Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie należności za dostarczony towar od członków zarządu upadłej spółki

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2010-10-01

Jestem producentem warzyw. Rok temu dostarczyłem dużą partię swoich pomidorów do firmy, która się zajmuje sprzedażą. Nie otrzymałem zapłaty. Jest to spółka z o.o., której majątek, jak się dowiedziałem, jest niewielki. Własnością spółki jest praktycznie tylko sortownia i wózki widłowe. Natomiast prezes spółki i zarazem jej właściciel posiada bardzo duży majątek. W tej chwili toczy się już kilka spraw przeciwko spółce i komornik nie ma co zabrać, ponieważ wszystko jest jego własnością. Czy można więc prezesowi założyć sprawę jako osobie prywatnej? Jeśli tak, to jakie dokumenty musiałbym złożyć, żeby ruszyć tę sprawę z miejsca?

zdjęcie prawnika
Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Obowiązujące prawo dopuszcza zwrócenie się do członków zarządu o zaspokojenie wierzytelności wynikających z zadłużenia spółki, w której zarządzie zasiadają, jednakże odpowiedzialność za te długi jest tzw. odpowiedzialnością subsydiarną i uwarunkowana jest wcześniejszą bezskutecznością wyegzekwowania należnej wierzycielowi kwoty z majątku samej spółki.

 

Zgodnie bowiem z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

 

Ponadto, jak podkreśla się w doktrynie, wierzyciel dochodzący od członków zarządu swoich niewyegzekwowanych roszczeń w stosunku do spółki korzysta z domniemania winy członka zarządu i musi wykazać tylko fakt bezskuteczności egzekucji wobec spółki.

 

Natomiast zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa (uchwała Sądu Najwyższego z 9.8.1993 r., III CZP 116/93) w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 K.s.h.), nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki na podstawie art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Powyższe oznacza, iż do skutecznego dochodzenia zaspokojenia roszczeń wierzyciela z majątku członków zarządu dłużnej spółki, konieczne jest wpierw wytoczenie powództwa samej spółce i następnie wszczęcie przeciwko tej spółce postępowania egzekucyjnego na podstawie otrzymanego wyroku (nakazu zapłaty). Dopiero gdy egzekucja ta okaże się bezskuteczna z powodu braku wystarczającego majątku spółki, wierzyciel może wytoczyć kolejne powództwo przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki o zasądzenie ww. roszczenia. O ile w przypadku pozwu przeciwko samej spółce powód (wierzyciel) musi wykazać odpowiedzialność spółki za powstały dług oraz jego wysokość, o tyle już w postępowaniu przeciwko członkom zarządu powód zobowiązany jest przedstawić prawomocny wyrok przeciwko spółce oraz postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Dopiero po otrzymaniu takiego kolejnego wyroku możliwe będzie wszczęcie egzekucji z majątku członków zarządu dłużnej spółki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Reasumując, w celu skutecznego dochodzenia roszczenia musiałby Pan przede wszystkim być w stanie wykazać, iż sprzedał Pan towary o określonej wartości na rzecz spółki z o.o., w tym także to, iż towary te były u Pana rzeczywiście zamówione i odebrane (choć to nie zawsze jest konieczne), a ponadto to, że za sprzedane towary nie otrzymał Pan zapłaty ani towarów tych nie odzyskał. Dobrze byłoby także wykazać, że osoba, z którą dokonywał Pan transakcji, była osobą działającą w imieniu spółki.

 

W związku z tym, że sprawa taka miałaby charakter sprawy gospodarczej (zarówno Pan jak i spółka jesteście przedsiębiorcami), to koniecznym byłoby uprzednie, przed wniesieniem sprawy do sądu, wezwanie spółki listem poleconym do zapłaty wraz z określonym terminem do zapłaty i zastrzeżeniem, że uchybienie temu terminowi skutkowało będzie właśnie wystąpieniem na drogę postępowania sądowego.

 

Dopiero gdy termin ten upłynie bezskutecznie i zapłata w tym czasie nie nastąpi, będzie można złożyć w sądzie pozew.

 

Co do niezbędnych dokumentów, to będą to na pewno faktury lub rachunki, a także w miarę możliwości dokumenty WZ, korespondencja z dłużnikiem (zamówienie na dostarczenie towarów, uzgodnienia co do terminów dostawy i ceny itp.). Warto także zgromadzić dane ewentualnych świadków na okoliczności całej transakcji i niewywiązania się dłużnika z umowy. W związku z gospodarczym charakterem sprawy należy podkreślić, iż powód powinien w zasadzie już w pozwie powołać wszelkie znane mu okoliczności i twierdzenia oraz wskazać dowody na ich poparcie, gdyż poza zupełnie wyjątkowymi sytuacjami, nie będzie mógł ich podnosić w dalszym postępowaniu (tzw. prekluzja dowodowa).

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej w sprawach cywilnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »