Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o zapłatę należności z faktur

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-11-23

Przed 3 miesiącami wystawiłam fakturę za wykonanie usług budowlanych. Pomimo mailowych zapewnień, że niedługo będę miała zapłacone, do dnia dzisiejszego nie otrzymałam przelewu. Chcę podać ich do sądu. Proszę o informację: gdzie mam się udać, jakie dokumenty wypełnić, czyli jak mogę to załatwić? Na początku jeszcze jako tako płacił, później było coraz gorzej, żeby dostać jakieś pieniądze musiałam go straszyć opuszczeniem budowy. Budowa została odebrana, wystawiłam ostatnie faktury, na które minął termin płatności. Właściciel firmy nie odbiera ode mnie telefonów. Czuję, że się wymiguje, a ja tracę już płynność finansową. Proszę o pomoc!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapytuje Pani, gdzie się udać, jakie dokumenty wypełnić, jednym słowem – jak wnieść pozew przeciwko firmie, która nie zapłaciła Pani należności z umowy.

Z faktur wynika, że siedziba firmy, która jest Pani dłużnikiem, i Pani firmy znajdują się w tym samym mieście. Dług opiewa na kwotę ok. 105 tys. zł. Ponieważ należność przekracza kwotę 75 tys. zł, właściwym sądem do wniesienia pozwu będzie sąd okręgowy (art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, dalej: „K.p.c.”). Skoro siedziby obu firm – pozwanego (tj. dłużnika) i Pani – znajduje się w tym samym mieście (art. 27 K.p.c.), najkorzystniej byłoby, gdyby sprawa toczyła się właśnie tu, a nie w miejscu wykonania umowy (art. 34 K.p.c.). Pozew przeciwko dłużnikowi trzeba skierować i wysłać na adres sądu okręgowego. W pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu, którą stanowi kwota, jakiej zapłaty Pani żąda z zaokrągleniem do pełnego złotego (art. 19 § 1 K.p.c., art. 126(1) K.p.c.).

Pismo należy opłacić – opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (z zaokrągleniem do pełnego złotego, art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dalej: u.k.s.c., art. 21 u.k.s.c.). Opłatę tę należy wnieść na rachunek sądu albo nakleić na piśmie w znakach opłaty sądowej. Jeśli uiści Pani opłatę przelewem, do pozwu trzeba załączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Nadmieniam, że jeżeli nie jest w stanie Pani ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny, można wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części (np. od opłaty od pozwu). W takim przypadku w pozwie należy wniosek taki sformułować, a do pozwu załączyć wypełniony druk „oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania” wraz z potwierdzeniami powoływanych dochodów i ewentualnych wydatków.

Samo pismo procesowe powinno być zatytułowane „pozew”, wskazywać powoda (Panią), Pani adres zamieszkania, PESEL lub NIP oraz pozwanego (dłużnika) wraz z jego siedzibą (często podaje się też jego nr KRS, NIP), powinno być przez Panią podpisane. Zgodnie z art. 126 K.p.c.:

„§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.”

Do pozwu należy dołączyć jego odpis dla strony przeciwnej wraz z odpisem załączników do pozwu (art. 128 § 1 K.p.c.). Oznacza to, że powinna Pani złożyć pozew w dwóch egzemplarzach, z czego do pierwszego należy załączyć oryginały (albo poświadczone notarialnie odpisy; art. 128 § 1 K.p.c.), do drugiego – można załączyć kserokopie. Drugi z egzemplarzy może posiadać ksero podpisu, pierwszy musi być podpisany w oryginale.

Jeśliby występowała Pani z profesjonalnym pełnomocnikiem, poświadczyć dokumenty za zgodność z oryginałem może ten pełnomocnik (adwokat albo radca prawny). W takim przypadku należy także załączyć do pozwu oryginał pełnomocnictwa dla sądu i drugiej strony z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Żądanie pozwu, biorąc pod uwagę, że sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia w postępowaniu upominawczym (art. 497 (1) K.p.c.), powinno brzmieć następująco:

„Działając w imieniu własnym wnoszę o:

1. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zobowiązanie Pozwanej do zapłaty w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty na rzecz Powoda kwoty 105 tys. zł (słownie: …) z ustawowymi odsetkami

  • co do kwoty … od dnia (tu trzeba wpisać dzień kolejny po dniu zapłaty) … do dnia zapłaty;
  • co do kwoty … od dnia zapłaty (j.w.) itd. trzeba wymienić wszystkie cząstkowe kwoty
    wraz z kosztami postępowania według norm prawem przepisanych.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez pozwaną, wnoszę o:

2. zasądzenie od Pozwanej na rzecz Powoda kwoty … (i tu jak wyżej wraz z odsetkami)

3. zasądzenie od Pozwanej na rzecz Powoda kosztów postępowania według norm prawem przepisanych,

4. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 339 K.p.c.,

5. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność Powoda.

A ponadto wnoszę o przeprowadzenie dowodu z:

6. … na okoliczność ….

I tu proszę wymienić wszystkie dowody w sprawie ze wskazaniem, na jakie okoliczności są powoływane. Można powołać m.in. dowody z dokumentów, ze świadków, z przesłuchania stron.

Po takim żądaniu pozwu powinna Pani napisać uzasadnienie, w którym trzeba wskazać wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne (w szczególności należy wskazać umowę, z której roszczenie wynika, wykazać wykonanie przez Panią zobowiązania zgodnie z umową, wskazać obowiązek, którego pozwany nie wykonał, oraz datę wymagalności tego obowiązku). Z pewnością do pozwu będzie Pani musiała załączyć umowę, faktury, protokoły odbioru robót. Dokumenty należy załączyć do pozwu i wskazać w załącznikach.

Zgodnie z art. 187 K.p.c.:

„§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2) dokonanie oględzin;

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.”

Gdyby miała Pani uzasadnione, np. prowadzoną upadłością, sprawozdaniem finansowym itp., obawy, że roszczenie nie zostanie wypłacone, może Pani wnieść wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez np. wpis hipoteki na nieruchomościach pozwanego, zajęcie rachunku bankowego.

W pozwie powinna Pani zgłosić wszystkie twierdzenia i dowody na uzasadnienie swojego roszczenia, ponieważ nie będzie ich Pani mogła powołać później, jeśli nie wykaże Pani, że nie powołała ich w pozwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy komornik może zająć majątek ze spadku?

Czy komornik może zająć majątek ze spadku?

Ojciec zmarł w zeszłym tygodniu. Miał majątek wspólny z żoną – dom i kawałek pola. Ojciec w testamencie przekazał swój majątek...

Roszczenie o zwrot książki do biblioteki

Przed prawie 3 laty wypożyczyłem z biblioteki książkę, której nie oddałem. Dzisiaj na Facebooku napisał do mnie „miły pan”...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »