Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie wykupienie weksla w terminie

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-11-04

Jestem wystawcą weksla płatnego w oznaczonym dniu na kwotę 40 tys. zł. Nie wykupiłem tego weksla w terminie. Czy remitent, wytaczając przeciwko mnie powództwo przed sądem, może zażądać spłaty połowy kwoty z weksla, a na przykład po roku pozostałej kwoty?

zdjęcie prawnika

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Weksel z oznaczonym terminem płatności (jak mniemam zupełny w chwili wystawiania) jest takim samym dokumentem jak każdy weksel własny zupełny (lub bez wpisanego terminu płatności – do uzupełnienia przez posiadacza).

Oczywiście wierzyciel ma prawo skierować do sądu pozew obejmujący tylko część przysługującego mu roszczenia, w tym tylko o część należności z weksla (nikt nie zabroni takiego postępowania wierzycielowi).

Pamiętać przy tym powinien (wierzyciel), że przerwa biegu przedawnienia również będzie dotyczyła tylko części roszczenia.

Nadto w postępowaniu o kolejną część roszczenia sąd nie może w niezmienionych okolicznościach odmiennie orzec o zasadzie odpowiedzialności pozwanego, natomiast sam pozwany może w kolejnym procesie zgłosić np. zarzut potrącenia, zarzut rzeczy osądzonej (był już proces o to samo roszczenie, między tymi samymi stronami, z tego samego stosunku prawnego).

W procesie z wykorzystaniem weksla bardzo istotnym warunkiem formalnym jest konieczność dołączenia do pozwu oryginału weksla. Zgodnie z art. 485 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego brak oryginału weksla dołączonego do pozwu stanowi brak formalny pozwu.

Art. 485. (...)

§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu. (...)

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 4. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo dokumentów określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.”

Oprócz Kodeksu postępowania cywilnego obowiązuje jeszcze regulamin urzędowania sądów powszechnych i stosownie do niego:

„§ 79. 1. Dokumenty w postaci weksli, czeków, warrantów, rewersów i bankowych umów kredytowych powinny być przechowywane ze szczególną starannością, w miejscu wyznaczonym przez prezesa sądu, posiadającym odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

2. Do akt sprawy dołącza się sporządzone przez kierownika sekretariatu odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1, z adnotacją o miejscu przechowywania oryginału dokumentu.”

Oznacza to, iż w toku postępowania z wykorzystaniem weksla, oryginału weksla nie ma w aktach.

W praktyce są to kasy pancerne będące w dyspozycji sądów powszechnych. W aktach sprawy jest tylko odpis weksla z adnotacją o miejscu przechowywania oryginału.

„§ 90. 1. W toku postępowania można wydać stronie lub innej uprawnionej osobie złożony przez nią dokument lub przedmiot tylko na zarządzenie przewodniczącego posiedzenia lub sędziego sprawozdawcy.

2. Po zakończeniu postępowania w sprawie wydanie dokumentu lub przedmiotu następuje na zarządzenie przewodniczącego wydziału.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do dokumentów, na podstawie których został wydany nakaz zapłaty, takich jak: weksel, czek, warrant i rewers.

4. Po zakończeniu postępowania dokumenty, o których mowa w ust. 3, na zarządzenie przewodniczącego wydziału, po skasowaniu przez przekreślenie, podlegają włączeniu do akt sprawy, po uprzednim umieszczeniu w zalakowanej kopercie, oznaczonej informacją o jej zawartości i kolejnym numerem strony.

5. Wydanie dokumentu następuje dopiero po złożeniu do akt uwierzytelnionego odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego uwierzytelnionej kserokopii, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący wydziału może zwolnić od tego obowiązku.”

Z tej regulacji z kolei wynika zasada generalna, że po zakończeniu postępowania w sprawie złożone w niej dokumenty są wydawane na zarządzenie przewodniczącego. Ale zasada ta nie dotyczy m.in. oryginałów weksli w razie wydania na ich podstawie nakazu zapłaty.

Weksel po zakończeniu postępowania (uprawomocnieniu się nakazu, wyroku) podlega włączeniu do akt sprawy:

  • po jego skasowaniu przez przekreślenie oraz
  • po uprzednim umieszczeniu w zalakowanej kopercie, oznaczonej informacją o jej zawartości i kolejnym numerem strony.

Gdy nakaz / wyrok w sprawie z wykorzystaniem weksla uprawomocni się – nie ma możliwości, by dany weksel wykorzystać raz jeszcze w innej sprawie sądowej. On ulega kasacji. A zatem wierzyciel nie dysponuje już oryginałem weksla. Wskutek kasacji weksel przestaje być wiążącym dokumentem.

Jeżeli natomiast toczyłaby się sprawa z wykorzystaniem weksla, w której wierzyciel żądałby zapłaty tylko części kwoty wekslowej, a następnie wytoczyłby drugi pozew w oparciu o ten sam weksel – nie spełniłby warunku formalnego w postaci załączenia do pozwu oryginału weksla.

Jak wynika z regulaminu – w czasie trwania sprawy z wykorzystaniem weksla, gdy wydano nakaz zapłaty, oraz po jej zakończeniu oryginał weksla nie jest zwracany wierzycielowi. Nie ma on zatem możliwości załączenia oryginału weksla do nowego pozwu. Może wskazać, że oryginał jest w aktach innej sprawy i wnieść o jego dołączenie do niniejszej sprawy – ale to oznaczałoby, że w pierwszej sprawie nie będzie oryginału weksla.

Sąd mógłby zdecydować w takim przypadku o połączeniu dwóch spraw w jedną z uwagi na tożsamość stron, przedmiotu sporu oraz stosunku prawnego, z jakiego on wynika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowanie mieszkania żonie w celu uniknięcia zajęcia komorniczego

Jestem członkiem zarządu spółki, odpowiadam majątkiem osobistym za decyzje finansowe w firmie. Ostatnio sytuacja jest niepewna. Czy darowanie żonie...

Zastraszanie i niszczenie mienia z powodu niespłacania pożyczki

Jestem dłużnikiem, mam pożyczkę prywatną. Od kilku miesięcy nie płacę ustalonych rat, bo mnie nie stać (straciłem pracę). Niestety doszło do wybicia...

Jak odzyskać oszczędności z książeczki PKO zmarłej mamy?

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku mama udzieliła mi pełnomocnictwa do wkładu długoterminowego na jej książeczce oszczędnościowej założonej...

Żądanie zapłaty wynagrodzenia firmy windykacyjnej, która działa w imieniu wierzyciela

Potrzebuję informacji dotyczących maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla firmy windykacyjnej, która działa w imieniu mojego wierzyciela. Otóż firma...

Skarga na bezczynność komornika

Rodzice mają zajęcie komornicze na nieruchomości – na działce z rozpoczętą budową. W 2012 r. wyjechali z Polski, a przed ich...

Nakaz zapłaty jako dług spadkowy

Otrzymałem pismo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniejszej Agencji Rolnej) wzywające do zapłaty określonej kwoty pieniężnej wraz z odsetkami...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »