Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt za granicą a długi w Polsce

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2009-09-17

Od kilku lat przebywam za granicą. W Polsce prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą i do dzisiaj mam nieuregulowane zobowiązania: kredyt oraz niezapłacony rachunek telefoniczny. Moich rodziców nachodzi komornik, a firma windykacyjna straszy ich, że jeśli nic nie zrobię z moim długiem, wyślą za mną europejski list gończy. Czy jest to możliwe? Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy takie zadłużenia się przedawniają? Czy takie zobowiązanie jest możliwe do spłaty w ratach? Jak można uniknąć zapłacenia dość wysokich odsetek i kosztów komorniczych? Czy powinienem obawiać się powrotu do kraju?

zdjęcie prawnika
Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Na wstępie należy dokonać rozróżnienia na prawo cywilne (tj. niespłacone zobowiązania i dochodzenie ich na drodze procesu cywilnego lub gospodarczego) oraz karne (tj. sprawy europejskiego nakazu aresztowania ENA oraz postępowania karnego w związku z popełnieniem przestępstwa).

 

Na gruncie prawa cywilnego zgodnie z przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

 

Odsetki przedawniają się z upływem 3 lat, nie później jednak niż roszczenie główne.

 

Jeśli zobowiązania z tytułu kredytu oraz rachunków telefonicznych powstały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przedawnienie nastąpi z upływem 3 lat od dnia wymagalności roszczenia. Jednak pamiętać należy, że bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. w dniu wystąpienia przez bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności);
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

 

Po każdym takim przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo. Jednak w przypadku wskazanym w pkt. 1 biegnie on na nowo dopiero od dnia zakończenia postępowania przed sądem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jeśli upłynął termin przedawnienia, to roszczenie przestaje być wymagalne. Dłużnik nie ma prawa jego dochodzenia. W takiej sytuacji należy poinformować o tym fakcie osoby dochodzące od Pana roszczeń (np. firmę windykacyjną, która przejęła Pana zobowiązania z tytułu zaległych należności).

 

Jeżeli toczy się postępowanie egzekucyjne, to może się Pan zwolnić od kosztów egzekucji poprzez ich zapłatę.

 

Jeśli komornik uzyska informację (np. od Pana rodziców), iż z egzekucji nie uzyska sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, to może umorzyć egzekucję z urzędu – na mocy przepisu art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Umorzenie postępowania nie oznacza jednak, iż komornik nie pobierze kosztów egzekucji – wskazuje na to ustawodawca w przepisie art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).

 

Przepisy nie przewidują możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika.

 

Jeśli istnieje możliwość spłaty zobowiązań, tj. posiada Pan majątek, to może Pan złożyć wniosek do komornika o rozłożenie należności na raty i ustalenie harmonogramu spłat.

 

Jeśli zaś chodzi o prawo karne, to dłużnik może złożyć do organów ścigania w Polsce zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Pana przestępstwa. Jeśli prokurator uzna, iż dowody zgromadzone w sprawie pozwalają przypuszczać, że popełnił Pan przestępstwo – np. oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego lub inne, które jest zagrożone karą powyżej jednego roku pozbawienia wolności – i jeśli zostanie wszczęte postępowanie karne przeciwko osobie, to sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania – art. 607b Kodeksu postępowania karnego. Na podstawie tego nakazu może Pan zostać aresztowany na terenie Unii Europejskiej.

 

Podkreślić jednak należy, iż taka sytuacja może się zdarzyć tylko w przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie (tzw. in personam) i tylko wtedy, gdy zarzucany Panu czyn jest zagrożony karą powyżej jednego roku pozbawienia wolności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »