Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeniesienie udziałów w nieruchomości za niespłacony dług

Autor: Wioletta Dyl

Jestem w trudnej sytuacji, ponieważ pół roku temu kupiłam ziemię razem z koleżanką, ale pieniądze wyłożyłam ja. Umowę miałyśmy taką, że koleżanka odda mi pieniądze w ciągu trzech miesięcy, ale tak się nie stało. Koleżance zmieniła się sytuacja rodzinna i pieniędzy nie może mi oddać, ale zgadza się, aby „odkręcić” umowę. Mamy zapis notarialny, czy można w jakiś sposób wycofać albo zmienić ten zapis? Chciałabym aby koleżanka przeniosła swój udział w nieruchomości na mnie w zamian za niespłacenie długu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie udziałów w nieruchomości za niespłacony dług

Czy można skorygować podpisany już akt notarialny?

Akt notarialny jest formą (sposobem) złożenia oświadczenia woli. Zgodnie z art. 80 § 4 Prawa o notariacie – „notariusz może sprostować protokołem jedynie niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”. Co do zasady aktu notarialnego nie można też „odwołać”. Można w niektórych wypadkach rozwiązać umowę udokumentowaną aktem notarialnym (do czego potrzebne jest współdziałanie stron umowy), w niektórych wypadkach akt notarialny, jako potwierdzenie dokonanej czynności prawnej, może być także unieważniony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczące wad oświadczenia woli. Wadami oświadczenia woli są uregulowane prawnie nieprawidłowości, mające miejsce przy dokonywaniu czynności prawnej (art. 82-86 Kodeksu cywilnego). Jednakże z przedstawionego przez Panią opisu nie wynika, aby akt notarialny zawierał wady oświadczenia woli Pani bądź koleżanki albo niedokładności w treści kwalifikujące akt notarialny do jego poprawy protokołem sprostowania. Zatem podpisany już akt notarialny zostawiłabym w spokoju.

Wydaje się, że wobec zmiany okoliczności życiowych Pani koleżanki, a jednocześnie współwłaścicielki zakupionej działki, macie Panie następującą możliwość.

Umowa przenosząca udziały dłużniczki w nieruchomości w zamian za niespłacony dług

Należy podpisać umowę obejmującą przeniesienie własności udziału Pani koleżanki na Panią w zamian za niespłacony dług. A zatem zgodnie z treścią art. 453 K.c. – jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Nadmienię, że w literaturze i orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się szeroki zakres zastosowania instytucji datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Mając na względzie orzecznictwo sądowe i doktrynę należy stwierdzić, że porozumieniem przewidzianym w art. 453 K.c. można objąć w zasadzie każde świadczenie, w tym również wierzytelność – tak orzekał Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 20 marca 2003 r., sygn. akt. III CKN 804/2000 (Prawo Bankowe 2004/4 str. 24), z dnia 17 kwietnia 2002 r., sygn. akt. IV CKN 985/2000 (OSP 2003/7-8 poz. 97), z dnia 17 kwietnia 2002 r., sygn. akt. IV CKN 958/2000 (niepublikowane), z dnia 10 sierpnia 2006 r., sygn. akt. V CSK 2138/2006 (niepublikowane), z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt. IV CSK 149/2008 (OSNC 2009/A poz. 17).

Wyżej wymieniona umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ dotyczy ona przeniesienia własności nieruchomości (udziałów w nieruchomości). Art. 158 K.c. stanowi natomiast, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Zawarcie takiej umowy – umowy przeniesienia własności nieruchomości (udziałów w nieruchomości) w celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty długu sprawi, że nie będzie Pani mogła domagać się spłaty długu. Uzyskane w wyniku tej umowy udziały w nieruchomości zaspokajają Pani roszczenia z tytułu długu Pani koleżanki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »