Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisy o przedawnieniu długów: kredytowych, z karty, chwilówek

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-06-27

Jakie są przepisy odnoście przedawnienia długów? Jakie są procedury egzekucji długów? Chodzi o długi bankowe, długi na kartach kredytowych oraz tzw. chwilówki.

zdjęcie prawnika
Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Musimy rozdzielić kwestie „chwilówek” udzielanych przez podmioty parabankowe oraz kredyty i zadłużenia na karcie związane z zadłużeniem wobec banku.

1. Przy obliczaniu biegu terminu przedawnienia wierzytelności banku ważne są dwie daty: data płatności rat (kredyt, karta) oraz data wypowiedzenia przez bank umowy.

Roszczenie banku o zwrot kredytu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Zatem znajdzie tu zastosowanie art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”. Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą czy konsumentem.

Odnośnie terminu, od którego zaczyna biec przedawnienie, należy odwołać się do art. 120 § 1 K.c., w myśl którego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wskazać przy tym należy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2009 r. (II CSK 625/08), zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności. Zatem poszczególne raty kredytu przedawniają się po upływie trzech lat, licząc od dnia, w którym rata powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową kredytową, w związku z czym okres przedawnienia biegnie tu oddzielnie w stosunku do każdej z rat.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niemniej jednak w sytuacji niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo gdy kredyt (zadłużenie na karcie) nie jest spłacany, bank może wypowiedzieć zawartą umowę kredytową (o wydanie karty). W takim przypadku całość niespłaconego kredytu staje się wymagalna, a pozostałe do spłaty raty, stają się natychmiast wymagalne. W odniesieniu do tych rat trzyletni termin przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym upłynął termin wypowiedzenia kredytu.

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu (o kartę) w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Takie prawo banku wynika z art. 75 ust. 1 Prawa bankowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Niepłacenie rat w terminie jest oczywiście niedotrzymaniem warunków udzielenia kredytu. Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni, chyba że w umowie przewidziano dłuższy termin. Wypowiedzenie umowy kredytu następuje na piśmie. W piśmie tym bank wskazuje termin, w którym kredyt (zadłużenie na karcie) powinien być w całości spłacony. Tak oznaczona data będzie punktem startu dla terminu przedawnienia, gdy kredyt został wypowiedziany. Zacznie on biec od tego dnia. Niemniej jednak należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy kredytu nie powoduje tego, że przedawnione raty kredytu niejako „na nowo” stają się wymagalne. Te raty mogły ulec przedawnieniu, jeżeli upłynął 3-letni okres od ich wymagalności. Jednakże okoliczności przedawnienia sąd nie bierze pod uwagę z urzędu, ale dopiero wskutek podniesienia tego zarzutu przez dłużnika w postępowaniu przeciwegzekucyjnym.

A zatem, jeżeli nie wystąpiły okoliczności powodujące przerwanie biegu przedawnienia i roszczenie banku nie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, to roszczenie banku przedawnia się z upływem 3 lat i po upływie tego okresu kredytobiorca może odmówić zapłaty, powołując się na zarzut przedawnienia.

Do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Trybunał orzekł, że przepisy ustanawiające BTE tracą moc obowiązującą 1 sierpnia 2016 roku. Już 25 września 2015 roku Sejm przyjął ustawę, która znosiła BTE) – bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) mógł prowadzić egzekucję, jeżeli zostanie on opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Po tym orzeczeniu, w chwili obecnej bankowy tytuł egzekucyjny zastąpił sądowy nakaz zapłaty na podstawie art. 485 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala bankom zastosować postępowanie nakazowe, które jest najtańsze i najwygodniejsze dla banku wszczynającego sprawę. Nakaz zapłaty wydaje się na podstawie przedstawionego przez bank wyciągu z jego ksiąg. Nakaz zapłaty orzekany jest bez rozprawy i natychmiast uprawnia do zajęcia np. wynagrodzenia za pracę. Złożenie zarzutów, które może złożyć dłużnik do tak wydanego nakazu zapłaty, wymaga uiszczenia 3,75% spornej kwoty, co przy kredytach może oznaczać duże sumy. Oczywiście prawem dłużnika jest powoływać się także na zarzut przedawnienia, nie mniej jednak o tym, czy takie przedawnienie nastąpiło, sam zarzut nie przesądza. Należy pamiętać że bieg okresu przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. Zgodnie z art. 123 § 1 K.c. – bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Zasądzone roszczenie banku przedawnia się w okresie 10 lat.

2. Podobnie jak powyżej, „chwilówka” ulega przedawnieniu w ciągu 3 lat, licząc od ustalonego w umowie terminu spłaty.

Zarzut przedawnienia warto złożyć już przy pierwszej czynności procesowej np. w odpowiedzi na pozew czy w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Jeżeli jednak roszczenie z tytułu chwilówki bądź innego rodzaju pożyczki z parabanku zostanie zasądzone, to bieg przedawnienia rozpocznie się od początku i wynosił będzie 10 lat.

Trzeba pamiętać, że przedawnione zobowiązanie nie znika, a wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty w każdym czasie. Jeśli dłużnik udowodni, że dług się przedawnił, nie będzie musiał go spłacać. Musi to jednak zrobić przed sądem. Samo poinformowanie o tym wierzyciela nic nie da. Nawet gdy sąd oddali pozew wierzyciela, można trafić na listę dłużników. A z tym związany jest problem z zakupami na raty, podpisaniem umowy na internet lub telefon w abonamencie. Na czarnej liście można tkwić do 10 lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »