Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew uproszczony przy odzyskaniu pożyczki poniżej 20 tys. zł

Anna Sufin • Opublikowane: 2022-05-27

Mój siostrzeniec pożyczył ode mnie 14 tys. złotych na podstawie umowy pożyczki. Pomimo wcześniejszych dwóch wezwań do zapłaty i przekazania sprawy do firm windykacyjnych oraz obecnie podjęcia bezskutecznej próby zawarcia ugody oraz trzeciego wezwania – podjęłam decyzję o przekazaniu sprawy do sądu. Nie chcę składać pozwu na drodze sądu internetowego, bo wiem, że i tak się odwoła (wymyślając dziwny przyczynę), a tym samym sprawa i tak trafi do normalnego trybu sądowego. Czy w przypadku umowy pożyczki i jej wartości poniżej 20 tys. zł mogę złożyć pozew uproszczony? Jeżeli tak – co to oznacza? Jeżeli nie – to jaki rodzaj pozwu mam złożyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozew uproszczony przy odzyskaniu pożyczki poniżej 20 tys. zł

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone regulują przepisy art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. Ustawa podaje także wyjątki, kiedy sprawy nie są rozpoznawane w tym trybie, te wyjątki jednak nie dotyczą Pani przypadku. Tryb uproszczony jest trybem podejmowanym z urzędu w tego typu sprawach – niezależnie zatem, czy złożyłaby Pani pozew w takim trybie, czy też nie, sąd „przydzieliłby” sprawę do trybu uproszczonego. Sąd mógłby pominąć ten tryb, jeśli mogłoby to przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu (art. 5051 § 3) – zatem to sąd decyduje o tym, że nastąpi rezygnacja z trybu uproszczonego.

Tryb uproszczony – znaczenie

W Pani sprawie pozew zostanie skierowany do trybu uproszczonego. Dla Pani ma to takie znaczenie, że:

  • nie może Pani wystąpić w pozwie jeszcze z innymi roszczeniami (jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia), chyba że wynikają z tego samego stosunku prawnego lub kilku stosunków prawnych tego samego rodzaju;
  • zmiana powództwa jest niedopuszczalna (tj. wystąpienie z nowym roszczeniem zamiast lub obok pierwotnego; zmiana powoda lub pozwanego – jeśli okazało się, że powództwo zostało wniesione nie przeciwko tej osobie, której powinno albo nie przez tą osobę, przez którą powinno albo nie występują jeszcze wszystkie osoby po stronie powodów i pozwanych; przypozwanie osób którym w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem);
  • nie jest możliwe wniesienie powództwa wzajemnego ani też podniesienie zarzutu potrącenia, chyba że roszczenia także nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym;
  • sąd ma większą swobodę w zakresie powołania dowodu z opinii biegłego sądowego – nawet jeśli kwestia wymaga wiadomości specjalnych, sąd może podjąć samodzielną ocenę na podstawie okoliczności sprawy, bez powoływania biegłego (w innych postępowaniach jeśli kwestia wymaga wiadomości specjalnych, sąd musi zasięgnąć opinii biegłego sądowego);
  • co do zasady nie przeprowadza się posiedzenia przygotowawczego (por. art. 2054);
  • strona obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może po jego ogłoszeniu w oświadczeniu złożonym do protokołu zrzec się prawa do wniesienia apelacji; w razie zrzeczenia się prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje się prawomocny;
  • następują pewne modyfikacje w postępowaniu odwoławczym: co do zakresu zarzutów, brak jest też możliwości przytaczania dalszych zarzutów po upływie terminu do wniesienia apelacji, sąd rozpoznaje apelację w składzie jednego sędziego (choć aktualnie z uwagi na regulacje antycovidowe to jest zasadą), sąd może wydać wyrok kasatoryjny (uchyla wyrok i przekazuje do ponownego rozpoznania) gdy stwierdzi, że zachodzi naruszenie prawa materialnego, a zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku, sąd może oddalić apelację, gdy wyrok odpowiada prawu mimo naruszeń, uzasadnienie sądu II instancji jest ograniczone do wyjaśnienia podstawy prawnej wraz przytoczeniem przepisów prawa – gdy sąd II instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego.

W postępowaniu uproszczonym aktualnie może Pani, ale nie musi, wnieść pozew na urzędowym formularzu.

Z Pani opisu nie wynika, iżby roszczenie nadawało się do rozpoznania w postępowaniu nakazowym (czy siostrzeniec uznał pisemnie Pani roszczenie?) – o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym musiałaby Pani wnosić w pozwie, żeby sąd taki wniosek rozpatrzył.

Tryb upominawczy

W Pani sytuacji będzie miał natomiast zastosowanie tryb upominawczy – tj. powinna Pani wnosić o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd z urzędu powinien taki nakaz wydać, gdy dochodzi Pani roszczenia pieniężnego, co do którego z treści pozwu nie wynika, że roszczenie jest oczywiście bezzasadne, twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość lub zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, pozwany musi wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, aby postępowanie skierowano do trybu zwykłego. Jest to dla Pani o tyle korzystne, o ile sąd dodatkowo bada, czy sprzeciw został wniesiony skutecznie.

Podsumowując, może Pani złożyć pozew do sądu na formularzu albo nie korzystając z formularza, sąd sam skieruje sprawę do odpowiedniego trybu (uproszczonego, upominawczego). W pozwie może Pani wnieść o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym sąd nakaże pozwanemu zapłatę dochodzonej kwoty powodowi wraz kosztami postępowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »