Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie w sprawach komorniczych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Moja mama po raz kolejny otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Moją wątpliwość wzbudziło, że nakaz zapłaty został wydany w 2008 r. (z klauzulą wykonalności z 3.03.2009 r.). Sprawa więc odbyła się 10 lat temu, a do komornika trafiła w 2018 r. Moje pytanie w tym wypadku odnosi się do kwestii ewentualnego przedawnienia tego roszczenia. Jak biegnie termin przedawnienia w kwestiach komorniczych? Czy istnieje jakikolwiek sposób na podważenie tej egzekucji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenie nie jest przedawnione. W momencie wydania orzeczenia przepisy regulowały przedawnienie odmiennie niż obecnie. Zgodnie z ogólną zasadą (na dzień wydania wyroku), którą wyraża art. 118 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata. Według tej reguły, niezależnie od charakteru długu głównego, ulega przedawnieniu roszczenie o odsetki za opóźnienie. Przepisem szczególnym w stosunku do art. 118 jest art. 125 § 1 przewidujący dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, bez względu na ich charakter, dziesięcioletni termin przedawnienia, z wyłączeniem jednak (zdanie drugie) roszczeń obejmujących świadczenia okresowe należne w przyszłości, które ulegają przedawnieniu trzyletniemu. W tym stanie rzeczy uzasadnione jest stanowisko, że określony w art. 125 § 1 dziesięcioletni termin przedawnienia ma zastosowanie do stwierdzonych wyrokiem roszczeń o odsetki za opóźnienie wymagalnych w dacie uprawomocnienia się wyroku. Trzyletniemu przedawnieniu ulegają natomiast stwierdzone wyrokiem roszczenia o odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu uprawomocnienia się wyroku (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2014 roku, sygn. akt I CSK 197/13). Przepis art. 125 § 1 nie wskazuje początku biegu przewidzianego w nim terminu przedawnienia, poprzestając na wskazaniu kategorii roszczeń, których ono dotyczy. W tym zakresie więc należy odwołać się do art. 124 § 2, który jako początek biegu takiego terminu wskazuje zakończenie postępowania. W przypadku roszczeń zasądzonych prawomocnym orzeczeniem jest bezsporne, że zdarzeniem wyznaczającym początek biegu terminu przedawnienia przewidzianego w art. 125 § 1 jest uprawomocnienie się orzeczenia.

Ustawą z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowano zasady przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych. Jeśli termin przedawnienia roszczenia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia nowych przepisów (art. 5 ust. 2 zd. 1 nowelizacji). Reguła ta dotyczy także roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem.

Jednak jeśli przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu (art. 5 ust. 2 zd. 2 nowelizacji).

W Pani przypadku roszczenie przedawni się dopiero z końcem 2019 roku. Wyrok wydano w 2008 roku, klauzulę wykonalności, przerywającą termin przedawnienia, w 2019 roku.

Aby uniemożliwić lub wstrzymać egzekucję, należy podważyć sam wyrok – jeśli są ku temu podstawy. Co do tego brak mi opisu w zleceniu. Nie wiem, czy był doręczony, czy są podstawy do przywracania terminu do sprzeciwu, czy podstawy do samego sprzeciwu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »