Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuregulowane długi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-20

Zamieszkuję w Szwecji od 12 lat. Przed wyjazdem z Polski miałam nieuregulowane długi (nie pamiętam dokładnie ile ich było i w stosunku do kogo) i do dnia dzisiejszego nic z nimi nie robię. Czy jest możliwość odnaleźć gdzieś wszystkie nieuregulowane długi i przedawnić je?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadłużenia może Pani sprawdzić w BIK – Biuro Informacji Kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 128 z późniejszymi zmianami). Znajdzie Pani tam zobowiązania bankowe.

Druga instytucja to BIG – Biuro Informacji Gospodarczej.

Biuro Informacji Gospodarczej przechowuje oraz ujawnia informacje gospodarcze o zaległościach w spłacie zobowiązań (informacje negatywne), regulowaniu zobowiązań, posłużeniu się sfałszowanym lub cudzym dokumentem.

Jeśli założy Pani tam konto i zawnioskuje o raport otrzyma Pani dane o wierzycielu, czyli o podmiocie przekazującym dane do BIG-u, dane o zaległym bądź terminowo spłacanym zobowiązaniu – ale to pod warunkiem, że wierzyciele dokonali tam wpisu.

Co do bankowych zobowiązań – można być de facto pewnym, bo w BIK są wszystkie dane. Pozostałe zobowiązania – niekoniecznie musiały zostać wpisane – zależy od wierzyciela.

Co więcej – zobowiązań nie da się przedawnić. Zobowiązania przedawniają się z mocy prawa, z upływem czasu. W toku dochodzenia ich przez wierzyciela, np. w sądzie, można się powołać na przedawnienie. Ale żadne pismo ani żadne oświadczenie nie powoduje, że się przedawniają.

Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu, względnie też roszczenia stwierdzone ugodą przed sądem zawartą, przedawniają się z upływem lat 10, z wyjątkiem roszczeń o świadczenia okresowe należne w przyszłości, które przedawniają się z upływem lat 3.

Nadto przedawnienie może być przerwane przez:

  • złożenie wniosku o nadanie wyrokowi (nakazowi zapłaty) klauzuli wykonalności,
  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • złożenie wniosku o zabezpieczenie po uprawomocnieniu się wyroku, lecz przed uzyskaniem tytułu wykonawczego (ma to miejsce w szczególności w sytuacji, w której strona przeciwna wniosła skargę kasacyjną od prawomocnego wyroku, sąd zaś wstrzymał jego wykonanie),
  • złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia w zakresie świadczeń przyszłych, nawet jeżeli wierzyciel uzyskał już tytuł wykonawczy (art. 730 § 2 K.p.c.),
  • uznanie roszczenia przez dłużnika (np. dłużnik po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego deklaruje dobrowolną spłatę zobowiązania).

Biorąc pod uwagę powyższe, nie koniecznie Pani zobowiązania mogą być przedawnione. Nie jest wykluczone, że skierowano sprawę do sądu, a to przerwało przedawnienie.

Może Pani także próbować skontaktować się z firmami windykacyjnymi, te po nr PESEL wskażą, czy ma Pani wobec nich zobowiązania. Jednak firm jest tak dużo, że zajmie to Pani trochę czasu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »