znajoma nie oddaje pożyczki - co zrobić?

Rok temu pożyczyłem znajomej 20 tys. zł w obecności dwóch świadków. Do dziś nie otrzymałem zwrotu, znajoma unika kontaktu. Okazało się, że ta osoba...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »