Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-01-31

Jestem mężatką. Razem z mężem mamy działkę obciążoną hipoteką. Spłacamy również razem kredyt. Oprócz tego jestem osobiście jedyną właścicielką innej nieruchomości. obecnie hipoteka jest na naszej działce, ale mąż chce sprzedawać działki i hipotekę przenieść na mój osobisty lokal. Kredyt obecnie spłacamy bezproblemowo i mam nadzieje, że tak będzie w przyszłości. Czy moja nieruchomość będzie bezpieczna po przeniesieniu hipoteki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość

Hipoteka na nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności. Umożliwia wierzycielowi dochodzenie zaspokojenia z nieruchomości (lub innego przedmiotu obciążonego hipoteką) bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela. Jest prawem zastawniczym na rzeczy cudzej, gdyż prawo polskie nie pozwala na ustanowienie hipoteki na rzeczy własnej. Wartość hipoteki wyraża się w pierwszeństwie zaspokojenia wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Choć nie ma ono charakteru bezwzględnego i ustępuje pierwszeństwu wierzycieli szczególnie uprzywilejowanych, umożliwia dochodzenie zaspokojenia wierzytelności hipotecznej z wyższym pierwszeństwem niż wielu innych należności (Osajda, 2021).

Wierzytelność hipoteczna

Niniejsza zasada wynika z art. 65 ust. 1, bowiem wierzycielowi hipotecznemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności przed innymi wierzycielami właściciela nieruchomości (podmiotu obciążonego hipoteką prawa). Chodzi tu o tzw. wierzycieli osobistych, tzn. takich, których wierzytelności nie są zabezpieczone hipoteką na tej samej nieruchomości (prawie). W razie istnienia więcej niż jednej hipoteki obciążającej ten sam przedmiot dochodzi do kolizji dwóch identycznych w swej treści praw rzeczowych. Kolizję tę rozstrzygają przepisy o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych (art. 249 Kodeksu cywilnego i art. 11–15 ustawy).

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, nie zmieni się nic za bardzo, oprócz tego, że w przypadku braku spłaty rat kredytu wierzyciel hipoteczny, a więc bank, będzie mógł dochodzić zaspokojenia z Pani nieruchomości. Hipoteka umożliwia wierzycielowi, któremu przysługuje, dochodzenie zaspokojenia z nieruchomości lub innego przedmiotu obciążonego tym ograniczonym prawem rzeczowym. Jeżeli dłużnik hipoteczny nie uiszcza zabezpieczonej wierzytelności, wierzycielowi pozostaje dochodzenie zaspokojenia w postępowaniu sądowym lub w trybie egzekucji administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). Hipoteka przyznaje wierzycielowi hipotecznemu uprawnienie do zaspokojenia się z obciążonej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością.

Brak spłacania kredytu hipotecznego

W związku z tym, jeżeli są Państwo małżeństwem, sytuacja zabezpieczenia hipoteką właściwie będzie ta sama, z tą różnicą, iż w przypadku braku spłacania kredytu wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z Pani nieruchomości – a więc może dojść do jej sprzedaży w drodze licytacji komorniczej, a więc wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zgoda banku na przeniesienie hipoteki

Proszę także mieć na uwadze, iż przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość nie jest czynnością prostą i tanią. W pierwszej kolejności bowiem to bank – jako wierzyciel – musi wyrazić zgodę na niniejsze, co jest poprzedzone koniecznością ponoszenia opłat. Bank będzie bowiem ponownie sprawdzał Państwa zdolność kredytową, będzie zapewne wymagał operatu szacunkowego Pani nieruchomości, a także odpisów z kw. Konieczne będzie także sporządzenie aneksu do umowy. Może się także zdarzyć, że bank nie wyrazi zgodę na przeniesienie hipoteki – np. w przypadku niższej wartości nowej nieruchomości. Proszę więc w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy bank jest zainteresowany przeniesieniem hipoteki.

Jeżeli tak, to, jak wskazałam, nie zmieni się nic w dochodzenia płatności przez wierzyciela poza tym, iż wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z Pani nieruchomości, a więc Pani majątku osobistego, a nie nieruchomości wspólnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »