Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność żony za dług zmarłego przedsiębiorcy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-02

W trakcie trwania małżeństwa mąż zaciągnął kredyt, który następnie przeznaczył na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Umowa wymagała podpisu drugiego małżonka. Kredytobiorca zmarł w 2015 r. Pozostała przy życiu żona, która także jest przedsiębiorcą. Bank zgłosił się do niej o spłatę, stąd pytania: jeżeli zmarły sam ze swojej działalności spłacał kredyt, to czy bank może domagać się spłaty od małżonki, która nie czerpała pożytków z dochodów zmarłego? Jak bronić się przed spłatą tego zadłużenia?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeku rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, czy podpis małżonki na umowie stanowi jedynie zgodę na jego zaciągnięcie, czy też małżonka jest współkredytobiorcą.

Po drugie należy ustalić, czy małżonka pozostała przy życiu przyjęła spadek po mężu, a jeżeli tak, to w jaki sposób (wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza), czy też spadek odrzuciła.

Zakładając, że kredyt był udzielony jedynie za zgodą małżonki, jak również to, że małżonka spadek przyjęła, zasadnym jest wskazanie na przepis art. 787 K.p.c., zgodnie z którym tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Ponadto z zgodnie z art. 787[1] K.p.c. – tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obecnie jako spadkobierczyni po mężu, osoba ta ma obowiązek spłacić zadłużenie względem banku z dwóch powodów, po pierwsze zadłużenie mogłoby być egzekwowane z majątku wspólnego małżonków, a po drugie – zadłużenie męża wchodzi w skład spadku, a to z kolei powoduje, że żona i pozostali spadkobiercy są solidarnie odpowiedzialni za dług powstały po zmarłym.

Jedyne, co można teraz uczynić, to próba porozumienia się z wierzycielem poprzez zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia z tym zastrzeżeniem, że np. zadłużenie zostanie rozłożone na raty, podana zostanie okresowa kwota spłaty, a także okoliczności faktyczne, które spowodowały zaniechanie spłat.

Nadto pozwolę sobie jeszcze na wskazanie na jedną istotną kwestię. Mianowicie ewentualną możliwość przedawnienia. Wskazano w opisie, że kredyt miał zostać zaciągnięty w 2013 r. Pragnę bowiem zauważyć, iż roszczenia z kredytu, pożyczki przedawniają się z upływem 3 lat od dnia kiedy stały się wymagalne. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Mniemam, że kredyt miał być spłacany ratalnie. Skoro tak, to okres 3 lat (przedawnienie) następuje osobno dla każdej z rat.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W przypadku kredytu spłacanego ratalnie (raty miesięczne) wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie. Czy żona dłużnika ma wiedzę, jakoby kredyt został wypowiedziany i tym samym stał się wymagalny od razu? Jeżeli tak, wówczas 3 lata liczymy od tej daty. Jeżeli nie, wtedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przedawnienie, jak już wskazałem, biegnie osobno dla każdej raty.

Podkreślić należy, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd pod uwagę z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Zasadne jest zatem wniesienie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym małżonka dłużnika wnosić będzie o oddalenie powództwa z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykreślenie z rejestru ZBP po spłacie kredytu

Miałem problem z spłatą kredytu z PKO. Spłaciłem go później, gdy był już u firmy windykacyjnej. Jak teraz zostać wykreślonym...

Spłaty długu z czasów małżeństwa przez byłą żonę

W okresie od 1998 r. do 2010 r. pozostawałem w związku małżeńskim. W 2008 r. zaciągnąłem pożyczkę w kwocie 30 tys. zł celem spłaty...

Kredyt wzięty przez męża bez wiedzy żony

Mój mąż za moimi plecami zaciągnął kredyt w banku w wysokości 20 000 zł. Do takiej kwoty nie potrzebna jest w banku zgoda współmałżonka....

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Bank wypowiedział mi umowę kredytu i dostałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Mam zapłacić całość zadłużenia, mimo że...

Szanse na odzyskanie kredytu zaciągniętego na siostrę

Zaciągnęłam na rzecz siostry kredyt w kwocie 10 tys. zł. Siostra nie miała wówczas zdolności kredytowej. Dopóki siostra pozostawała...

Niespłacony dług zmarłej matki

Otrzymałem dzisiaj zawiadomienie z firmy windykacyjnej dotyczące niespłaconego długu mojej matki, która zmarła 4 lat temu. Po śmierci matki odstąpiłem...

Wezwanie do uregulowania zadłużenia

Moja żona miała działalność gospodarczą, ale niestety nie udało się – straciła płynność finansową i musiała zamknąć firmę. Pozostały...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »