Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Omyłkowo wydany tytuł wykonawczy a postępowanie komornicze

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-26

Komornik sądowy wszczął przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku wierzyciela o wierzytelność, która mu się ode mnie nie należała, lecz od innej osoby. Wierzyciel posłużył się tytułem wykonawczym wydanym omyłkowo przez sąd przeciwko mnie. Wobec tego poinformowałem komornika, że nie jestem dłużnikiem i wniosłem o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie, wobec zajęcia przez komornika mojego rachunku bankowego, wniosłem do sądu przeciwko wierzycielowi pozew o pozbawienie wykonalności wydanego przeciwko mnie tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik wszczął egzekucję, z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Komornik pod wpływem mojego pisma, a także wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania – umorzył je na mocy art. 825 K.p.c. Tak samo postąpił sąd, do którego wniosłem opisany pozew, podnosząc w postanowieniu, że w tych okolicznościach (umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika) wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia stało się zbędne, a postępowanie odnośnie tego wniosku należało umorzyć. Sąd, umarzając postępowanie, nie orzekł o zwrocie na moją rzecz wniesionej opłaty sądowej w kwocie 5 tys. zł. Czy sąd postąpił prawidłowo i nie mogę liczyć na zwrot wniesionej opłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wnioskuję, że doszło do cofnięcia przez Pana pozwu. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.). Zgodnie bowiem z treścią artykułu 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c.:

„1. Sąd z urzędu zwraca stronie:

1) całą uiszczoną opłatę od:

a) pisma zwróconego wskutek braków formalnych,

b) pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, (…).”

Artykuł 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c. dotyczy pisma cofniętego, niezależnie od jego rodzaju, chyba że sąd uzna cofnięcie wniesionego pisma za niedopuszczalne (zob. art. 203 § 1 i 4 K.p.c., art. 512 § 1 i 2 K.p.c.).

W komentowanym przepisie chodzi o pismo cofnięte w całości, a nie o pismo cofnięte w części. Jeżeli strona cofnęła pismo w części, wówczas nie przysługuje jej zwrot opłaty ani na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c., ani też na podstawie art. 80 ust. 1 u.k.s.c. (por. odmiennie H.E. Zadrożniak, glosa do uchwały SN z dnia 8 marca 2007 r., III CZP 165/06, PS 2009, nr 6, s. 136; J. Turek, glosa do postanowienia SA w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2007 r., I ACz 223/07, M. Praw. 2009, nr 10, s. 570-571).

Samo cofnięcie pisma nie wywołuje skutku prawnego, jakim jest zwrot uiszczonej opłaty. Wprawdzie cofnięcie pisma przez stronę jest czynnością procesową o charakterze dyspozytywnym, jednakże podlega ona ocenie sądu. Dlatego istotne w tym względzie są oświadczenie strony o cofnięciu pisma i uznanie przez sąd, że nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość wywołania skutku prawnego oświadczenia, jakim jest cofnięcie pisma (art. 203 § 1 i 4 K.p.c., art. 512 § 1 i 2 K.p.c.), a także decyzja procesowa sądu wydana wskutek cofnięcia pisma. Gdy cofnięcie pisma jest dopuszczalne, wówczas sąd w następstwie złożenia oświadczenia o cofnięciu pisma wydaje orzeczenie kończące postępowanie wszczęte wniesieniem pisma.

Zwrot całej uiszczonej opłaty od pisma w przypadkach jego odrzucenia lub cofnięcia następuje pod warunkiem, że do odrzucenia pisma albo jego cofnięcia doszło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Do odrzucenia pisma albo jego cofnięcia musi dojść przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Obowiązek zwrotu uiszczonej opłaty od pisma odrzuconego lub cofniętego aktualizuje się w następstwie uprawomocnienia się orzeczenia o odrzuceniu pisma albo orzeczenia wydanego w następstwie cofnięcia pisma.

Sąd powinien postanowić o zwrocie całej opłaty uiszczonej przez Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dostarczenie zawiadomienia od komornika listem zwykłym

Otrzymałem od komornika zawiadomienie o egzekucji z ruchomości. Zostało jednak dostarczone listem zwykłym, co budzi moje wątpliwości. Czy...

 

Jak komornik powinien rozliczyć pieniądze od dłużnika alimentacyjnego?

Moja siostra otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Ostatnio komornikowi udało się ściągnąć pieniądze za zaległe alimenty jeszcze sprzed...

 

Prawidłowo przeprowadzona licytacja domu

W zeszłym roku przeprowadzono licytację mojego domu. Dom został sprzedany. Od tego czasu nie dostałam żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Otrzymałam...

 

Zajęcie egzekucyjne przez komornika zakupionego domu za długi sprzedającego

Dwa miesiące temu kupiłam 1/2 domu rodzinnego. Dokonałam tego nabycia u notariusza. Pozostałą część domu posiada inny członek rodziny. Dzisiaj...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »