Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z odzyskaniem zaliczki

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2010-09-19

Kilka miesięcy temu z narzeczoną zarezerwowaliśmy restaurację na wesele. Wpłaciliśmy zaliczkę w wysokości 1500 zł (mamy na to pokwitowanie). Później dopłaciliśmy jeszcze 3000 zł – ale już bez pokwitowań. Niedawno zmarła moja mama, musimy więc odwołać przyjęcie. Właściciel lokalu zobowiązał się na piśmie, że zwróci nam te 3000 zł w ratach. Mimo rozmów i pisemnego wezwania do zwrotu wciąż tego nie zrobił. Czy możemy wystąpić do sądu o nakaz zapłaty? Czy sprawa może być rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym? Czy możemy odzyskać te pieniądze wraz z odsetkami?

zdjęcie prawnika
Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Nakaz zapłaty wydaje się albo w postępowaniu nakazowym, albo upominawczym.

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – zgodnie z art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) – wydaje się, „jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 

  1. dokumentem urzędowym,
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym”.

 

Natomiast nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – w myśl art. 498 K.p.c. – wydaje się, „jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi″.

 

„Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

 

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju (art. 499).

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odnosząc powyższe do sytuacji opisanej w treści pytania, informuję, że można skierować sprawę o te 3000 zł do postępowania nakazowego, jeśli jesteście Państwo w stanie dołączyć do pozwu wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

 

W treści pytania wspomniał Pan, że posiada Pan oświadczenie dłużnika, w którym zobowiązuje się on zwrócić kwotę 3000 zł. Tym samym oświadczenie to jest niczym innym jak uznaniem długu przez dłużnika.

 

Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

 

Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym (co oznacza, że nie wzywa się ani powoda, ani pozwanego do stawienia się na posiedzenie sądu). Dopiero jeśli pozwany złoży zarzuty, przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi.

 

Do pozwu w postępowaniu nakazowym należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 57 zł (art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

 

W przypadku skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty sąd wezwie powoda do zapłaty 168 zł (art. 19 ust. 4 w związku z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Moim zdaniem warto więc skierować pozew do postępowania nakazowego, które może okazać się tańsze i szybsze od postępowania upominawczego czy uproszczonego. Jeśli sąd uzna, że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty, sam z urzędu skieruje sprawę do innego rodzaju postępowania. Zgodnie bowiem z art. 486 K.p.c. „w razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym”.

 

Uważam, że jest szansa odzyskania przedmiotowej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki można naliczać osobno od każdej raty, od dnia następującego po dniu, do którego powinna nastąpić zapłata.

 

Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach wraz ze wszystkimi załącznikami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »