Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie nieruchomości po licytacji

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-03-06

Nieruchomość jest po 2. licytacji, sprawa na razie jest umorzona. Bank nie chciał przejąć nieruchomości. Co mogę zrobić, żeby nie stracić domu? Czy mogę negocjować ugodę lub przepisać dom na inną osobę? Jakie będą skutki moich decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bank jako wierzyciel nie ma obowiązku przejęcia nieruchomości dłużnika. Jak Pani wskazała, nie był zainteresowany przejęciem podczas trwającego postępowania egzekucyjnego, a zatem można myśleć, że nie będzie tym zainteresowany w przyszłości.

Mógł już ją przejąć za cenę wywoławczą, ale nie chciał. Dla banku to także problem – musiałby samodzielnie szukać nabywcy i ponosić kolejne koszty z tym związane.

Umorzenie egzekucji w ogóle (lub egzekucji z nieruchomości) nie oznacza, że dług znika. On w dalszym ciągu istnieje. To z kolei oznacza, że można z bankiem rozmawiać o jego spłacie, jakichś dodatkowych profitach dla dłużnika za ustaloną i terminową spłatę.

W sytuacji, gdy egzekucja wobec nieruchomości okazała się nieskuteczna (nie doszło do jej sprzedaży) i egzekucja ta została umorzona – odzyskała Pani jako właściciel (dłużnik) możliwość swobodnego dysponowania tą nieruchomością.

A w ramach odzyskanej swobody może Pani nieruchomość przenieść w dowolnej formie na osobę trzecią lub kilka osób. Przy ponownym wszczęciu egzekucji bank jako wierzyciel – o ile nadal nim będzie – uzyska wiedzę o tym, że zbyła Pani nieruchomość. Tak informacja otwiera przed bankiem drogę do ewentualnego zakwestionowania umowy zbycia (sprzedaży, darowizny itp.) nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.

A oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego bank ma prawo zażądać na drodze sądowej uznania umowy zbycia za nieskuteczna wobec siebie. W przypadku uzyskania tekowego orzeczenia mógłby prowadzić egzekucje ze zbytej nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem.

Kodeks cywilny w art. 527 i następnych stanowi, że gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia (jakakolwiek) uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli:

  • dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  • a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności:

  • dłużnik stał się niewypłacalny albo
  • stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
  • gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  • gdy wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie (darowizna), wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  • gdy w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Zasady te mają zastosowanie także w przypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli; ale w tym przypadku, gdy osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała.

Takie uprawnienie banku nie jest wieczne (tak jak każdego innego wierzyciela). Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności.

Zdarza się, że osoba trzecia rozporządza uzyskaną korzyścią – wtedy wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne (przy darowiźnie).

Chcąc więc przekazać nieruchomość innym osobom, trzeba brać pod uwagę, że w ciągu 5 lat od dnia przekazania może to być skutecznie zakwestionowane przez wierzyciela. A proces w tym zakresie to dodatkowe koszty (co najmniej 5% wartości długu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »