Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

O jaki tytuł wykonawczy wystąpić do sądu?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-19

Komornik na mój wniosek wierzyciela (pożyczka prywatna, konieczność zwrotu zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu) zajął własnościowe mieszkanie spółdzielcze będące współwłasnością ustawową małżeńską dłużnika. Małżeństwo to jest po rozwodzie bez podziału majątku wspólnego, a jedno z nich jest moim dłużnikiem. O jaki tytuł wykonawczy wystąpić mam do sądu, aby licytacja całości mieszkania lub połowy była możliwa prawnie? Jak mam zabezpieczyć swój interes prawny przed działaniem strony przeciwnej, np. przez podział majątku wspólnego przysądzający całość mieszkania byłej żonie dłużnika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na ten moment Pana interesy są zabezpieczone w ten sposób, że w księdze wieczystej lokalu, znajduje się wzmianka, że wobec tego lokalu toczy się egzekucja i jest wzmianka o niej. Już taka wzmianka w księdze wieczystej powoduje bezskuteczność zbycia takiej nieruchomości wobec nabywcy.

Obecnie powinien Pan razem z komornikiem podjąć dalsze działania i wnieść do komornika o zajęcia prawa do podziału majątku wspólnego przez Pana dłużnika.

Możliwość taką przewiduje art. 912 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy którego dłużnik może żądać działu majątku, zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z działu przypadnie. Gdy dłużnik otrzyma z działu nieruchomość lub ułamkową jej część, sąd przeprowadziwszy dział zawiadomi o zajęciu sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej w celu ujawnienia zajęcia przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie zawiadomienia do zbioru dokumentów. Jeżeli wierzyciel w ciągu miesiąca po ukończeniu działu nie zażądał przeprowadzenia egzekucji z mienia przypadłego dłużnikowi, przedmioty majątkowe, z których egzekucji nie żądał, będą wolne od zajęcia.

§ 2. O zajęciu prawa, z mocy którego dłużnik może żądać działu, komornik zawiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, przeciwko którym dłużnikowi przysługuje prawo żądania działu”.

Przepis powyższy dopuszcza zajęcie przysługującego dłużnikowi prawa do żądania działu majątku wspólnego osób trzecich i dłużnika.

Przykładowo chodzi o prawo współwłaściciela do żądania zniesienia współwłasności rzeczy (art. 211 Kodeksu cywilnego), prawo wspólnika spółki cywilnej do żądania rozwiązania spółki cywilnej i wydania przysługujących mu wkładów i zysków (por. art. 874 § 1 oraz art. 867 i 875), prawo spadkobiercy do żądania działu spadku (art. 1037 § 1) czy właśnie prawo dłużnika do żądania podziału majątku.

Zajęcia prawa dokonuje komornik na podstawie art. 896 w zw. z art. 909 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jak zauważa się w piśmiennictwie, wskutek dokonanego zajęcia praw wierzyciel uzyska legitymację do realizacji żądania podziału (art. 887 § 1 w zw. z art. 909), a dłużnik nie będzie mógł skutecznie w stosunku do wierzyciela rozporządzić zajętym prawem ani prawami majątkowymi, które wskutek działu mu przypadną, a które również obejmuje zajęcie na mocy art. 912 § 1.

Jednakże do uzyskania zaspokojenia z praw majątkowych, które wskutek działu należą do dłużnika, konieczne jest zgłoszenie przez wierzyciela odrębnego żądania przeprowadzenia egzekucji z tych praw pod rygorem umorzenia egzekucji z tych przedmiotów majątkowych.

Dalsze postanowienia przepisu, poczynając od stwierdzającego, że zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z działu przypadnie, wymagają nawiązania do problematyki prawa materialnego. Do niej bowiem należy kwestia uprawnienia do wszczęcia sądowego postępowania, w tym także każdego rodzaju postępowania zmierzającego do uzyskania orzeczenia przewidzianego w § 1 art. 912 (legitymacja procesowa).

Uwzględnienie żądania dłużnika i uzyskanie przez niego orzeczenia przyznającego mu nieruchomość (jej ułamkową część) rodzi po stronie sądu obowiązek zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego w celu ujawnienia zajęcia przez wpis do księgi wieczystej albo złożenie zawiadomienia do zbioru dokumentów, jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Wskutek zajęcia dokonanego na podstawie art. 887 § 1 w zw. z art. 909 wierzyciel egzekwujący – z mocy ustawy – uzyskuje legitymację do żądania przeprowadzenia działu majątku. Na żądanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaświadczenie.

Dłużnik już nie będzie mógł skutecznie w stosunku do Pana rozporządzać zajętym prawem ani też prawami majątkowymi, które wskutek działu mu przypadną.

Przeprowadzenie egzekucji z mienia przypadłego Pana dłużnikowi zależy od zgłoszenia komornikowi przez Pana żądania w ciągu miesiąca po ukończeniu działu.

Po upływie tego terminu uprawnienie to wygasa, a przedmioty majątkowe, z których Pan nie żądał egzekucji, stają się wolne od zajęcia.

Prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego do nieruchomości z powodu niedokonania czynności przewidzianej w art. 912 § 1 stanowi podstawę do wykreślenia w księdze wieczystej wpisu zajęcia. Nie tamuje to przeprowadzenia egzekucji na wniosek złożony przez wierzyciela z mienia, które w wyniku podziału uzyskał dłużnik, jednak w tym czasie dłużnik już mógł tę rzecz zbyć.

W zależności od rodzaju przypadłych mu przedmiotów komornik będzie prowadził egzekucję z nieruchomości, z ruchomości lub z wierzytelności i praw majątkowych.

Stosownie do art. 912 § 2 o zajęciu prawa majątkowego, z mocy którego dłużnik może żądać przeprowadzenia działu, komornik zawiadamia te osoby, przeciwko którym dłużnikowi przysługuje to prawo, przy czym zawiadomienie obejmuje tylko osoby wskazane przez Pana.

W tej drodze uzyskują one informacje o zmianie podmiotu uprawnionego do żądania dokonania działu majątku. Trudności wierzyciela w określeniu kręgu osób wskazanych w art. 912 § 2 mogą być łagodzone bądź eliminowane w drodze żądania udzielenia wyjaśnień w trybie art. 761 i ich egzekwowania (art. 762).

Prawdopodobnie więc po takim wniosku będzie Pan zmuszony do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku wspólnego z żoną dłużnika. To, co Panu przypadnie z takiego działu, powinno zostać zajęte przez komornika (powinien Pan być w kontakcie z komornikiem). Wtedy też z tego, co przypadnie w wyniku podziału dłużnikowi, zaspokoi się Pan.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Niespłacone chwilówki przejęte przez firmy windykacyjne

Mam niespłacone chwilówki które przyjęły firmy windykacyjne. Czy bez potwierdzenia u nich danych osobowych mogą sprawę oddać do komornika i po...

 

Problem z mieszkaniem kupionym na kredyt

Mam problem z mieszkaniem kupionym na kredyt wspólnie z byłym partnerem. Do tej pory spłacaliśmy kredyt po połowie. Od trzech miesięcy były partner...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »