Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Parabank podał mnie do BIK, chociaż zadłużenie zostało spłacone

Marek Gola • Opublikowane: 2018-10-10

W 2015 r. zaciągnęłam pożyczkę w tzw. parabanku. Z powodu problemów finansowych nie byłam w stanie jej spłacać. Wierzyciel oddał sprawę do sądu. W międzyczasie spłaciłam całą należność (w kwietniu 2016 r.). Kilka tygodni przed spłatą wierzyciel oddał sprawę do sądu. Do niedawna nie miałam wiedzy o tym, czy sprawa się zakończyła, czy też nie, a jeżeli tak, to jakim rozstrzygnięciem. Niedawno dowiedziałam się, że figuruję w BIK z uwagi na niespłacone koszta w kwocie 1000 zł. Czy postępowanie parabanku jest zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Zasadnym jest zwrócenie uwagi na przepis art. 101 K.p.c., zgodnie z którym – zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Mniemam, że w Pani przypadku, zanim wierzyciel oddał sprawę do sądu, wezwał Panią do zapłaty, czego Pani nie uczyniła. Uczyniła to Pani dopiero kilka tygodni po wniesieniu sprawy do sądu, co powoduje, że dała Pani powód do wytoczenia powództwa.

Sądzę, że na kwotę 1000 zł składa się 100 zł tytułem opłaty skarbowej i 900 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Przechodząc do postępowania, wskazać należy, iż w sytuacji złożenia przez wierzyciela sprawy do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli dochodzi do uznania roszczenia, to wówczas na podstawie art. 502 § 2 K.p.c. pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu. Jeżeli klientowi nie dostarczono nakazu zapłaty, który jest pierwszym pismem w sprawie, nie powinien być uznany za doręczony przez awizo. Sąd powinien wezwać powoda do wskazania faktycznego miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli powód udowodni, że pozwany mieszka w miejscu przez niego wskazanym, wówczas doręczenie będzie skuteczne.

W przypadku nieprawidłowego uznania przez sąd doręczenia nakazu zapłaty za skuteczny, pozwany może żądać przywrócenia terminu dla wniesienia sprzeciwu.

Nie można ponosić ujemnych konsekwencji prawnych w sytuacji braku prawidłowego doręczenia pisma procesowego. Z uwagi na powyższe, w mojej ocenie powinna Pani zwrócić się do sądu pisemnie, telefonicznie, mailowo z prośbą o podanie sygnatury akt sprawy i wskazanie, kiedy sprawa się zakończyła, kiedy wysłano do Pani nakaz zapłaty i w szczególności na jaki adres. Dopiero dysponując taką wiedzę, będzie Pani miała pewność, gdzie pisma sądowe zostały wysłane (jako adresowane do Pani). Nie można bowiem wykluczyć, że mamy do czynienia z niekorzystnym zbiegiem okoliczności, czyli że podczas Pani nieobecności w domu listonosz pozostawił w Pani skrzynce oddawczej awizo, które jest informacją o kierowanej do Pani korespondencji.

Z wnioskiem o wykreślenie z BIK można zwrócić się do placówki bankowej, która takiej adnotacji dokonała.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »