Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy od byłego najemcy mieszkania

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2010-11-19

Miesiąc temu moje mieszkanie opuściła lokatorka, zostawiając niezapłacone należności oraz szkody w mieszkaniu. Mam jedynie jej adres zameldowania. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

zdjęcie prawnika
Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy właściwe przepisy prawa, regulujące kwestie związane z doręczaniem pism procesowych, czyli w tym również odpisów pozwów oraz nakazów zapłaty czy wyroków.

 

Zgodnie z przepisem art. 126 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników”.

 

Ponadto, zgodnie z § 2, „gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt”.

 

Dodatkowo wskazać należy na treść art. 135 K.p.c., zgodnie z którym „doręczenia dokonywa się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie”.

 

Powyższe oznacza, iż powód zobowiązany jest do wskazania sądowi adresu zamieszkania pozwanego, którym zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wynika z tego, iż sąd w zasadzie nie kieruje się miejscem zameldowania, gdyż meldunek nie zawsze świadczy o tym, że dana osoba w miejscu tym zamieszkuje, a istotne dla sądu jest jedynie właśnie miejsce zamieszkania tej osoby.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Wskazać jednak można, że często strony podają sądowi właśnie miejsca zameldowania jako jedyny znany im adres, pod którym może przebywać dłużnik (bez wskazywania, że jest to tylko adres zameldowania). Zazwyczaj też sąd dokonuje doręczeń na ten adres, a dopiero w przypadku, gdy przesyłka wróci do sądu z adnotacją z poczty, że „adresat wyprowadził się”, sąd wzywa powoda do wskazania innego, tym razem właściwego adresu, pozwanego. Jeżeli zaś taka informacja do sądu nie wpłynie, nawet gdy list nie zostanie odebrany przez pozwanego, sąd powinien postępowanie przeprowadzić nawet pod nieobecność pozwanego, doręczenie uznając za skuteczne.

 

W sytuacji zaś, gdyby sąd zażądał wskazania właściwego adresu, a właściwy adres dłużnika wciąż nie był Pani znany, mogłaby Pani skorzystać z instytucji kuratora do doręczeń.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 143 K.p.c. „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

 

Ponadto, stosownie do treści art. 144 § 1 zdanie 1 K.p.c., „przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane”. Takim uprawdopodobnieniem w Pani sprawie zapewne byłoby wskazanie sądowi, że dłużnik jest dla Pani osobą obcą, a ponadto w Pani przekonaniu specjalnie nie została Pani poinformowana o jego aktualnym miejscu zamieszkania wobec właśnie ciążących na dłużniku zaległościach, przed spłatą których dłużnik próbuje uciec.

 

Taki sposób załatwienia sprawy zapewniłby Pani kontynuowanie postępowania nawet pod nieobecność samego dłużnika, którego zastępowałby kurator.

 

Gdy natomiast weszłaby już Pani w posiadanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi i chciała wszcząć postępowanie egzekucyjne, warto by przekazać komornikowi wszelkie znane Pani informacje dotyczące dłużnika (nr PESEL, REGON, NIP, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu dłużnika, nr jego rachunku bankowego itp.), co zapewne pomogłoby komornikowi w zlokalizowaniu dłużnika i przeprowadzenie egzekucji z jego majątku.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »