Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pieniądze ze zwrotu podatku zajęte przez komornika

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-01-03

Właśnie otrzymałam informację, że mojemu partnerowi komornik zajął pieniądze ze zwrotu podatku (w tym były ulga na małe dziecko) za długi swoich rodziców. Dokładnie są to długi za czynsz. Czy komornik miał do tego prawo, skoro mój partner nie mieszka z rodzicami od ponad roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wygląda na to, iż na tytule wykonawczym, na którego podstawie komornik prowadzi przedmiotowe postępowanie egzekucyjne, znalazł się Pani partner. Inaczej mówiąc, powództwo o zapłatę zostało wytoczone także przeciwko Pani partnerowi.

Proszę o informację, czy partner jest współwłaścicielem tego mieszkania, czy też tylko w nim kiedyś zamieszkiwał i posiadał zameldowanie.

Jeśli partner jest współwłaścicielem lokalu, to niestety będzie ponosił odpowiedzialność za długi związane z tym mieszkaniem. Natomiast jeśli nie jest jego współwłaścicielem, to może on podjąć obronę przed egzekucją, która została skierowana do jego majątku. W takim wypadku należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czy orzeczenie sądu zostało Pani partnerowi doręczone. W tym celu warto skontaktować się z sądem, który wydał przedmiotowe orzeczenie, i ustalić, na jaki adres sąd doręczał mu korespondencję i czy ktoś ją odebrał. Pani partner może udać się do sądu osobiście i na miejscu przejrzeć akta sprawy.

Najczęściej w tego typu sprawach orzeczenie zapada w formie nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. W treści nakazu zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie dwutygodniowym od doręczenia nakazu zapłaty zapłacił powodowi żądaną kwotę wraz z kosztami sądowymi albo w tym terminie wniósł tzw. sprzeciw.

Nakaz zapłaty wraz z pozwem doręcza się pozwanemu na adres wskazany przez powoda w pozwie.

Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U., poz. 1529), osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową. Co do zasady korespondencję sądową doręcza się osobiście adresatowi. W razie niemożności osobistego doręczenia korespondencję można zostawić dorosłemu domownikowi adresata, jeśli ten podjął się oddania pisma adresatowi lub złożyć ją na 14 dni w urzędzie pocztowym i pouczyć o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni (I awizo). W przypadku bezskutecznego upływu tego siedmiodniowego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć, i pouczyć o możliwości odbioru pisma w ciągu kolejnych 7 dni (II awizo). Jeżeli, adresat mimo dwukrotnego awizowania nie odbierze pisma, pismo uważa się za skutecznie doręczone z wszelkimi tego konsekwencjami. Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono sprzeciwu ani zarzutów, staje się prawomocny.

Jeśli okaże się, że nakaz zapłaty wraz z pozwem został Pani partnerowi doręczony na błędny adres lub domownik, który odebrał dla niego pisma, nie przekazał mu ich, lub że nakaz zapłaty wraz z pozwem nie mógł zostać mu doręczony z innych przyczyn, wskutek czego o nakazie zapłaty dowiedział się on dopiero od komornika, Pani partner winien złożyć następujące pisma:

  • wniosek o doręczenie nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu,
  • zażalenie na nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności,
  • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, a także z ostrożności procesowej,
  • wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty.

Wniosek o doręczenie nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu należy skierować do sądu który wydał nakaz. Wniosek należy należycie uzasadnić. W uzasadnieniu należy wskazać adres zamieszkania w czasie wydania orzeczenia na podstawie którego wszczęto egzekucję oraz go uprawdopodobnić, np. załączając umowę najmu, dowód uiszczania rachunków pod wskazanym adresem, zaświadczenie o zameldowaniu, czy powołać świadków.

Ww. wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności należy z kolei skierować do sądu nadrzędnego nad sądem, który nadał klauzulę, ale za jego pośrednictwem. Zażalenie należy oprzeć na tym, iż nakaz zapłaty w ogóle nie został Pani partnerowi doręczony, więc nie mógł stać się prawomocny. Stąd też nie było możliwym opatrzenie go klauzulą wykonalności.

Jeśli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydał referendarz sądowy, to pismo należy zatytułować „skarga” zamiast „zażalenie”. Zażalenie/skargę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia mężowi pisma komornika o wszczęciu egzekucji.

Wniosek o zawieszenie postępowanie egzekucyjnego należy złożyć do komornika prowadzącego egzekucję. Przed złożeniem tego wniosku warto wystąpić do sądu o wydanie zaświadczenia, że nakaz zapłaty został wydany na oznaczony adres w trybie doręczenia zastępczego. Podstawę prawną żądania takiego zaświadczenia stanowi art. 139 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe zaświadczenie należy załączyć do wniosku o zawieszenie postępowania.

Z ostrożności procesowej lepiej też złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść do sądu, który wydał przedmiotowy nakaz zapłaty. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić brak winy w niedochowaniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od ustania przyczyny z powodu którego nastąpiło uchybienie.

Regułą jest, że wniosek taki nie wstrzymuje ani postępowania, ani wykonania orzeczenia (wszczęte postępowanie egzekucyjne toczy się dalej). Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia (art. 172 kodeksu postępowania cywilnego). Stąd we wniosku o przywrócenie terminu proszę jednocześnie wnieść o zawieszenie wykonania nakazu zapłaty.

Po upływie roku od „uchybionego” terminu jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. W sprawie przywrócenia terminu sąd orzeka postanowieniem.

Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeśli pozew był wniesiony na urzędowym formularzu, to sprzeciw również należy wnieść na formularzu. W sprzeciwie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Natomiast jeśli okaże się, że w sprawie zapadł nie nakaz zapłaty, a wyrok, to proszę o kontakt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »