Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew po dacie wyegzekwowania należności

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-14

W 2015 r. został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji – nakaz zapłaty z 2002 r., klauzula nadana, poprzednia egzekucja została umorzona postanowieniem komornika z 2007 r. W dniu 2015 r. na rachunek wierzyciela komornik przekazał całą należność, komornik wydał postanowienie o zakończeniu postępowania w związku z wyegzekwowaniem całej należności. Następnego dnia do biura podawczego sądu dłużnik złożył wniosek o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w całości,w kolejnych pismach ograniczył powództwo do przedawnionych odsetek. Czy pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego może być skuteczny po dacie wyegzekwowania należności? Czy znaczenie ma sam fakt fizycznego wyegzekwowania należności, czy też nie, a znaczenie ma postanowienie o umorzeniu egzekucji (tak SN sprawa I CR255/88)? Czy w taki stanie prawnym –po wyegzekwowaniu należności – możliwe jest inne powództwo, tj. np. o nienależne świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie się?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W treści pytania powołał się Pan na wyrok Sadu Najwyższego w sprawie I CR 255/88. Zacznę może od wyjaśnienia, że wyrok ten wpasowuje się także w dotychczasową linię orzeczniczą, bowiem w dalszym ciągu przyjmuje się, że powództwo egzekucyjne jest zasadne tylko dotąd, dokąd istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego w całości lub w określonej jego części.

Aby nie być w tym względzie gołosłowną, przytoczę Panu przykładowe orzeczenia:

„Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r., sygn.akt II CSK 679/13

Powództwo przeciwegzekucyjne skierowane na pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego może być skutecznie wniesione tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego w całości lub w określonej jego części. Dłużnik traci możliwość wytoczenia powództwa opozycyjnego z chwilą wyegzekwowania świadczenia objętego tytułem wykonawczym w całości lub w określonej części w odniesieniu do już wyegzekwowanego świadczenia. Powództwo to jest więc niedopuszczalne w części, w której wykonalność tytułu wykonawczego wygasła na skutek jego zrealizowania”.

„Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn.akt I PKN 197/01

Powództwo przeciwegzekucyjne może być realizowane tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego. Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może być jednak skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całośc”.

Podobnie orzekł też Sąd Apelacyjny w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r., sygn.akt I ACa 1339/15, Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 10.04.2013 r., sygn. akt I ACA 715/12.

Proszę zwrócić uwagę, że wszędzie podkreślana jest potencjalna możliwość wykonania wyroku, mowa jest o wyegzekwowaniu roszczenia itd. Moim zdaniem nie jest istotne, kiedy komornik wydał postanowienie, ale kiedy te pieniądze wyegzekwował i przekazał wierzycielowi.

W mojej ocenie zatem pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nie może być skuteczny po dacie wyegzekwowania należności, tym bardziej, że zgodnie z treścią art. 316 Kodeksu postępowania cywilnego „sąd, wyrokując, bierze pod uwagę stan istniejący w chwili zamknięcia rozprawy”, a w chwili obecnej roszczenie jest wyegzekwowane i egzekucja jest umorzona. W mojej ocenie tak sformułowane powództwo sąd oddali.

Odpowiadając na drugie z zadanych pytań wyjaśnię, że dopuszczalna jest zmiana powództwa przeciwegzekucyjnego na żądanie zasądzenia odszkodowania lub zwrot wyegzekwowanego świadczenia, w sytuacji gdy dług już wyegzekwowano. Tak np. stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 6 lutego 1937 r., sygn. akt C.II.2424/36, nadal aktualnym oraz w uchwale z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt III CZP 91/10.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »