Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność żony za dług zmarłego przedsiębiorcy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-02

W trakcie trwania małżeństwa mąż zaciągnął kredyt, który następnie przeznaczył na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Umowa wymagała podpisu drugiego małżonka. Kredytobiorca zmarł w 2015 r. Pozostała przy życiu żona, która także jest przedsiębiorcą. Bank zgłosił się do niej o spłatę, stąd pytania: jeżeli zmarły sam ze swojej działalności spłacał kredyt, to czy bank może domagać się spłaty od małżonki, która nie czerpała pożytków z dochodów zmarłego? Jak bronić się przed spłatą tego zadłużenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeku rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, czy podpis małżonki na umowie stanowi jedynie zgodę na jego zaciągnięcie, czy też małżonka jest współkredytobiorcą.

Po drugie należy ustalić, czy małżonka pozostała przy życiu przyjęła spadek po mężu, a jeżeli tak, to w jaki sposób (wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza), czy też spadek odrzuciła.

Zakładając, że kredyt był udzielony jedynie za zgodą małżonki, jak również to, że małżonka spadek przyjęła, zasadnym jest wskazanie na przepis art. 787 K.p.c., zgodnie z którym tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Ponadto z zgodnie z art. 787[1] K.p.c. – tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Obecnie jako spadkobierczyni po mężu, osoba ta ma obowiązek spłacić zadłużenie względem banku z dwóch powodów, po pierwsze zadłużenie mogłoby być egzekwowane z majątku wspólnego małżonków, a po drugie – zadłużenie męża wchodzi w skład spadku, a to z kolei powoduje, że żona i pozostali spadkobiercy są solidarnie odpowiedzialni za dług powstały po zmarłym.

Jedyne, co można teraz uczynić, to próba porozumienia się z wierzycielem poprzez zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia z tym zastrzeżeniem, że np. zadłużenie zostanie rozłożone na raty, podana zostanie okresowa kwota spłaty, a także okoliczności faktyczne, które spowodowały zaniechanie spłat.

Nadto pozwolę sobie jeszcze na wskazanie na jedną istotną kwestię. Mianowicie ewentualną możliwość przedawnienia. Wskazano w opisie, że kredyt miał zostać zaciągnięty w 2013 r. Pragnę bowiem zauważyć, iż roszczenia z kredytu, pożyczki przedawniają się z upływem 3 lat od dnia kiedy stały się wymagalne. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Mniemam, że kredyt miał być spłacany ratalnie. Skoro tak, to okres 3 lat (przedawnienie) następuje osobno dla każdej z rat.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W przypadku kredytu spłacanego ratalnie (raty miesięczne) wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie. Czy żona dłużnika ma wiedzę, jakoby kredyt został wypowiedziany i tym samym stał się wymagalny od razu? Jeżeli tak, wówczas 3 lata liczymy od tej daty. Jeżeli nie, wtedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przedawnienie, jak już wskazałem, biegnie osobno dla każdej raty.

Podkreślić należy, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd pod uwagę z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Zasadne jest zatem wniesienie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym małżonka dłużnika wnosić będzie o oddalenie powództwa z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »