Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Omyłkowo wydany tytuł wykonawczy a postępowanie komornicze

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-26

Komornik sądowy wszczął przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku wierzyciela o wierzytelność, która mu się ode mnie nie należała, lecz od innej osoby. Wierzyciel posłużył się tytułem wykonawczym wydanym omyłkowo przez sąd przeciwko mnie. Wobec tego poinformowałem komornika, że nie jestem dłużnikiem i wniosłem o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie, wobec zajęcia przez komornika mojego rachunku bankowego, wniosłem do sądu przeciwko wierzycielowi pozew o pozbawienie wykonalności wydanego przeciwko mnie tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik wszczął egzekucję, z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Komornik pod wpływem mojego pisma, a także wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania – umorzył je na mocy art. 825 K.p.c. Tak samo postąpił sąd, do którego wniosłem opisany pozew, podnosząc w postanowieniu, że w tych okolicznościach (umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika) wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia stało się zbędne, a postępowanie odnośnie tego wniosku należało umorzyć. Sąd, umarzając postępowanie, nie orzekł o zwrocie na moją rzecz wniesionej opłaty sądowej w kwocie 5 tys. zł. Czy sąd postąpił prawidłowo i nie mogę liczyć na zwrot wniesionej opłaty?

zdjęcie prawnika
Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat
Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy

Z opisu wnioskuję, że doszło do cofnięcia przez Pana pozwu. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.). Zgodnie bowiem z treścią artykułu 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c.:

„1. Sąd z urzędu zwraca stronie:

1) całą uiszczoną opłatę od:

a) pisma zwróconego wskutek braków formalnych,

b) pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, (…).”

Artykuł 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c. dotyczy pisma cofniętego, niezależnie od jego rodzaju, chyba że sąd uzna cofnięcie wniesionego pisma za niedopuszczalne (zob. art. 203 § 1 i 4 K.p.c., art. 512 § 1 i 2 K.p.c.).

W komentowanym przepisie chodzi o pismo cofnięte w całości, a nie o pismo cofnięte w części. Jeżeli strona cofnęła pismo w części, wówczas nie przysługuje jej zwrot opłaty ani na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c., ani też na podstawie art. 80 ust. 1 u.k.s.c. (por. odmiennie H.E. Zadrożniak, glosa do uchwały SN z dnia 8 marca 2007 r., III CZP 165/06, PS 2009, nr 6, s. 136; J. Turek, glosa do postanowienia SA w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2007 r., I ACz 223/07, M. Praw. 2009, nr 10, s. 570-571).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Samo cofnięcie pisma nie wywołuje skutku prawnego, jakim jest zwrot uiszczonej opłaty. Wprawdzie cofnięcie pisma przez stronę jest czynnością procesową o charakterze dyspozytywnym, jednakże podlega ona ocenie sądu. Dlatego istotne w tym względzie są oświadczenie strony o cofnięciu pisma i uznanie przez sąd, że nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość wywołania skutku prawnego oświadczenia, jakim jest cofnięcie pisma (art. 203 § 1 i 4 K.p.c., art. 512 § 1 i 2 K.p.c.), a także decyzja procesowa sądu wydana wskutek cofnięcia pisma. Gdy cofnięcie pisma jest dopuszczalne, wówczas sąd w następstwie złożenia oświadczenia o cofnięciu pisma wydaje orzeczenie kończące postępowanie wszczęte wniesieniem pisma.

Zwrot całej uiszczonej opłaty od pisma w przypadkach jego odrzucenia lub cofnięcia następuje pod warunkiem, że do odrzucenia pisma albo jego cofnięcia doszło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Do odrzucenia pisma albo jego cofnięcia musi dojść przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Obowiązek zwrotu uiszczonej opłaty od pisma odrzuconego lub cofniętego aktualizuje się w następstwie uprawomocnienia się orzeczenia o odrzuceniu pisma albo orzeczenia wydanego w następstwie cofnięcia pisma.

Sąd powinien postanowić o zwrocie całej opłaty uiszczonej przez Pana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dostarczenie zawiadomienia od komornika listem zwykłym

Otrzymałem od komornika zawiadomienie o egzekucji z ruchomości. Zostało jednak dostarczone listem zwykłym, co budzi moje wątpliwości. Czy...

Jak wygląda proces licytacji nieruchomości?

Mam długi m.in. wobec ZUS-u. ZUS nałożył przymusową hipotekę na nieruchomości. Obecnie komornik zajął nieruchomość i zażądał spłaty. Zamierza...

Jak komornik powinien rozliczyć pieniądze od dłużnika alimentacyjnego?

Moja siostra otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Ostatnio komornikowi udało się ściągnąć pieniądze za zaległe alimenty jeszcze sprzed...

Problem z komornikiem który chce zająć nieruchomość

Mam problem z komornikiem. Chodzi o to, że komornik chce zająć moją nieruchomość. Czy jeżeli znajdę pracę i komornik zajmie mi wynagrodzenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »