Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozpoczęcie nowego życia za granicą mimo długów

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-18

Mam dużo niespłaconych kredytów i innych długów, jestem po rozwodzie – bez pracy ani majątku. Chciałabym rozpocząć nowe życie mimo długów – za granicą, z nowym partnerem. Nie wiem jednak, co robić z należnościami. Proszę o pomoc.

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co istotne domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Z treści Pani pytania wynika, że każdy z powyższych warunków występuje.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Z punktu widzenia formalnego zachodzi jednak podstawowe pytanie, jakim majątkiem na dzień dzisiejszy Pani dysponuje, a także czy pozwoli on pokryć koszty postępowania.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy „sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów”. Powyższa sytuacja obliguje sąd do oddalenia wniosku. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Innymi słowy formalnie sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, ale w tym przypadku wcale nie musi tego uczynić.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli by się Pani chciała starać o upadłość konsumencką, wówczas ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 ustawy,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

    – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Istotne z punktu widzenia Pani interesu jest zatem ustalenie, czy w opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z okolicznościami wyjątkowymi i niezależnymi od Pani, które to okoliczności doprowadziły do niewypłacalności. Skutecznie wniosek o upadłość może Pani złożyć tylko i wyłącznie wówczas gdy nie jest wstanie na czas realizować swoich zobowiązań. Powyższa niewypłacalność może uzasadniać upadłość konsumencką tylko wówczas gdy powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, sądy bardzo rygorystycznie interpretują zapis „powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych”. Okoliczności te dotyczą m.in. choroby, wypadku komunikacyjnego, zwolnienia z pracy nie z winy dłużnika. Innymi słowy nie jest możliwe ogłoszenie upadłości w sytuacji, kiedy dłużnik z własnej winy i przy braku nadzwyczajnych okoliczności nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Konieczne jest zatem ustalenie, czy w obecnej chwili sytuacja Pani jest wyjątkowa, a także czy swoim zachowaniem w żaden sposób nie przyczynił się Pani do powstania takiej sytuacji. Nie bez znaczenia dla całej sytuacji będzie przede wszystkim ustalenie, czy w chwili zaciągania kredytu była Pani wypłacalna. Koniecznym zatem będzie nie tylko dokładne przeanalizowanie Pani obecnej sytuacji majątkowej, ale także sytuacji majątkowej z chwili zaciągania kredytów, a także ocena przyczyn braku dochodów uniemożliwiających spłatę kredytu.

Jak wynika z orzecznictwa nawet niewielka niewypłacalność może uzasadniać ogłoszenie upadłości. Konieczne jest jednak spełnienie pozostałych wymagań. „W doktrynie przyjmuje się, że przez niewypłacalność rozumie się niewykonywanie przez dłużnika ciążących na nim wymagalnych zobowiązań, co stwarza podstawę ogłoszenia w stosunku do niego upadłości. Przy czym nieistotne jest czy nie wykonuje on wszystkich zobowiązań, czy też tylko niektórych z nich. Nieistotny jest również rozmiar, niewykonywanych przez dłużnika zobowiązań, bowiem nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność. Niewypłacalność stanowiąca podstawę ogłoszenia następuje, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań bez rozróżnienia na zobowiązania o charakterze cywilno czy publicznoprawnym” (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 29.01.2009 r., sygn. akt I SA/Lu 717/07).

Wyraźnie podkreślić należy zatem, iż upadłość konsumencka jest możliwa tylko wówczas, gdy niewypłacalność dłużnika powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Z treści Pani pytania wynika, że takie okoliczności mogły wystąpić, ale 100% gwarancji nie można mieć, bowiem mogą być zinterpretowane inaczej, a wówczas nie będą one miały charakteru wyjątkowego i niezależnego od Pani. Powyższe jest wywiedzione wyłączenie na podstawie przedstawionych przez Panią okoliczności. Jeżeli istnieją jakieś inne okoliczności, które na podstawie niniejszej opinii nasuwają się Pani na myśl, proszę o ich wskazanie, zostaną one poddane ocenie z punktu widzenia niezależności oraz wyjątkowości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Cofnięcie spłaty komorniczej

Wpłaciłem na konto komornicze dług osoby, która była zadłużona i miała zablokowane konto bankowe. Czy istnieje teraz możliwość odzyskania tych moich...

Wbrew mojej woli żona chce zaciągnąć kredyt, jak się zabezpieczyć?

Jestem 3 miesiące po ślubie, nie podpisywaliśmy intercyzy. Nabrałem podejrzeń, że żona za moimi plecami chce zaciągnąć kredyt w jakimś parabanku....

Jakie są terminy przedawnienia faktur?

Trzy lata temu jako s.c. (KPiR) zakupiliśmy towar z terminem płatności 60 dni od firmy będącej na pełnej księgowości. Kilka miesięcy temu odezwała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »