Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odkupienie długu przez firmę windykacyjną i żądanie zapłaty

Marek Gola • Opublikowane: 2018-02-26

Od jakiegoś czasu wydzwania do mnie firma windykacyjna z informacją o jakimś gigantycznym długu za odkupione i niezapłacone faktury od operatora telekomunikacyjnego z 2003 roku. Odkupili ten dług w 2004 r. i teraz żądają ode mnie ponad 30 000 zł. Wydaje mi się, że dług ten dawno już uległ przedawnieniu, gdyż mamy rok 2017, a oni nie mają nawet nakazu zapłaty sądowego. Co w takiej sytuacji zrobić? Jakieś rachunki/wezwania mogły przychodzić na adres lokalu, który wynajmowałam do 2003 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadne jest dokładne przeanalizowanie pisma, które otrzymała Pani z firmy (o ile jakiekolwiek pismo przyszło), w szczególności pod kątem ustalenia, czy w piśmie tym wskazuje się datę umowy, na podstawie której firma posiada roszczenie (winna Pani zostać powiadomiona o cesji wierzytelności), a nadto czy przeciwko Pani było wydane jakiekolwiek orzeczenie w sprawie o zapłatę. Innymi słowy – czy jest podany numer umowy, data jaj zawarcia, ewentualnie data wydania wyroku lub nakazu zapłaty, sygnatura sprawy.

Po drugie, jak pokazuje moja praktyka, blisko 90% roszczeń dochodzonych przez firmy windykacyjne jest przedawnione. Powyższe jednak nie chroni Panią przed sprawą sądową. Podkreślenie wymaga, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty lub w odpowiedzi na pozew. Zasadnym jest zatem wniesienie do Sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty lub odpowiedzi na pozew, w którym wnosić będzie Pani o oddalenie powództwa z uwagi na przedawnienie roszczenia, w chwili otrzymania pisma z sądu. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Wskazać należy nadto na treść art. 123 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Reasumując, pierwszy krok winien dążyć do ustalenia, z kiedy pochodzi umowa i na jaki okres została zawarta. Doświadczenie podpowiada mi, że jeżeli operator telefonii sprzedał wierzytelność, to wierzytelność co do zasady jest przedawniona. W razie postępowania sądowego winna Pani wystąpić ze sprzeciwem od nakazu zapłaty/względnie w odpowiedzi na pozew i podnieść zarzut przedawnienia. O ile już teraz może Pani w piśmie kierowanym do firmy taki zarzut podnieść, o tyle, jak mi wiadomo, firma ta i tak skieruje sprawę do sądu, licząc, że przeczy Pani termin na zaskarżenia nakazu. Przedawnienie nie jest bowiem brane pod uwagę przez sąd z urzędu, lecz na zarzut, co powoduje, że wierzyciel może dochodzić wierzytelności przed sądem, ale musi się liczyć z oddaleniem powództwa w przypadku podniesienia zarzutu przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak uchronić się od odpowiedzialności za długi syna?

Jak uchronić się od odpowiedzialności za ewentualne długi dorosłego syna?

 

Czy jako rodzice jesteśmy zobowiązani do spłaty kredytów syna?

Mamy pełnoletniego syna, który od roku z nami nie mieszka. W tym czasie (kiedy nie mieszkał już z nami) zaciągnął dużo pożyczek...

 

Częściowa spłata długu w funduszu alimentacyjnym

Chciałbym częściowo spłacić dług, który mam wobec funduszu alimentacyjnego. Obecnie przebywam za granicą (od 5 lat) i do tej poru nie spłacałem tego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »