Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ściąganie długu po 15 latach od żyranta

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mój znajomy żyrował koledze 15 lat temu kredyt. Wyjechał następnie za granicę. Wrócił po 15 latach, założył sobie konto, a komornik zajął to konto egzekucją. Dodam, że główny dłużnik nie spłaca kredytu, gdyż wyjechał z Polski w nieznane miejsce. Pozostali żyranci zachowali się podobnie, są nie do zlokalizowania. Czy ten dług nie uległ już przedawnieniu? Co teraz zrobić w takiej sytuacji? Znajomy nie posiada żadnego majątku ani też nikogo z rodziny, od kogo można by było ten dług ściągnąć. Proszę o poradę w tej sprawie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ściąganie długu po 15 latach od żyranta

Szanse na przedawnienie długu sprzed 15 lat

Niestety nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy roszczenie uległo przedawnieniu. Nie wiem, kiedy wydano wyrok. Czy wyrok doręczono na adres zamieszkania dłużnika – kolegi. Czy przerwano bieg terminu przedawnienia przez wcześniejszą egzekucję komorniczą.

Niestety, ale trzeba zacząć od przejrzenia akt sądowych, doręczenia, adresów, dat. Potem trzeba przejrzeć akta komornicze – daty wszczęcia egzekucji.

Dla tych roszczeń okres przedawnienia wynosi 10 lat. Przedawnienie biegnie „na nowo”, to znaczy zawsze od początku, tak jakby do chwili przerwania nie biegło – „po każdym przerwaniu”, ponieważ przedawnienie może ulegać wielokrotnemu przerywaniu przez czynności wymienione w art. 123 i zawsze z tym samym skutkiem powodującym rozpoczęcie biegu na nowo.

Upływ terminu liczonego w latach ma miejsce z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu.

Dopiero gdy zostanie ustalone, że pozew wpłynął do sądu po okresie przedawnienia, a doręczenie nastąpiło na błędny adres – można wnosić o przywrócenie terminu do sprzeciwu, albo nastąpiło przedawnienie po wydaniu wyroku i klauzuli wykonalności – można wnosić powództwo przeciwegzekucyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub części, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Podstawę powództwa przeciwegzekucyjnego może stanowić przedawnienie stwierdzonej tytułem wykonawczym wierzytelności.

W myśl art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu (obecnie 6, ale dla Pani zastosowanie ma 10-letni okres), chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia następuje – oprócz innych zdarzeń – przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1).

Powództwo przeciwegzekucyjne, skierowane na pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego, może być skutecznie wniesione tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego w całości lub w określonej jego części.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info