Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie należności wynikającej z orzeczenia sądowego

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-08-09

Otrzymałem wezwanie do zapłaty należności od komornika na podstawie wydanego przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z listopada 1998 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z maja 1999 r. – postanowienie sądu z września 2006 r. Jest to dla mnie zaskoczenie, ponieważ nigdy nie otrzymałem żadnych wezwań ani informacji o toczącym się postępowaniu, a wezwanie do zapłaty jest pierwszą otrzymaną przeze mnie korespondencją w tej sprawie. Czy roszczenie nie jest już przedawnione? Jeżeli tak, to jak mogę się odwołać od egzekucji?

zdjęcie prawnika

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Mamy do czynienia z prawomocnym orzeczeniem sądu z listopada 1998 r. Orzeczenie to zastało zaopatrzone klauzulę wykonalności – wg opisu – z maja 1999 r. albo z września 2006 r. Nie podaje Pan, czego dotyczy orzeczenie: czy jest to jakaś należność jednorazowa, czy też należność okresowa (czynsz, raty kredytu).

Co do zasady, należności wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych ulegają przedawnieniu. Według Kodeksu cywilnego (K.c.):

Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.”

Termin przedawnienia należności z orzeczenia sądowego wynosi lat 10. Jednakże, gdy orzeczenie dotyczy świadczeń okresowych przedawnienie wynosi 3 lata.

Przedawnienie ulega przerwaniu oraz zawieszeniu.

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej; 2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli; 3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa; 4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 3) przez wszczęcie mediacji.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Czynnością przerywająca bieg przedawnienia jest złożenie wniosku o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności; lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W tych sytuacjach przedawnienie nie biegnie do dnia: wydania postanowienia o nadaniu orzeczeniu klauzuli wykonalności; oraz do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego z powodu nieuzyskania zaspokojenia przez wierzyciela.

Orzeczenie jest z listopada 1998 r. Dziesięć lat mijało w 2008 r. Bieg przedawnienia rozpoczął się od nowa wskutek jego przerwania.

Jeżeli klauzula została nadana w maju 1999 r., przedawnienie mijało w maju 2009 r. Bieg przedawnienia rozpoczął się od nowa wskutek jego przerwania.

Jeżeli klauzula została nadana we wrześniu 2006 r., to nastąpiło to zarówno przed datą listopad 2008 r., jak i przed datą maj 2008 r. Od orzeczenia do nadania klauzuli nie upłynęło więcej niż 10 lat.

Musiałby Pan sprawdzić, kiedy wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, z którego otrzymał Pan pisma. Ponadto do sprawdzenia byłyby zapisy na tytule egzekucyjnym co do innych egzekucji.

Jeżeli w okresie 10 lat przed tą datą (złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji) nie było innej egzekucji lub działania wierzyciela skutkującego przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia – mogło dojść do przedawnienia.

Niestety przekazane informacje nie pozwalają na prawidłową ocenę sytuacji w tym zakresie.

Obrona w takiej sytuacji polega na złożeniu powództwa przeciwegzekucyjnego z zarzutem nieistnienia należności z orzeczenia wskutek tego, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu uległo przedawnieniu.

Stosownie bowiem do Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

Art. 840. § 1.Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co zrobić, aby nie dopuścić do licytacji mieszkania?

Mam zadłużone mieszkanie własnościowe na kwotę około 40 tys. zł. Komornik wysłał rzeczoznawcę majątkowego w celu wyceny mieszkania do licytacji. Od...

Nakaz zapłaty wydany w oparciu o sfałszowane dokumenty

Na podstawie sfałszowanej umowy o kredyt i polecenia wypłaty bank w sądzie uzyskał przeciwko mnie nakaz zapłaty. Ze względu na wysokie koszty...

Egzekucja za niepłacenie alimentów

Z wniosku mojego taty była prowadzona egzekucja przeciwko mojej matce za niepłacenie alimentów. Alimenty, których dochodził tato były świadczeniami...

Zajęcie konta z powodu błędnego rachunku za gaz

Dostałam od komornika zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia. Sprawa dotyczy faktury za gaz, jest to błędny rachunek (źle odczytany przez pracownika), na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »