Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozbawienie żony samodzielnego zarządu majątkiem a odpowiedzialność za nowe długi

Autor: Marek Gola

Mój brat ma postanowienie sądu o pozbawieniu żony samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym z powodu notorycznego zaciągania długów. Obecnie jego żona znowu zaciągnęła bez jego wiedzy kilkutysięczny dług, którego nie jest w stanie samodzielnie spłacić. Czy to postanowienie sądu chroni brata przed odpowiedzialnością za jej długi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani brat pozostaje w związku małżeńskim. Pisze Pani, iż brat uzyskał postanowienie o pozbawieniu żony samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym. Powodem takiego stanu rzeczy było zaciąganie przez małżonkę brata zobowiązań, o których ten nie miał wiedzy. Zastanawia się Pani, czy powyższe chroni brata przed zadłużeniem zaciągniętym przez żonę.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na fakt, iż postanowienie o pozbawieniu samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym wydawane jest na przyszłość i jest skuteczne od daty uprawomocnienia, a zatem czynności wykonane przez małżonka przed jego wydaniem pozostają w mocy.

W mojej ocenie, w chwili obecnej Pani brat winien jeszcze dążyć do ustanowienia rozdzielności majątkowej, by nie martwić się o ewentualne nowe przedmioty nabywane w trakcie małżeństwa. Rozdzielność może być ustanowiona przed notariuszem, wówczas wymaga się stawiennictwa małżonków lub przed sądem, jeżeli żona brata nie wyrazi zgody.

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a w szczególności kłopoty finansowe małżonki brata, wskazać należy na treść art. 52 § 1 K.r.o., zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt V CZ 78/10 „rozdzielność majątkowa – jak wynika z art. 52 § 2 k.r.o. – powstaje z dniem oznaczonym, w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Tak więc w dalszym ciągu sąd, orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, obowiązany jest z urzędu oznaczyć dzień jej ustanowienia. Zachodzą zatem podstawy, by przyjąć, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową z dniem późniejszym niż żądany przez powoda zawiera negatywne rozstrzygnięcie co do żądania ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą. W konsekwencji nie można zgodzić się z oceną, że taki wyrok jest orzeczeniem niezupełnym”.

„Ustawa nie definiuje pojęcia »ważne powody«. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć – ogólnie mówiąc – wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny” (J. St. Piątowski: Stosunki majątkowe…, s. 140; J. Winiarz: Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84; L. Stecki: Ustanie ustawowej wspólności…, s. 12; J. Ignatowicz: Prawo rodzinne, s. 115).

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe (art. 17 pkt 4 K.p.c.). Wyłączną właściwość miejscową sądu ustala się na podstawie art. 41 § 1 K.p.c. Przede wszystkim jest nim sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce. Zgodnie z art. 27 pkt 6 u.k.s.c. od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata stała w kwocie 200 zł.

Zasadnym jest nadto wskazanie na pogląd Jerzego Ciszewskiego, zgodnie z którym „zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny, może spowodować, przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny – celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej. Wydaje się zatem, że kryterium »zwykłych potrzeb rodziny« o jakim mówi przepis art. 30 § 1 k.r.o. winno w wielu przypadkach odgrywać istotną rolę przy uznaniu, iż przesłanki o charakterze majątkowym uzasadniają pozytywne rozstrzygnięcie na podstawie art. 52 § 1 k.r.o” (Ciszewski Jerzy, artykuł, Prob.Egz.S.1996.20.5, Zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej).

Uzyskując te dwie rzeczy, w mojej ocenie Pani brat będzie mógł się czuć bezpieczny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »