Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przysądzenie nieruchomości po licytacji

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-25

Oczekuję na postanowienie z sądu w temacie przysądzenia nieruchomości. O licytacji dowiedziałam się, kiedy postanowienie o przybiciu było już prawomocne, z uwagi na sytuację zdrowotną nie byłam przez osobę odbierającą informowana o sytuacji, nie było mnie przy oszacowaniu wartości mieszkania, nie mogłam w toku postępowania bronić swoich praw. Zaznaczam, że nikogo nie upoważniałam, aby występował w tych sprawach w moim imieniu. Chcę napisać do sądu prośbę o przywrócenie terminu zażalenia na przybicie i zażalenie na postanowienie o przysądzeniu. Czy jest szansa na załatwienie tych spraw w ogóle?

zdjęcie prawnika
Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat
Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy

Przedstawiła Pani bardzo szczątkowy opis stanu faktycznego sprawy. Postanowienia o przybiciu wydane w tym trybie doręczane są zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 357 § 1 w zw. z art. 13 § 2. Wyjątkowo postanowienie o przybiciu sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, a mianowicie wtedy, gdy wcześniej sąd wstrzymał wydanie takiego postanowienia (por. uwagi do art. 988 § 2). Tryb doręczania postanowienia o przybiciu wydanego na posiedzeniu niejawnym został szczegółowo określony w komentowanym przepisie, należy zatem przyjąć, że art. 996 jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 357 § 2.

Wobec tego, że na postanowienie o przybiciu (o udzieleniu przybicia oraz o odmowie przybicia) przysługuje zażalenie, to jeżeli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, należy doręczyć je z urzędu wraz z uzasadnieniem (art. 357 § 2 w zw. z art. 13 § 2).

Zgodnie z art. 168 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego warunkiem przywrócenia terminu jest, aby niedokonanie czynności procesowej w terminie nastąpiło bez winy podmiotu składającego wniosek o jego przywrócenie. Brak winy w uchybieniu terminowi powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. m.in. orz. Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1972 roku, sygn. akt III CRN 448/71, OSPiKA 1972, nr 7–8, poz. 144) i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie do przepisu art. 394 § 2 termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się – w przypadku postanowienia ogłoszonego - od dnia jego ogłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy strona zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie (posiedzeniu jawnym). W niniejszej sprawie tego rodzaju wyjątek nie ma miejsca. Wykładnia art. 394 § 2 w zw. z art. 357 § 1 prowadzi do wniosku, iż warunkiem wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym jest wcześniejsze zażądanie przez skarżącego nadesłania mu postanowienia wraz z uzasadnieniem, zgłoszone w ciągu tygodnia od ogłoszenia przedmiotowego orzeczenia. Termin do żądania doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie, o którym mowa w art. 394 § 2 jest bowiem określony tylko wówczas, gdy strona jest zainteresowana przesłaniem jej orzeczenia z uzasadnieniem, skoro wydania odpisu samego postanowienia można się domagać w każdej chwili (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt III AUz 234/06).

Bardzo trudno będzie przywrócić termin do zaskarżenia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym. Musi Pani uprawdopodobnić przyczyny uchybienia terminowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »