Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-06-28

Po śmierci ojca zrobiłam postepowanie spadkowe z braćmi i przyjęliśmy spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Ojciec zostawił po sobie długi. Były to nieopłacone mandaty, pożyczki, ubezpieczenia komunikacyjne. Ojciec już dawno widniał w BIK-u, a mimo to dostawał pożyczki. Nieruchomość chcę przepisać na siebie, ponieważ widzę, że spłata długów i tak spocznie na moich barkach. W tej chwili spłacam zadłużenia opłat za wodę, podatków od nieruchomości. Dostałam dziś pismo od jakiejś kancelarii, że jest do zapłaty dług pożyczki zawartej w 2008 r. – nieco ponad 3000 zł. Czy takie rzeczy się nie przedawniają? Dalej naliczają odsetki. Proszę o radę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Przedawnienie pożyczek pozostałych po zmarłym

Niestety po wskazanym opisie ciężko jest mi wskazać, czy kredyt jest przedawniony, bowiem nie wie Pani, czy sprawa trafiła do sądu, czy rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne, a jest to ważne, gdyż niniejsze czynności powodują przerwanie biegu przedawnienia. Nie wie Pani także, kiedy umowa kredytowa została wypowiedziana, a to również wpływa na wymagalność roszczenia.

Zgodnie z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Ze względu na kryterium wpływu czasu na przedmiot świadczenia, świadczenia podzielić można na jednorazowe, okresowe i ciągłe. Elementem wyróżniającym świadczenia okresowe jest ich powtarzalny charakter (spełniane są w określonych odstępach czasowych) oraz zależność wysokości (rozmiaru) świadczenia od upływu czasu [tak trafnie w uchw. SN (7) z 26.1.2005 r., sygn. akt III CZP 42/04, OSNC 2005, Nr 9, poz. 149].

Świadczeniami okresowymi są m.in. czynsz z umowy najmu lub dzierżawy, wynagrodzenie z tytułu umowy pracy oraz alimenty i renta oraz odsetki (odsetki powstają za każdy dzień; por. wyr. SN z 4.11.2011 r., sygn. akt I CSK 799/10).

Nie jest świadczeniem okresowym świadczenie jednorazowe, jeśli zostanie rozłożone na raty. Świadczenia okresowe, w przeciwieństwie do świadczenia jednorazowego płatnego ratalnie, nie składają się na określoną całość, nawet jeśli można z góry określić sumę wszystkich świadczeń (np. umowa najmu zawarta na czas oznaczony), czynsz z tytułu takiej umowy pozostaje świadczeniem okresowym ponieważ jego wysokość zależy od czasu trwania stosunku prawnego (nawet jeśli jest to czas oznaczony). Nie jest natomiast roszczeniem o świadczenie okresowe roszczenie o zwrot nadpłaconego czynszu (tak trafnie SN w wyr. z 10.1.2008 r., sygn. akt IV CNP 166/07).

Okres przedawnienia pożyczek

Z uwagi na powyższe, w Pani przypadku można mówić o dłuższym okresie przedawnienia. Należy bowiem wskazać, iż do roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 rokiem (gdy nastąpiła nowelizacja) i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się nowe przepisy, a więc wskazujące na okres 6 lat.

Proszę także zwrócić uwagę na treść art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku umów kredytowych niniejszy okres wymagalności jest różny i tak naprawdę zależy od treści umowy, przeważnie od momentu wypowiedzenia umowy przez bank. Z uwagi na powyższe, ciężko jest mi wskazać czy roszczenie uległo przedawnieniu, albowiem organ udzielający pożyczki mógł wystąpić do sądu co przerywa bieg przedawnienia.

Zgodnie bowiem z treścią art. 123:

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Z uwagi na powyższe, aby dowiedzieć się, czy zostało wszczęte postępowanie sądowe lub egzekucyjne, co spowoduje, iż zapewne roszczenie nie jest przedawnione, proponuję dowiedzieć się u wierzyciela, jaki jest obecny stan sprawy.

Proszę także zapoznać się z umową kredytową – jak wskazał wierzyciel, może Pani zadawać wszelkie pytania i zapoznać się z dokumentacją. W umowie powinien być wskazany okres przedawnienia. Bardzo ważne jest także to, czy sprawa została skierowana do sądu lub postępowania egzekucyjnego, albowiem to również przerywa bieg przedawnienia – od momentu przerwania okres biegnie na nowo.

Proszę także pamiętać, iż odpowiada Pani tylko do wartości czynnej spadku – zgodnie z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »