Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejazd bez biletu sprzed lat i późniejsza egzekucja

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-04-19

Otrzymałem dziś zawiadomienie o wszczęciu egzekucji od komornika za przejazd bez biletu autobusem w 2007 r. Do zawiadomienia dołączono wezwanie do zapłaty z dnia 2016 r., zawiadomienie o zajęciu renty z ZUS z dnia oraz sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 grudnia 2008 r. Z pisma komornika wynika, że mogę skierować do sądy zażalenie na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Nie wiem jednak, jak je napisać. Co mogę zrobić?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Postaram się wyjaśnić Panu szczegółowo sytuację w zakresie zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Podstawą do wniesienia zażalenia jest art. 795 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że „na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie”. § 2 tego przepisu mówi, że „termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji”.

Aczkolwiek w ramach tego środka zaskarżania może Pan skutecznie zwalczać jedynie uchybienia formalne popełnione w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności.

Najczęstszą przyczyną dla skutecznego zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności jest okoliczność gdy miało to miejsce w stosunku do nakazu zapłaty, który nie był prawomocny. Warunkiem skuteczności doręczenia nakazu zapłaty jest bowiem prawidłowy adres dłużnika, czyli taki adres, pod którym dłużnik faktycznie zamieszkuje. Wierzyciele bardzo często podają jednak w pozwach nieaktualne adresy dłużników, pod które sąd doręcza nakaz a potem uznając go za skutecznie doręczony nadaje mi klauzulę wykonalności. Wówczas podnosi się w takim zażaleniu, że nakaz zapłaty nie stał się prawomocny, skoro pozwany nie miał najmniejszej możliwości jego zaskarżenia (tak m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1998 r., sygn. akt III CKN 620/97; SN z 22 marca 1995 r., sygn. akt II CRN 4/95).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli zatem nie miały miejsce naruszenia przepisów dotyczących doręczeń, tj. nie nastąpiło ani doręczenie przesyłki zawierającej nakaz zapłaty oraz pozew wraz z załącznikami dorosłemu domownikowi Pana, ani też doręczenie w trybie dwukrotnego awizowania przesyłki pod adres, pod którym Pan skutecznie zamieszkuje, to raczej zażalenie będzie nieskuteczne.

Zażalenie wnosi się do sądu, który nadał klauzulę wykonalności, bezpośrednio z pominięciem komornika.

Już na marginesie poza pytaniem Pana wyjaśnię, że skoro należność za bilet datowana jest na 2007 rok, a nakaz jest z 2008 roku, najprawdopodobniej pozew został wniesiony przed upływem przedawnienia. Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego wniesienie pozwu przerywa bieg terminu przedawnienia. Z kolei art. 125 §: roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Tak więc roszczenie z nakazu przedawniłoby się najwcześniej w 2018 roku.

Tak więc nawet kwestionowanie tego roszczenia w drodze tzw. powództwa przeciwegzekucyjnego z powołaniem się na zarzut przedawnianie nie wydaje mi się skutecznym rozwiązaniem. Doprecyzuję tylko, że powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia dłużnikowi merytoryczną obronę przed egzekucją. Uchybienie formalne popełnione przez sąd w toku postępowania co do nadania klauzuli wykonalności dłużnik może zatem zwalczać w drodze – dostosowanego do tego – zażalenia (potwierdziło to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17.4.1985 r., sygn. akt III CZP 14/85).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy komornik może żądać spłaty zadłużenia rodziny?

Moja rodzina (mama, tata, babcia) mają olbrzymie zadłużenie, którego nie są w stanie spłacić. Zadłużenie to wynika z opłat spółdzielczych....

Licytacja z części ułamkowej nieruchomości

Ja i mój ojciec jesteśmy właścicielami nieruchomości. Ja mam długi i na pewno odbędzie się egzekucja. Dodatkowo na hipotece nieruchomości jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »