Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie o zwrot wydatków od byłego chłopaka

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-07

Do niedawna mieszkałam z chłopakiem, mieliśmy osobne konta, ale wszystko kupowałam ja. Zapisywałam mu, ile ma do oddania. Dług wynosi ok. 7000 zł. Obecnie nie jesteśmy razem, a on nie chce oddać mi pieniędzy. Co mogę zrobić z tym roszczeniem o zwrot połowy wydatków?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W omawianym stanie faktycznym przekazywanie partnerowi środków na realizację jego wyłącznych potrzeb za zgodnym zamiarem ich zwrotu na Pani rzecz należy kwalifikować jako umowę pożyczki w rozumieniu art. 720 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

Z przedstawionego przez Panią opisu sytuacji nie wynika wprost, czy środki przekazywane były wyłącznie w drobnych kwotach na zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych Pani partnera, czy też w znaczniejszych sumach.

Ustalenie to ma doniosłe znaczenie dla możliwości przeprowadzenia skutecznego dowodu w przypadku wdania się przez Panią w spór sądowy. Wymaga bowiem podkreślenia, że zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego do umowy pożyczki, której wartość przekracza kwotę 1000 złotych, konieczne jest zachowanie formy dokumentowej. Na tym tle należy zauważyć, że minimum formy dla umowy pożyczki zawartej na piśmie stanowi określenie przedmiotu zobowiązania poprzez wskazanie określonej kwoty oraz deklaracji przyjęcia środków przez pożyczkobiorcę np. poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Takie kryterium będzie spełniało odnotowywanie salda zadłużenia, o ile zostanie ono przez dłużnika potwierdzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenie takie będzie miało postać uznania długu, które może stanowić dowód na okoliczność istnienia po stronie Pani byłego partnera zobowiązania do spłaty zaciągniętej u Pani pożyczki, otwierając możliwość dochodzenia roszczeń na drodze postępowania nakazowego, cechującego się uproszczoną formą oraz niższymi kosztami procesowymi.

Niezachowanie formy pisemnej dla umowy pożyczki nie ma wpływu na jej ważność oraz aktualność zobowiązania. Jednakże w przypadkach, gdy wartość poszczególnych kwot przekazywanych Pani byłemu parterowi przekraczać będzie 1000 złotych, znacznie utrudnione będzie przeprowadzenie dowodu na okoliczność zawarcia umowy, tożsamości stron oraz wysokości zobowiązania. W takich wypadkach dopuszczenie dowodu z zeznań będzie wymagało zgody obu stron sporu.

Sytuacja ta nie znajduje jednak zastosowania w odniesieniu do pożyczki, której wartość nie jest większa niż 1000 złotych. Jeżeli zatem fakt przekazania środków nie został przez Panią należycie udokumentowany w odniesieniu do udzielanych przez Panią pożyczek nieprzekraczających tej kwoty, bezwzględnie dopuszczalne będzie przeprowadzenie – na wniosek powoda – dowodu z zeznań świadków, których wiarygodność sąd będzie oceniał według własnego uznania.

Jeżeli zatem dotychczasowe próby skłonienia do dobrowolnego zaspokojenia Pani roszczeń nie będą przynosiły oczekiwanych skutków, w pełni zasadne jest wystąpienie przed sąd z powództwem przeciwko byłemu partnerowi o zapłatę sumy stanowiącej równowartość czynnego zadłużenia względem Pani.

Przed wdaniem się w spór sądowy konieczne jest wykazanie na etapie składania pozwu, iż podjęte zostały działania mające na celu polubowne zakończenie sporu. Niewątpliwie kryterium to spełniają kolejne upomnienia wzywające do dobrowolnego uregulowania zobowiązania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pożyczki dla osoby poznanej w internecie

Pewnej osobie poznanej w internecie pożyczałam pieniądze na lokaty. Spłaty miały być co miesiąc, powiększone o mój zysk. Niestety osoba ta...

 

Odsetki po śmierci dłużnika

Odziedziczyłam 4 lata temu dług po zmarłej osobie. Bank żąda spłaty długu wraz z odsetkami do dnia dzisiejszego, a nie do dnia śmierci zmarłego....

 

Należności wobec ZUS zabezpieczone hipoteką a przedawnienie

Problem dotyczy hipoteki na nieruchomości z powodu należności wobec ZUS. Zadłużenie na hipotece to wpis przymusowy ZUS za nieopłacone składki...

 

Kredyt wzięty dla kogoś - jak odzyskać pieniądze?

Wzięłam kredyt bankowy na swoje nazwisko, ale pieniądze przekazałam ciotce na remont dachu. Zobowiązała się spłacać raty, ale nie płaci. Bank ode mnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »