Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niepokojące wezwanie po latach w sprawie kredytu

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-26

Miałam kiedyś kredyt w banku. W 2009 r. miałam problemy ze spłaceniem go, wtedy komornik ściągał dług z mojej pensji. Później dług odkupiła firma windykacyjna, a ja już go nie spłacałam. Teraz, po latach, dostałam niepokojące wezwanie. Według pisma z sądu firma podaje mnie o zapłatę, mam wezwanie na sprawę. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

W pierwszej kolejności winna Pani ustalić, co się ze sprawą dzieje, bowiem w opisie dostrzegam wewnętrzną sprzeczność. Z jednej strony pisze Pani, że przed laty zadłużenie ściągał od Pani komornika, a zatem sprawa uprzednio musiała być w sądzie i wierzyciel musiał uzyskać tytuł wykonawczy. W chwili obecnej natomiast wskazuje Pani, że firma windykacyjna chce skierować wobec Pani pozew o zapłatę do sądu. Pragnę jedynie zauważyć, że dwa razy nie może być wydane orzeczenie w tej sprawie, gdyż mamy do czynienia z powagą rzeczy osądzonej. Musi zatem Pani odszukać dokumentację od komornika lub bezpośrednio skierować do niego zapytanie pisemne lub telefoniczne co było podstawą egzekucji. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania egzekucyjnego po wskazaniu stron postępowania (wierzyciel, dłużnik) podaje się co stanowi podstawę egzekucji.

Następnie winna Pani ustalić, czego dokładnie chce dochodzić firma windykacyjna.

Powyższe pozwoli ustalić, czy możliwe jest skuteczne podnoszenie zarzutu przedawnienia. Jeżeli bowiem wyrok był już wydany, a firma chce sprawę oddać do komornika to do przedawnienia nie doszło. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Jeżeli natomiast firma dysponuje inną wierzytelnością, to należy udzielić odpowiedzi na pozew lub pismo wzywające do zapłaty, podnosząc w nim zarzut przedawnienia. W mojej opinii zasadne jest podniesienie zarzutu przedawnienia w sprzeciwie.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Bank udzielił Pani kredytu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatem mając na uwadze treść art. 118 K.c., przedawnienie nastąpi po okresie 3 lat.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W sytuacji kredytu spłacanego ratalnie – raty miesięczne - wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie.

Wskazać należy nadto na treść art. 123 K.c., zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Konkludując wszystko powyższe, przedawnienie kredytu następuje po upływie 3 lat.

Podkreślenie wymaga, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty odpowiedzi na pozew. Także podniesienie zarzutu w postępowaniu przesądowym nie zwalnia Pani z obowiązku podniesienie zarzutu w postępowaniu sądowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »