Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie wynagrodzenia minimalnego z tytułów wykonawczych

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2020-05-15

Jestem pracodawcą, zatrudniam pracownika, wynagrodzenie minimalne. Dostałam z urzędu skarbowego zawiadomienie obciążenia wynagrodzenia z tytułów wykonawczych. Czy mogę obciążyć to wynagrodzenie, skoro jest minimalne? Moim zdaniem nie, wynika to z art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Ale proszę o odpowiedź, bo nie jestem pewna, co powinnam napisać do urzędu skarbowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obciążenie wynagrodzenia minimalnego z tytułów wykonawczych

Wysokość potrąceń z wynagrodzenia

Zgodnie z art. 87 Kodeksu pacy wysokość potrąceń, które mogą być dokonane z wynagrodzenia za pracę, jest ograniczona. Na zaspokojenie należności alimentacyjnych pracodawca ma prawo dokonywać potrąceń do wysokości 3/5 wynagrodzenia, na zaspokojenie innych należności niż świadczenia alimentacyjne lub potrącania zaliczek pieniężnych pracodawca może dokonywać potrąceń do wysokości połowy wynagrodzenia. Odliczenia zaliczek na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie społeczne są dokonywane bez ograniczeń. Również w 100% dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia za pracę kar pieniężnych określonych w art. 108 Kodeksu pracy.

Istotnie, zgodnie z zapisem art. 871 Kodeksu Pracy:

„§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

Kwota wynagrodzenia wolnego od potrąceń

Wysokość kwoty wynagrodzenia wolnego od potrąceń kwot, jaka musi pozostać pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrącenia, jest więc uzależniona od rodzaju świadczeń majątkowych egzekwowanych z wynagrodzenia za pracę. Podstawę obliczenia kwot wolnych od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczek udzielonych pracownikowi oraz nałożonych na niego kar pieniężnych stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Potrącenie z wynagrodzenia minimalnego

Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – od dnia 1 stycznia 2019 r. kwota ta wynosi 2250 zł. Wolne od potrąceń jest wynagrodzenie netto, wypłacane pracownikowi po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwota wolna od potrąceń nie została ustanowiona w przypadku potrąceń dokonywanych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Tak więc należy stwierdzić, iż chociaż pracownik zatrudniony na umowę o pracę, może mieć potrącane 50% wynagrodzenia, to jednocześnie jego dochód nie może być niższy niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę netto w danym roku kalendarzowym. Powinna więc Pani poinformować o tym fakcie US i powołać się na art. 871 Kodeksu pracy. Przypominam, że kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje przy egzekucji na zaspokojenie zaległych alimentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »