Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odkupienie długu przez firmę windykacyjną i żądanie zapłaty

Marek Gola • Opublikowane: 2018-02-26

Od jakiegoś czasu wydzwania do mnie firma windykacyjna z informacją o jakimś gigantycznym długu za odkupione i niezapłacone faktury od operatora telekomunikacyjnego z 2003 roku. Odkupili ten dług w 2004 r. i teraz żądają ode mnie ponad 30 000 zł. Wydaje mi się, że dług ten dawno już uległ przedawnieniu, gdyż mamy rok 2017, a oni nie mają nawet nakazu zapłaty sądowego. Co w takiej sytuacji zrobić? Jakieś rachunki/wezwania mogły przychodzić na adres lokalu, który wynajmowałam do 2003 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadne jest dokładne przeanalizowanie pisma, które otrzymała Pani z firmy (o ile jakiekolwiek pismo przyszło), w szczególności pod kątem ustalenia, czy w piśmie tym wskazuje się datę umowy, na podstawie której firma posiada roszczenie (winna Pani zostać powiadomiona o cesji wierzytelności), a nadto czy przeciwko Pani było wydane jakiekolwiek orzeczenie w sprawie o zapłatę. Innymi słowy – czy jest podany numer umowy, data jaj zawarcia, ewentualnie data wydania wyroku lub nakazu zapłaty, sygnatura sprawy.

Po drugie, jak pokazuje moja praktyka, blisko 90% roszczeń dochodzonych przez firmy windykacyjne jest przedawnione. Powyższe jednak nie chroni Panią przed sprawą sądową. Podkreślenie wymaga, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty lub w odpowiedzi na pozew. Zasadnym jest zatem wniesienie do Sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty lub odpowiedzi na pozew, w którym wnosić będzie Pani o oddalenie powództwa z uwagi na przedawnienie roszczenia, w chwili otrzymania pisma z sądu. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Wskazać należy nadto na treść art. 123 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Reasumując, pierwszy krok winien dążyć do ustalenia, z kiedy pochodzi umowa i na jaki okres została zawarta. Doświadczenie podpowiada mi, że jeżeli operator telefonii sprzedał wierzytelność, to wierzytelność co do zasady jest przedawniona. W razie postępowania sądowego winna Pani wystąpić ze sprzeciwem od nakazu zapłaty/względnie w odpowiedzi na pozew i podnieść zarzut przedawnienia. O ile już teraz może Pani w piśmie kierowanym do firmy taki zarzut podnieść, o tyle, jak mi wiadomo, firma ta i tak skieruje sprawę do sądu, licząc, że przeczy Pani termin na zaskarżenia nakazu. Przedawnienie nie jest bowiem brane pod uwagę przez sąd z urzędu, lecz na zarzut, co powoduje, że wierzyciel może dochodzić wierzytelności przed sądem, ale musi się liczyć z oddaleniem powództwa w przypadku podniesienia zarzutu przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »